Microplastics: ITRE-commissie keurt advies goed

16 februari 2024 - door Paula Verschaeve

De Commissie industrie, onderzoek en energie van het Europees Parlement heeft haar advies goedgekeurd over het Commissievoorstel om het verlies van kunststofpellets in de EU te verminderen.

  • Het ITRE-ontwerpadvies werd met 49 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 onthouding aangenomen. 

  • De leden van de ITRE-commissie streven naar meer duidelijkheid wat betreft de steun aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

  • De bevoegde ENVI-commissie zal stemmen over het ontwerpverslag op 19 maart 2024.

Definitief ITRE-ontwerpadvies

Op woensdag 14 februari 2024 stemden de leden van de ITRE-commissie (medeverantwoordelijk) over het ontwerpadvies van rapporteur Maria Spyraki (EPP, Griekenland) en het daarop ingediende compromisamendement (zie bijlage). Het advies werd met 49 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 onthouding goedgekeurd. 

ITRE-leden stellen voor om artikel 12 uit het Commissievoorstel te wijzigen. Het tijdschema voor de Commissie wat betreft haar verplichting om bewustmakingscampagnes en opleidingsmateriaal te ontwikkelen, zou gespecificeerd worden. Bovendien pleiten de MEP’s voor meer duidelijkheid wat betreft de steun aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Volgens het amendement moet de steun de vorm aannemen van organisatorische en technische ondersteuning. 

Volgende stappen

  • De ENVI-commissie (bevoegd) zal stemmen over haar ontwerpverslag op 19 maart 2024. Na goedkeuring zal de tekst worden voorgelegd aan de plenaire vergadering, naar verwachting op 22 april 2024. De goedgekeurde tekst vormt dan de onderhandelingspositie van het Parlement.

  • Deskundigen van de Raad sleutelen nog steeds aan het standpunt van de Raad (algemene oriëntatie). 

  • Vanwege de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2024 zullen de trilogen pas in de tweede helft van 2024 van start kunnen gaan.

Achtergrond

In oktober 2023 stelde de Commissie maatregelen voor om de verontreiniging door microplastics als gevolg van het vrijkomen van kunststofpellets aan te pakken. Het voorstel voor een EU-verordening kadert in het pakket Nulvervuiling en streeft naar propere ecosystemen en plasticvrije rivieren en oceanen. Het Commissievoorstel heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle exploitanten die kunststofpellets verwerken, de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. Dit moet leiden tot een vermindering van de uitstoot van kunststofpellets met 74%

Plan van aanpak

Om pelletverliezen te voorkomen, stelt de Commissie voor dat exploitanten in de volgende volgorde handelen: (a) preventie om lekken/verspilling van pellets te voorkomen, (b) inperken en tegenhouden van verspilde pellets om ervoor te zorgen dat ze het milieu niet verontreinigen en (c) opruimen na een lekkage of verlies. 

Het Commissievoorstel omvat: 

  • beste behandelingspraktijken;

  • verplichte certificering en eigen verklaringen; 

  • een geharmoniseerde methode voor het ramen van verliezen;

  • lichtere eisen voor kmo’s.

Bronnen, en meer lezen

Attachment(s)

Voorzitterschapgids