U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jeugdbeleid

Het huidige Europese jeugdbeleid is gelanceerd in 2010 en bestaat uit een pakket beleidsmaatregelen dat jeugdwerkloosheid moet bestrijden. Dit is tevens een belangrijke doelstelling van de Europa2020-strategie.

Hoewel de EU geen wetgevende bevoegdheid heeft op het gebied van jeugd, onderschreven de EU ministers wel een Europese Jeugdstrategie. Die strategie stelt een kader voor Europese samenwerking op het vlak van jeugdbeleid. De huidige strategie loopt van 2010 tot 2018 heeft twee grote doelstellingen:

  • meer en gelijke kansen aanbieden voor jonge mensen op de arbeidsmarkt
  • jongeren aanmoedigen om actief deel te nemen aan het gemeenschapsleven

Initiatieven die deze doelstellingen moeten helpen waarmaken zijn bijvoorbeeld het European Solidarity Corps en Europese maatregelen tegen jeugdwerkloosheid.
De eindbeslissing ligt bij de lidstaten en decentrale overheden: zij mogen zelf bepalen hoe zij het EU jeugdbeleid toepassen.

Dossiers over dit thema

Geen dossiers gevonden

Jeugdbeleid

Tibor Navracsics is Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongeren en Sport. DG EAC is het verantwoordelijke Directoraat-Generaal van de Europese Commissie.

https://ec.europa.eu/youth/

De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. De raadsformatie die beslist over het beleid inzake onderwijs, beroepsopleiding en jeugd is de Raad Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport, die formeel vier keer per jaar bijeenkomt. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Besluiten op basis van de gewone wetgevingsprocedure worden genomen met gekwalificeerde meerderheid.

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Cultuur en Onderwijs de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad.

Follow us