Voorlopig politiek akkoord over vermindering CO2-emissies van zware wegvoertuigen

22 januari 2024 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe maatregelen om de CO2-emissiereductiedoelstellingen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen aan te scherpen.

  • Emissievrije stadsbussen tegen 2035.

  • 90% CO2-emissiereductiedoelstelling vanaf 2040 voor zware vrachtwagens en bussen.

  • De overeenkomst is voorlopig in afwachting van de formele goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad.

De Raad en het Europees Parlement houden vast aan de CO2-reductiedoelstellingen (t.o.v. 2019) die de Europese Commissie in haar oorspronkelijke voorstel heeft geformuleerd:

  • - 45% voor de periode 2030-2034

  • - 65% voor 2035-2039

  • en - 90% vanaf 2040, van toepassing op grote vrachtwagens (inclusief beroepsvoertuigen, zoals vuilniswagens, kiepwagens of betonmixers vanaf 2035) en bussen.

Deze doelstellingen gelden voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton en bussen. Vanaf 2035 gelden ze ook voor bedrijfsvoertuigen, zoals vuilniswagens, kiepwagens, betonmolens.

De overeengekomen doelstellingen voor nieuwe stadsbussen omvatten een emissiereductie van 90% in 2030 en een nuluitstoot in 2035. Het EC-voorstel was een nuluittoot voor nieuwe bussen al vanaf 2030.

Er zijn ook emissiereductiedoelstellingen vastgesteld voor aanhangwagens (7,5%) en opleggers (10%) vanaf 2030. In het oorspronkelijke EC-voorstel bedroeg het reductiepercentage voor beide 15%.

Evaluatie verordening in 2027

Volgens het akkoord zal de Commissie tegen 2027 een gedetailleerd evaluatie uitvoeren van de doeltreffendheid en de impact van de verordening. Hierbij zal de  Commissie het volgende onderzoeken:

  • uitbreiding van het toepassingsgebied tot kleine vrachtwagens

  • de rol van een methodologie voor de registratie van zware bedrijfsvoertuigen die uitsluitend op CO2-neutrale brandstoffen rijden

  • de rol van een koolstofcorrectiefactor bij de overgang naar emissievrije zware bedrijfsvoertuigen.

Achtergrond

De Europese Commissie (EC) heeft op 14 februari 2023 een wetgevend voorstel ingediend voor nieuwe CO2-emissiereductiedoelstellingen voor nieuwe vrachtwagens en bussen in de stad, op het platteland en over lange afstanden. Zwaar wegvervoer is  verantwoordelijk voor meer dan 6% van de broeikasgasemissies en 25% van de emissies van het totale wegvervoer in de EU.

Volgende stappen

Het Parlement en de Raad moeten de overeenkomst formeel goedkeuren voordat deze in werking kan treden

Bron, en meer lezen

Persbericht Raad, 18 januari 2024: Heavy-duty vehicles: Council and Parliament reach a deal to lower CO2 emissions from trucks, buses and trailers

Persbericht Europees Parlement, 18 januari 2024: Deal on new rules to reduce CO2 emissions from trucks and buses

Tekst van het voorlopig akkoord CO2-emissies vrachtwagens en bussen nog niet beschikbaar (wordt hier toegevoegd zodra beschikbaar)

Voorzitterschapgids