ENVI gaat strijd tegen kunststofpellets aan

21 maart 2024 - door Paula Verschaeve

Dinsdag bepaalden de leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) hun standpunt over een nieuwe Europese wet gericht op het voorkomen van verliezen van kunststofpellets.

  • ontwerp en implementatie van risicobeoordelingsplannen voor marktdeelnemers

  • duidelijke etikettering van opslag- en transportcontainers die kunststofpellets bevatten

  • verplicht opleidingsprogramma voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen

Striktere regels voor verlies van kunststofpellets

Op dinsdag 19 maart 2024 stemden de ENVI-leden over het ontwerpverslag van rapporteur Joao Albuquerque (S&D, Portugal). De voorstellen over kunststofpellets zijn met 71 stemmen voor, 5 tegen en 1 onthouding aangenomen.

Een ruimere definitie van “kunststofpellets”

De Europese Parlementsleden willen de definitie van “kunststofpellets” verruimen tot poeders, vlokken, parels en cilinders.

Verliezen en lekkages minimaliseren  

Volgens de nieuwe regels zou elke marktdeelnemer die kunststofpellets hanteert, erop moeten toezien dat verliezen worden vermeden. Wanneer zich verliezen of lekkages voordoen, nemen marktdeelnemers onmiddellijk actie om dit op te ruimen.

Risicobeoordelingsplan voor installaties 

De nieuwe verordening zou van alle marktdeelnemers vereisen dat zij voor elke installatie die jaarlijks meer dan 1000 ton kunststofpellets verwerkt, een risicobeoordelingsplan opstellen. Dit zou moeten gelden binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de tekst voor grote ondernemingen, drie jaar voor middelgrote ondernemingen en vijf jaar voor kleine ondernemingen. Bovendien moeten die plannen informatie bevatten over de jaarlijkse hoeveelheid verwerkte kunststofpellets en de chemische samenstelling van elke polymeer.

Duidelijke etikettering van opslag- en transportcontainers

Alle opslag- en transportcontainers die kunststofpellets bevatten, moeten worden gelabeld met een specifiek pictogram en informatie over hun gevaren en het potentieel om het milieu te schaden. 

Bijkomende maatregelen voorgesteld door ENVI 

Het goedgekeurde ontwerpverslag bevat nog een aantal bijkomende maatregelen: 

  • een rapport over de mogelijkheid om chemische traceerbaarheid van kunststofpellets in te voeren, gepubliceerd door de Commissie binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe regels; 

  • een verplicht opleidingsprogramma voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen;

  • een formulier voor het volgen van verliezen dat na elk incident moet worden ingevuld en aan de bevoegde autoriteiten moeten worden meegedeeld.

Volgende stappen 

Europees Parlement

  • Het ontwerpverslag van de ENVI-commissie zal nu worden voorgelegd aan het voltallige Parlement op 22 april 2024. De goedgekeurde tekst vormt dan de onderhandelingspositie van het Parlement. 

  • Dit dossier zal worden opgevolgd door het nieuwe Parlement

Raad 

  • Deskundigen binnen de Raad sleutelen nog steeds aan het standpunt van de Raad (algemene oriëntatie).

Achtergrond 

De huidige manier waarop met kunststofpellets wordt omgegaan, leidt tot verliezen in alle stadia van de toeleveringsketen. Zodra pellets in het milieu belanden, is het bijna onmogelijk die eruit te halen. Bovendien heeft het verlies van pellets gevolgen voor het milieu, het klimaat, de gezondheid van de mens en de economie. Daarom stelde de Commissie in oktober 2023 een nieuwe wet voor om het vrijkomen van kunststofpellets (of kunststofkorrels) in het milieu aan te pakken. Het voorstel voor een EU-verordening kadert in het pakket nulvervuiling en moet ervoor zorgen dat alle exploitanten van kunststofpellets de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. Op termijn zou dit leiden tot een vermindering van de uitstoot van kunststofpellets met 74%

Plan van aanpak 

Om pelletverliezen te voorkomen, stelt de Commissie voor dat exploitanten in de volgende volgorde handelen: (a) preventie om lekken van pellets te voorkomen, (b) insluiting van verspilde pellets om ervoor te zorgen dat ze het milieu niet verontreinigen en (c) opruimen na een lekkage of verlies.

Bronnen, en meer lezen

Voorstel Europese Commissie, 16 oktober 2023

Persbericht ENVI-commissie, 19 maart 2023 

Voorzitterschapgids