Bodemmonitoring en bodemveerkracht: AGRI-ontwerpadvies krijgt groen licht

14 februari 2024 - door Paula Verschaeve

Europarlementariërs van de AGRI-commissie geven hun definitieve goedkeuring aan het ontwerpadvies van rapporteur Maria Noichl (S&D, Duitsland) over het voorstel voor een EU-richtlijn inzake bodemmonitoring en bodemveerkracht.

  • Het ontwerpadvies van rapporteur M. Noichl werd met een kleine meerderheid binnen de AGRI-commissie goedgekeurd. 

  • De rode draad doorheen deze nieuwe EU-richtlijn is ‘tegen 2050 een gezonde bodem in de EU’.

  • Het Belgisch EU-voorzitterschap wil het standpunt van de Raad tegen eind juni 2024 goedgekeurd zien.

Groen licht in de AGRI-commissie

Op dinsdag 13 februari 2024 brachten de leden van de AGRI-commissie (landbouw en plattelandsontwikkeling) hun stem uit over het ontwerpadvies van rapporteur Maria Noichl (S&D, Duitsland). Het gewijzigde ontwerpadvies over bodemmonitoring en bodemveerkracht werd met 19 stemmen voor en 16 stemmen tegen nipt aangenomen. De bevoegde ENVI-commissie (milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid) zal zich nu buigen over het advies van de AGRI-commissie.

De tekst van het goedgekeurde ontwerpadvies met de compromisamendementen is gepubliceerd op 26 februari 2024. (zie bijlage)

Volgende stappen

Europees Parlement 

  • De ENVI-commissie zal naar verwachting op 11 maart 2024 stemmen over het ontwerpverslag

  • De goedkeuring in de plenaire vergadering staat gepland voor april 2024. 

Raad 

  • Het standpunt van de Raad (algemene oriëntatie) is nog niet bepaald. 

  • België, dat tijdelijk voorzitter is van de Raad van de EU, wil het standpunt tegen eind juni 2024 goedgekeurd zien.

Achtergrond

Tegen 2050 wil Europa een gezonde bodem. Om deze doelstelling te kunnen halen, presenteerde de Europese Commissie in juli 2023 de zogenaamde bodemmonitoringswet (Soil Monitoring Law), als onderdeel van de EU-bodemstrategie voor 2030. Het voorstel is een belangrijk resultaat van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2023 en zal bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal

De voorgestelde EU-richtlijn voor bodemmonitoring en bodemveerkracht is bedoeld om bedreigingen voor de bodem in de EU aan te pakken, zoals erosie, overstromingen, aardverschuivingen, verontreiniging, verzilting en verlies aan biodiversiteit.

De nieuwe EU-richtlijn zal een wettelijk kader bieden om tegen 2050 een gezonde bodem te bereiken. Daarnaast zal de richtlijn een coherent kader voor bodemmonitoring invoeren en voorschriften bepalen met betrekking tot het in kaart brengen en het onderzoeken van mogelijk verontreinigde locaties en voor het beheer van verontreinigde locaties

Bronnen, en meer lezen

Europese Commissie: voorstel voor een richtlijn inzake bodemmonitoring en bodemveerkracht, 5 juli 2023

EU-bodemstrategie voor 2030

Attachment(s)

Voorzitterschapgids