Milieu

Volg hier het laatste nieuws over de Raadswerkzaamheden van de Raad Milieu (ENV) tijdens het Belgisch Voorzitterschap. De bevoegde overheden, dossiers op de agenda, inhoudelijke prioriteiten, relevante contactpersonen, nieuws, evenementen, ledenstandpunten enzovoort - al die info vind je hier!

Raad Milieu (ENV)

De Raad Milieu (ENV) is verantwoordelijk voor het milieubeleid van de EU, dat onder meer milieu­bescherming, het behoedzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de menselijke gezondheid omvat. De Raad Milieu behandelt ook internationale milieukwesties, met name in verband met klimaat­verandering.

Wie is bevoegd?

Tijdens het Belgisch Voorzitterschap geldt de volgende toerbeurtregeling voor de Raad Milieu:

 • Voorzitter van de Raad: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Woordvoerder* in de Raad: Federale regering

*De woordvoerder zetelt op de Belgische stoel tijdens de Raadsvergaderingen en neemt het woord namens EU-lidstaat België. De woordvoerder is bevoegd om België bij stemmingen te verbinden.

Dossiers op de agenda

Welke dossiers komen in principe aan bod tijdens het Belgische Voorzitterschap? En welke taak heeft de Raad?  Afhankelijk van de stand van zaken van een dossier zal de Raad: beleidsdebatten moeten voeren; de werkzaamheden starten of voortzetten om tot een algemene oriëntatie (general approach) te komen; de interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) in goede banen moeten leiden om tot een politiek akkoord te komen; een voorlopig politiek akkoord formeel moeten aannemen.

 • Herziening van de richtlijnen rond luchtkwaliteit (agenda: formele goedkeuring politiek akkoord)

 • Initiatief over het recht op reparatie (agenda: formele goedkeuring politiek akkoord)

 • Herziening van de richtlijn voor de behandeling van stedelijk afvalwater (agenda: formele goedkeuring politiek akkoord)

 • Geïntegreerd waterbeheer (agenda: algemene oriëntatie aannemen)

 • Herziening van de bouwproductenverordening (agenda: formele goedkeuring politiek akkoord)

 • Herziening richtlijn verpakking en verpakkingsafval (agenda: formele goedkeuring politiek akkoord)

 • Herziening verordening overbrenging van afvalstoffen (publicatie in het EU-Publicatieblad)

 • Nieuw regelgevingskader om ecosystemen opnieuw gezond te maken: natuurherstelwet (agenda: formele goedkeuring politiek akkoord)

 • Richtlijn inzake bodemmonitoring en bodemveerkracht (bodemgezondheidswet) (agenda: algemene oriëntatie aannemen)

 • Herziening voedselverspilling en textielaspecten van kaderrichtlijn afval (agenda: algemene oriëntatie aannemen)

 • Initiatief betreffende duurzame producten (ecodesign) (agenda: publicatie in het EU-Publicatieblad)

 • Microplastics (agenda: algemene oriëntatie aannemen)

 • Herziening classificatie, etikettering en verpakkingen - Classification, Labeling and Packaging - CLP (agenda: formele goedkeuring politiek akkoord)

 • Empowering van de consument voor de groene transitie (publicatie in het EU-Publicatieblad)

 • Herziening Richtlijn industriële emissies (agenda: publicatie in het EU-Publicatieblad)

 • Euro 7 emissienormen voor lichte en zware wegvoertuigen (publicatie in het EU-Publicatieblad)

 • Certificering voor koolstofverwijdering (agenda: publicatie in het EU-Publicatieblad)

 • Herziening van de CO2-emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen (Verordening (EU) 2024/1610 gepubliceerd in EU-Publicatieblad)

 • Voorstel verordening voor vermindering van methaanemissies in de energiesector (agenda: publicatie in het EU-Publicatieblad)

 • Herziening van de EU-regels inzake gefluoreerde broeikasgassen (publicatie in het EU-Publicatieblad)

 • Mededeling over 2040 klimaatdoelstelling (agenda: mogelijks beleidsdebatten voeren) 

 • Mededeling over industrieel koolstofbeheer (agenda: mogelijks beleidsdebatten voeren) 

 • Mededeling over het beheer van klimaatrisico's in Europa (agenda: mogelijks beleidsdebatten voeren) 

Meer weten over (de stand van zaken van) een dossier? Volg het 'Gerelateerd nieuws' hieronder.

Inhoudelijke prioriteiten

De Vlaamse Regering stelt voor het EU-Voorzitterschap een aantal inhoudelijke prioriteiten.

 • Circulaire economie: met onder andere aandacht voor materiaalkringlopen, chemicaliën, gezondheid, bevoorradingszekerheid enzovoort

 • Adaptatie-resilience: klimaatadaptatie, biodiversiteit, nature based solutions, natuur en bosbeheer, waterbuffering enzovoort

 • Rechtvaardige transitie: sociale aspecten van milieu- en klimaatbeleid

 • Evaluatie 8e milieu-actieprogramma

Lees meer over deze prioriteiten in het Vlaams projectplan (pagina 92-94).

Belangrijke evenementen & vergaderingen

Formele Raadsvergaderingen

De formele Raadsvergaderingen van de Raad Milieu (ENV) zijn gepland op:

Andere evenementen

Volgende facultatieve en (semi-)verplichte evenementen staan op de planning:

 • Informele bijeenkomst van de ministers van Milieu - 15-16 januari (Brussel) - zie pagina Raad

 • Belgische Week van de Renovatie - 16 januari (Brussel)

 • High Level Event Dierenwelzijn - Symposium: Call to Care for Animal Welfare - 29 januari (Brussel)

 • Aanpakken van PFAS-vervuiling & lancering van Kenniscentrum voor Innovatieve Sanerings­oplossingen - 1-2 februari (Antwerpen)

 • Langetermijninvesteerders voor innovatie en de duurzaamheidstransitie in Europa - 5 februari (Brussel)

 • Top Climate Chance Europe 2024 Wallonië - 8-9 februari (Luik)

 • Europese Conferentie voor een Rechtvaardige Transitie - 4-5 maart (Brussel)

 • Blue Leaders High Level Event - 7 maart (Brussel)

 • Gemeenschappelijk Forum inzake verontreinigde grond - 11-15 maart (Brussel)

 • Waterconferentie (in samenwerking met VLEVA) - 12 maart (Leuven)

 • Bioeconomy Changemakers Festival - 13-14 maart (Brussel)

 • Conferentie: Grenscontroles op invasieve uitheemse soorten - 14 maart (Brussel)

 • Conferentie: De Green Deal van de EU vertalen naar lokale maatregelen - 15 maart (Brussel)

 • EU-dialoog over pleziervaartuigen die 'end-of-life' zijn - 18 maart (Brussel)

 • Informele ministeriële bijeenkomst: Naar een klimaatneutrale en veerkrachtige samenleving in 2050 - 26 maart (Brussel)

 • Bijeenkomst van Seveso-expertengroep - 10-12 april (Bergen)

 • Conferentie op hoog niveau: "Regeneratieve duurzaamheid" - 11 april (Brussel)

 • Circulaire Economie Conferentie - 17 april (Brussel)

 • LRM event: Transitie: de succesvolle reconversie en duurzame transitie van een voormalige mijnregio - 19 april (Maasmechelen)

 • Veerkracht opbouwen in België en Europa door klimaat- en milieurisicobeoordeling - 22 april (Brussel)

 • Bijeenkomst van de nationale contactpunten van het Nieuw Europees Bauhaus - 23 april (Brussel)

 • Conferentie "Tomorrow's Chemicals Policy: Perspectives and Challenges" - 23-24 april (Brussel)

 • Europese conferentie rond architectuurbeleid - 23-26 april (Brussel, Antwerpen, Charleroi)

 • Conferentie: Ocean Decade Meets Mission Ocean - Blauwe vaardigheden voor een duurzame blauwe economie - 25 april (Oostende)

 • Naar welvarende gebieden: het potentieel van nature-based solutions - 29 april (Brussel)

 • Flipping the hourglass: Towards sustainable land use in Europe and Flanders - 7-8 mei (Brugge)

 • European Environment Bureau Annual Conference: A Moment of Choice - Towards a European Pact for the Future - 13 mei (Brussel)

 • Threads of Change: Systemic Transformation of the Textile Sector - 16 mei (Brussel)

 • Derde Forum over de missie inzake aanpassing aan de klimaatverandering - 22-23 mei (Brussel)

 • Humane biomonitoring en PARC: van regionaal tot internationaal niveau - 4-5 juni (Brussel)

 • High level event implementatie Global Biodiversity Framework - 3-4 juni (Brussel)

 • Workshop: Een toekomstbestending EU-kaderrichtlijn afvalstoffen - 13-14 juni (Mechelen)

 • Netwerkevent omgevingsrapportage (TBD)

VLEVA-evenementen 

 • Klimaatdoelstelling 2040: EU-ambitieniveau en impact op Vlaanderen (herbekijk de webinar hier)

Je vindt meer informatie in het onderstaande luik 'Evenementen'. 

Evenement

Save the date - Waterconferentie 2024

12 maart 2024, 10:00 - 18:00

Op Europese schaal meedenken over de vele kansen en uitdagingen die water voor jou biedt? Dat kan bij het Belgisch EU-voorzitterschap!

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Evenement

Circular Economy - from Visions to Actions

15 april 2024 - 17 april 2024

Ontdek '‘The ECESP Annual Conference 2024: Circular Economy - from Visions to Actions’ in het kader van het Belgisch voorzitterschap!

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Evenement

European Ocean Days

4 maart 2024 - 8 maart 2024

De Europese Commissie organiseert van 4 tot 8 maart 2024 de ‘European Ocean Days’.

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Evenement

Common Forum inzake verontreinigde grond

11 maart 2024 - 15 maart 2024

Week van de Bodem: de gezondheidstoestand van de bodem en bodembeheerpraktijken onder de loep

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Evenement

Open Food Conferentie

11 maart 2024 - 13 maart 2024

Open Food Conferentie: sluit je aan voor een open dialoog over de toekomst van ons voedselsysteem

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Evenement

Translating the EU Green Deal into local action

15 maart 2024, 8:00 - 16:00

Europese lokale en regionale leiders laten hun stem horen tijdens de conferentie ‘Translating the EU Green Deal into local action’

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Herziening CPR: Parlement en Raad zijn het eens

13 december 2023 hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over de herziening van de bouwproductenverordening.

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

EU-strategie voor industrieel koolstofbeheer

De Commissie wil alle onderdelen van de CO2-waardeketen aanpakken en een interne EU-markt voor koolstofbeheer tot stand te brengen.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Microplastics: ITRE-commissie keurt advies goed

De ITRE-commissie keurt haar advies goed over een nieuwe EU-verordening ter voorkoming van het verlies van kunststofpellets.

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Website Belgisch Voorzitterschap

Website Vlaamse overheid voor het Belgisch Voorzitterschap

Website Departement Omgeving