Richtlijn industriële emissies goedgekeurd door EP

14 maart 2024 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement heeft het voorlopig politiek akkoord met de Raad over de herziening van de richtlijn voor industriële emissies (IED) aangenomen. Deze nieuwe regels zijn bedoeld om de schadelijke uitstoot van industriële installaties en grote varkens- en pluimveebedrijven te verminderen, om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen.

  • De herziene IED verplicht om de strengst haalbare emissieniveaus voor de betrokken sectoren te hanteren.

  • De EID-regelds verlagen voor grote landbouwbedrijven de drempelwaarden voor grootvee-eenheden (LSU), met uitzondering van rundveebedrijven.

  • EU-portaal voor industriële emissies waar burgers toegang hebben tot gegevens over alle EU-vergunningen en lokale vervuilende stoffen.

De aanname van de herziene IED gebeurde met 393 stemmen voor, 173 tegen en 49 onthoudingen. De gerelateerde nieuwe verordening rond het portaal voor industriële emissies werd  goedgekeurd met 506 stemmen voor, 82 tegen, bij 25 onthoudingen.

Nieuwe regels voor industriële installaties

Voor industriële installaties wordt het verplicht om de strengst haalbare emissieniveaus voor de betrokken sectoren vast te stellen.

Verder worder er milieuprestatiedoelstellingen voor waterverbruik geïntrodudeerd, dit om waterschaarste te bestrijden,

Voor afval, hulpbronnenefficiëntie, energie-efficiëntie en grondstoffengebruik zullen de doelstellingen binnen een bepaalde reeks vallen en voor nieuwe technieken zullen ze indicatief zijn.

Daarnaast worden de IED-regels uitgebreid naar installaties in de winningsindustrie en grootschalige installaties voor de productie van batterijen.

Belangrijke punten uit herziene EID-richtlijn voor veehouderijen

Het akkoord voorziet in de uitbreiding van de maatregelen tot varkenshouderijen met meer dan 350 grootvee-eenheden (LSU – Livestock Units), legkippenhouderijen met meer dan 300 LSU en vleeskuikenhouderijen met meer dan 280 LSU. De drempel voor gemengde bedrijven wordt vastgesteld op 350 LSU.

Op verzoek van het Parlement tijdens de onderhandelingen met de Raad van de EU werden runderen uitgesloten van de tekst. Dankzij een rendez-vousclausule kan de Commissie de situatie in 2026 opnieuw bekijken.

Biologische landbouwbedrijven vallen niet onder de tekst.

Nieuws portaal voor industriële emissies

Europese parlementsleden hebben groen licht gegeven voor de omvorming van het Europees register voor emissies en overbrengingen van verontreinigende stoffen tot een EU-portaal voor industriële emissies. Dit nieuwe portaal zal toegankelijk zijn voor het publiek en alle gegevens bevatten over Europese vergunningen en lokale vervuilende activiteiten.

Belangrijkste punten

  • Transparantie: Het publiek krijgt inzicht in de emissies en activiteiten van industriële installaties.

  • Afdwingbaarheid: Bedrijven die in gebreke blijven, kunnen boetes opgelegd krijgen. Deze boetes zullen in de ernstigste gevallen gelijk staan aan ten minste 3% van de jaarlijkse EU-omzet van de exploitant.

Volgende stappen

  • De Raad moet de tekst nu formeel goedkeuren (maart of april 2024)

  • Daarna is de procedure in eerste lezing afgesloten en verschijnt het wetgevingsbesluit in het EU-Publicatieblad.

  • De nieuwe maatregelen zullen in werking treden op de twintigste dag na bekendmaking in het Publicatieblad.

Achtergrond

Het Commissie presenteerde haar voorstel voor herziening van de richtlijn industriële emissies (kortweg IED) in april 2022 – COM(2022) 156. Dit voorstel wijzigt Richtlijn 2010/75/EU (Richtlijn industriële emissies) en Richtlijn 1999/31/EG van de Raad (Richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen) om nieuwe industriële installaties en strengere eisen voor industriële emissiegrenswaarden in te voeren.

Het voorstel bouwt voort op het werk dat is verricht met de richtlijn industriële emissies, die betrekking had op een 50.000 grote industriële installaties en intensieve veehouderijen in Europa die moesten voldoen aan de emissievoorwaarden die zijn vastgelegd in de "beste beschikbare technieken".

Bron en meer lezen

EP-persbericht, 13 maart 2024: Vervuiling door industrie en grote veehouderijen verminderen

VLEVA-bericht: Voorlopig politiek akkoord over aanscherping richtlijn industriële emissies

Tekst voorlopig politiek akkoord over IED (zie bijlage)

Attachment(s)