Erasmus+ Jeugd: groepsuitwisselingen, mobiliteit van jeugdwerkers en participatieprojecten

Deadline

01 oktober 2024

Inleiding

Groepsuitwisselingen: Bij een groepsuitwisseling ontmoeten jongeren uit verschillende landen elkaar en werken ze zelf mee een programma uit rond een zelfgekozen thema. De rode draad is ideeën en ervaringen uitwisselen. Ze leren van elkaar op een niet-formele manier, bv. via workshops, spelen, activiteiten …

Mobiliteit van jeugdwerkers: Ondersteunt de professionele ontwikkeling van jeugdwerkers uit verschillende landen.

Bij een mobiliteit van jeugdwerkers doen jeugdwerkers, zowel beroepskrachten als vrijwilligers,  inspiratie op om de kwaliteit van hun projecten en organisatie te versterken door hun grenzen te verleggen en buitenlandse organisaties te leren kennen.

Er zijn verschillende soorten activiteiten mogelijk zoals studiebezoeken, workshops, seminaries, vormingen en trainingen. Het project heeft wel altijd een duidelijke impact op het (Vlaamse) jeugdwerk.

Participatieprojecten:  Stimuleert jongeren om stil te staan bij de thema’s die hen en hun leeftijdsgenoten in Europa bezighouden. Open zo het debat over de prioriteiten van de EU-Jeugdstrategie zoals democratie of Europees burgerschap.

Bij een participatieproject werken groepjes jongeren samen aan een participatief (inter)nationaal project. Ze bedenken het project zelf, ontwikkelen en implementeren het. De vorm en inhoud van een participatieproject kan erg uiteenlopen, maar er is wel altijd een duidelijke link met de EU-Jeugdstrategie.

Info & contact

Voor meer informatie over de oproepen en ondersteuning kan je terecht bij Nationaal Agentschap JINT.

Erasmus+ Jeugd

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma Erasmus+ Jeugd zich op de bevordering van de mobiliteit voor niet-formeel en informeel leren en de actieve participatie van jongeren, alsook van samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op jeugdgebied

Acties

Op het gebied van jeugdzaken ondersteunt het programma de volgende acties 

Kernactiviteit 1: 

 • de transnationale mobiliteit van jongeren

 • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie

 • activiteiten in het kader van DiscoverEU

 • de mobiliteit van jeugdwerkers

Kernactiviteit 2: 

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma 

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa

 • online platforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking

Kernactiviteit 3: 

 • voorbereiding en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie voor jongeren, met steun van het Youth Wiki-netwerk 

 • instrumenten en maatregelen van de Unie ter bevordering van de kwaliteit, transparantie en erkenning van competenties en vaardigheden, met name via de Youthpass 

 • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder netwerken in de gehele Unie, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van jeugdzaken, de EU-jeugddialoog en steun voor het Europees Jeugdforum 

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma; 

 • samenwerking met andere instrumenten van de Unie en ondersteuning van ander beleid van de Unie 

 • activiteiten voor bewustmaking over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma

Raadpleeg de programmagids hier.

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 

 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)  

 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)

 • Europees Solidariteitkorps

Doelstellingen

Niet-formele en informele leermobiliteit en actieve participatie van jongeren bevorderen, alsmede samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van jeugdzaken.

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 10,3% voorzien is voor jeugdgerelateerde activiteiten.

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Individuele
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteit

Thema's

 • Energie en klimaat
 • Justitie en burgerschap
 • EU-uitbreiding/buitenlandse acties
 • Jeugdbeleid
 • Cultuur en media

Info & contact

 • Website Fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

JINT vzw
projecten@jint.be

T 02 209 07 20
www.jint.be en www.erasmusplusjeugd.be

Contact Europese Commissie:

Naar Programma pagina