Sectorspecifieke duurzaamheidsrapportage uitgesteld

13 februari 2024 - door Liese Dewilde

Op 7 februari 2024 hebben de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord bereikt over een richtlijn inzake de termijnen voor de invoering van standaarden voor duurzaamheids­rapportage voor bepaalde sectoren én bepaalde bedrijven buiten de EU.

  • Deze richtlijn zou de richtlijn duurzaamheidsrapportage door bedrijven (CSRD - corporate sustainability reporting directive) wijzigen. 

  • Bedrijven krijgen 2 jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op de sector­specifieke Europese standaarden voor duurzaamheids­rapportage en de specifieke standaarden voor grote bedrijven buiten de EU. 

  • Het voorlopig akkoord moet nu worden goedgekeurd en formeel worden aangenomen door, respectievelijk, het Europees Parlement en de Raad.

“Het Europees concurrentievermogen een boost geven is een topprioriteit voor het Belgische voorzitterschap. Een van de manieren om dit te doen is om de administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Het vandaag bereikte akkoord zorgt ervoor dat de rapportage­verplichtingen tot een minimum worden beperkt en geeft bedrijven de tijd om de Europese standaarden in te voeren en zich voor te bereiden op de sectorspecifieke standaarden voor duurzaamheids­rapportage.” - Vincent Van Peteghem, Belgisch vice-eersteminister en minister van Financiën

Oorspronkelijk plan

Op 21 juni 2022 hebben de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord bereikt over de richtlijn voor duurzaamheidsrapportage door grote bedrijven, of de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)’. De richtlijn doet grote bedrijven verantwoording afleggen door hen te verplichten hun impact op mensen en de planeet bekend te maken.

Op 31 juli 2023 publiceerde de Commissie voor het eerst horizontale standaarden en standaarden voor alle aspecten die te maken hebben met duurzaamheid om deze verslaglegging te vergemakkelijken. Er volgen ook nog standaarden voor bepaalde specifieke sectoren, voor kmo’s en voor bedrijven uit derde landen met een omzet van meer dan € 150 miljoen in de EU en minimaal 1 dochteronderneming of filiaal in de EU. Al deze nieuwe standaarden stonden gepland voor 30 juni 2024.

Op 17 oktober 2023 diende de Commissie vervolgens een voorstel voor een besluit in om de termijnen voor de invoering van sectorspecifieke Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage en die voor bepaalde bedrijven buiten de EU te versoepelen.

Uitstel nieuwe standaarden tot 30 juni 2026 

Op 7 februari 2024 hebben de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord bereikt over dit dossier. Ze wijzigen de juridische aard van de tekst: in plaats van een besluit (zoals voorgesteld door de Commissie) wordt het nu een richtlijn. Dit om in lijn te zijn met de rechtsgrond van het voorstel. 

De richtlijn stelt de invoering van de nieuwe standaarden uit tot 30 juni 2026. De nieuwe regels hebben invloed op de omvang van de rapportage voor bedrijven in de EU, aangezien het sectorspecifieke deel pas vanaf 2026 verplicht zal zijn. Bedrijven zullen dus nog steeds op tijd moeten rapporteren over de algemene duurzaamheidsrapportage standaarden die de Commissie in juli 2023 heeft aangenomen. Het uitstel geeft bedrijven de ruimte om zich te richten op de invoering van die eerste reeks horizontale standaarden. 

Ook wordt voorgesteld dat de Commissie, nog voor de nieuwe deadline van 30 juni 2026, met 8 sectorspecifieke rapporterings­standaarden komt en deze bekendmaakt zodra ze af zijn.

Volgende stappen 

Het Europees Parlement moet het voorlopig politiek akkoord nu goedkeuren. Eerst in de JURI-commissie, vervolgens in plenaire vergadering. Daarna is het aan de Raad om het akkoord formeel aan te nemen. Het Belgisch voorzitterschap van de Raad geeft er prioriteit aan om dit dossier nog tijdens het voorzitterschap af te ronden. 

Na de formele goedkeuring is de tekst klaar voor publicatie in het EU Publicatieblad en de daaropvolgende inwerkingtreding. 

Achtergrond 

In maart 2023 publiceerde de Europese Commissie een mededeling "Concurrentievermogen van de EU op lange termijn: blik op de periode na 2030". Daar werd geconstateerd dat de vele rapportageverplichtingen voor bedrijven problematisch zijn voor ons concurrentievermogen. Dit geldt in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Daarom stelde de Commissie voor deze lasten met 25% te verminderen, zonder de beleidsdoelen van de EU uit het oog te verliezen. Deze ambitie werd uitdrukkelijk vastgelegd in het Commissiewerkprogramma voor 2024

Op 17 oktober 2023 diende de Commissie vervolgens een voorstel in om de termijnen voor de invoering van sectorspecifieke Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage en die voor bepaalde bedrijven buiten de EU te versoepelen. Dit zou bedrijven meer tijd geven om de eerste reeks standaarden toe te passen en zich voor te bereiden op de volgende reeks. Dit voorstel maakt deel uit van een eerste pakket maatregelen om de rapportage­verplichtingen te rationaliseren en sluit aan op het steunpakket voor kmo's.