Bouwproducten: Coreper I stemt in met het voorlopig akkoord

06 februari 2024 - door Paula Verschaeve

EU-lidstaten (Coreper I) keurden op vrijdag 2 februari 2024 het voorlopig politiek akkoord van de Raad en het Parlement over de herziening van de bouwproductenverordening goed. De formele goedkeuring van dit dossier komt zo een stap dichterbij.

  • Wat de intrekking van de bestaande bouwproductenverordening (2011) betreft, bepaalt de tekst dat deze wordt ingetrokken tegen 2039. 

  • De bepalingen over het digitale productpaspoort voor bouwproducten zijn afgestemd op het digitale productpaspoort uit het Ecodesign-voorstel. 

  • De tekst van het voorlopig politiek akkoord is nu ook ter beschikking gesteld (zie bijlage).

Inhoud van de tekst

De tekst van het voorlopig politiek akkoord verwijst naar de volgende thema's: 

Standaardisatie 

De ruime bevoegdheid van de Commissie om geharmoniseerde technische specificaties vast te stellen, is gereduceerd

Milieuverplichtingen voor fabrikanten

Artikel 22 over aanvullende milieuverplichtingen voor fabrikanten wordt in de tekst geschrapt, terwijl de Commissie via artikel 21 over verplichtingen voor fabrikanten de bevoegdheid krijgt om gedelegeerde handelingen vast te stellen wat betreft reserveonderdelen en duurzaamheidsetikettering

Prestatie- en conformiteitsverklaring

De Commissie zou de bevoegdheid krijgen gedelegeerde handelingen vast te stellen om verplichte producteisen te bepalen voor producten die onder een geharmoniseerde norm of een uitvoeringshandeling vallen. De conformiteit met die verplichte producteisen en de prestaties van de producten zouden worden opgenomen in één prestatie- en conformiteitsverklaring.

Geharmoniseerde zone 

De tekst introduceert in artikel 7 het begrip ‘geharmoniseerde zone’ - dat betrekking heeft op alle bouwproducten die onder een geharmoniseerde technische specificatie vallen. De EU-lidstaten respecteren deze zone, maar zouden nationale eisen mogen specificeren voor kenmerken die niet in geharmoniseerde technische specificaties zijn geregeld.

Geherfabriceerde producten

Geherfabriceerde producten worden in het kader van deze voorlopige overeenkomst als gebruikte producten beschouwd. 

Bevoegdheid van de Europese Commissie 

3D-prints 

Digitaal productpaspoort voor bouwproducten 

De bepalingen over het digitale productpaspoort zijn afgestemd op het digitale productpaspoort uit het Ecodesign-voorstel

Groene overheidsopdrachten 

Het toepassingsgebied voor groene overheidsopdrachten wordt verruimd en het expliciete verbod om bepalingen inzake groene overheidsopdrachten toe te passen op bouwwerken is geschrapt.  

Sancties 

De tekst benadrukt dat de EU-lidstaten doeltreffende sanctiemaatregelen voor schendingen van deze verordening moeten vaststellen en meedelen. 

Intrekking van de bestaande CPR-verordening

Wat de intrekking van de bestaande bouwproductenverordening (2011) betreft, bepaalt de tekst dat deze wordt ingetrokken tegen 2039

Inwerkingtreding 

Wat de inwerkingtreding betreft, bepaalt de tekst dat de artikelen met betrekking tot de ontwikkeling van normen voor bouwproducten onmiddellijk van toepassing zullen zijn op de datum van inwerkingtreding. Alle andere artikelen, met uitzondering van artikel 90, zullen 12 maanden na de datum van inwerkingtreding van toepassing zijn. Artikel 90 met betrekking tot sancties wordt 24 maanden na de datum van inwerkingtreding van toepassing. Zo hebben de EU-lidstaten voldoende tijd om hun wetgeving aan te passen.

Volgende stappen

Europees Parlement 

  • Naar verwachting zal de tekst van de overeenkomst op 13 februari 2024 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de IMCO-commissie, en vervolgens ter goedkeuring aan de plenaire vergadering van 11-14 maart 2024.

Raad

  • Coreper I heeft op 2 februari 2024 de tekst van de overeenkomst goedgekeurd. Een datum voor de formele goedkeuring binnen de Raad is nog niet bepaald.

Achtergrond

Op 30 maart 2022 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel om de bouwproductenverordening van 2011 te herzien. Deze herziening moet (a) de tekortkomingen van de huidige regels aanpakken, (b) het wettelijke kader vereenvoudigen en (c) de groene en digitale transitie in de sector ondersteunen. De herziening van de bouwproductenverordening maakt deel uit van de Europese Green Deal en het Actieplan voor de circulaire economie. 

Tijdlijn 

  • De Raad heeft zijn onderhandelingsmandaat op 30 juni 2023 aangenomen. 

  • Het Europees Parlement heeft zijn standpunt op 11 juli 2023 bepaald. De eerste triloog vond plaats op 17 juli 2023, een tweede op 24 oktober 2023. Op 13 december 2023, tijdens de derde ronde van de interinstitutionele onderhandelingen, bereikten de Raad en het Parlement een voorlopig politiek akkoord.

Bronnen, en meer lezen

Voorstel Europese Commissie, 1 april 2022

Algemene oriëntatie van de Raad, 23 juni 2023

Standpunt van het Europees Parlement, 11 juli 2023

Tekst van het voorlopige politieke akkoord, 1 februari 2024