Microplastics: ENVI-commissie bespreekt ontwerpverslag en benoemt schaduwrapporteur

12 januari 2024 - door Paula Verschaeve

Op 11 januari 2024 uitten de leden van de ENVI-commissie (milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid) hun mening over het ontwerpverslag van de rapporteur Joao Albuquerque (S&D, Portugal) over microplastics. Daarnaast werd Europarlementslid Karol Karski (ECR, Polen) als schaduwrapporteur aangeduid. 

  • Tijdens de ENVI-bijeenkomst werd specifiek aandacht besteed aan een recent milieu-incident in Spanje: lozing van kunststofpellets door containerschip.

  • Naar aanleiding van het milieu-incident pleit rapporteur J. Albuquerque onder andere voor de invoering van bindende maatregelen.

  • Voor dit dossier neemt MEP Karol Karski (ECR, Polen) de rol van schaduwrapporteur op.

Milieu-incident

De discussie tussen de ENVI-leden besteedde speciale aandacht aan een recent milieu-incident. Dit bracht de lokale autoriteiten van de Spaanse regio’s Galicië en Asturië ertoe een noodsituatie uit te roepen. De noodsituatie werd uitgeroepen vanwege de vervuiling van de oceaan en het mariene ecosysteem door kunstofpellets die in december 2023 door een containerschip in zee werden geloosd.

Naar aanleiding van deze gebeurtenis riepen leden van de S&D-fractie, de Groenen/EFA-fractie en de GUE/NGL-fractie op tot strengere maatregelen om zo toekomstige verontreiniging door het verlies van kunststofpellets te voorkomen.

Bespreking ontwerpverslag

Bij de opening van het debat verwelkomde rapporteur J. Albuquerque het Commissievoorstel, maar benadrukte ook de noodzaak om bindende maatregelen in te voeren.

J. Albuquerque pleit echter voor een uitbreiding van de werkingssfeer van het voorstel door (a) de definitie van “kunststofpellets” te verruimen en (b) strengere eisen op te leggen aan marktdeelnemers.

De amendementen stellen voor om ook poeders, vlokken en stof onder de definitie van “kunststofpellets” te laten vallen. Ook de verplichting voor marktdeelnemers tot het ontwikkelen van publieke toegang tot elk register, moet volgens het ontwerpverslag nader gespecificeerd worden.

Verder verlaagt het ontwerpverslag het jaarlijkse tonnage pellets dat in installaties wordt verwerkt: een hoeveelheid van meer dan 250 ton (in plaats van meer dan 1, 000 ton, zoals voorgesteld door de Europese Commissie) als drempel waarboven de verordening van toepassing zou zijn op marktdeelnemers.

Verder is J. Albuquerque van mening dat de door de Commissie voorgestelde vrijstellingen alleen moeten gelden voor micro-ondernemingen en niet voor alle KMO’s. 

De rapporteur stelt voor om geldboetes op te leggen en monitoring tijdens het transport verplicht te maken, in plaats van vrijwillig zoals de Europese Commissie voorstelt. Tot slot benadrukt J. Albuquerque het belang van preventie en bewustmaking.

Europarlementariërs hebben tot 16 januari 2024 de tijd om amendementen op het ontwerpverslag in te dienen.

Aanduiding schaduwrapporteur

Naast de bespreking van het ontwerpverslag heeft de ENVI-commissie Europarlementslid Karol Karski (ECR, Polen) aangewezen als schaduwrapporteur. In de komende weken zal K. Karski nauw samenwerken met de rapporteur en de andere schaduwrapporteurs om het ontwerpverslag op punt te stellen.

Volgende stappen

Europees Parlement 

  • De MEP’s hebben tot 16 januari 2024 de tijd om amendementen op het ontwerpverslag in te dienen.

  • De stemming over het ontwerpadvies van de ITRE-commissie is voorlopig gepland voor 14 februari 2024.

  • De stemming in de ENVI-commissie over het ontwerpverslag en de amendementen is voorlopig gepland voor 19 maart 2024.

  • Als het rapport door de ENVI-commissie wordt goedgekeurd, zal het tijdens de plenaire vergadering van 22 april 2024 worden voorgelegd.

Raad

  • De algemene oriëntatie van de Raad is nog niet bepaald.

  • Gezien het huidige tijdschema zullen de trilogen pas in de tweede helft van 2024 van start gaan.

Europese Commissie 

Bronnen en meer lezen