ENVI-commissie behandelt 3 milieudossiers

15 maart 2024 - door Paula Verschaeve

Deze week keurden de leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) drie milieudossiers goed:  

 • het ontwerpverslag over de richtlijn bodemmonitoring en bodemveerkracht 

 • het voorlopig akkoord tussen de Raad en het Parlement over de richtlijn luchtkwaliteit 

 • het voorlopig akkoord tussen de Raad en het Parlement over de richtlijn behandeling stedelijk afvalwater

Ben je benieuwd naar het laatste nieuws uit de ENVI-commissie? Een stand van zaken lees je hier.

Bodemmonitoring & -veerkracht

Het ontwerpverslag van rapporteur Martin Hojsík over de richtlijn bodemmonitoring en -veerkracht is goedgekeurd door de ENVI-commissie met 42 stemmen voor, 26 stemmen tegen en 14 onthoudingen.

Concrete doelstellingen nodig om gezondheid van bodems te verbeteren 

Om de gezondheid van de bodems in Europa te verbeteren, pleiten de Europese Parlementsleden voor concrete doelen. Ze ondersteunen de doelstelling om tegen 2050 gezonde bodems te hebben, zoals voorgesteld door de Europese Commissie. 

De nieuwe regels zullen lidstaten verplichten om eerst de gezondheid van alle bodems te monitoren en vervolgens te beoordelen. De Parlementsleden pleiten ervoor dat lidstaten kunnen kiezen uit drie niveaus voor bodemmonitoring, afhankelijk van hun bereidheid. Elk niveau zou dan verschillende beschrijvingen en criteria voor bodemgezondheid bevatten.

Van ernstig aangetaste bodems naar goede ecologische bodems 

De Europese Parlementsleden vragen de lidstaten de ecologische status van bodems te verbeteren door ernstig aangetaste bodems binnen tien jaar te herstellen, matig aangetaste bodems binnen zes jaar, en al matig aangetaste bodems nog verder te verbeteren

Openbare lijst van verontreinigde locaties 

Volgens de Commissie zijn er naar schatting 2.8 miljoen potentieel vervuilde locaties in de EU. Om het publiek op de hoogte te stellen, steunen de ENVI-leden de verplichting om binnen de vier jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn een openbare lijst van dergelijke locaties op te stellen in alle lidstaten.  

‘De vervuiler betaalt’ 

Lidstaten moeten vervuilde locaties onderzoeken, beoordelen en schoonmaken om risico’s voor mens en milieu te verminderen. De kosten hiervoor moeten volgens de Parlementsleden gedragen worden door de vervuilers, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’

Rapporteur Martin Hosjik zei na de stemming: “We zijn eindelijk dicht bij een gemeenschappelijk Europees kader om onze bodems te beschermen tegen achteruitgang. Zonder gezonde bodems is leven op deze planeet niet mogelijk.”

Luchtkwaliteit

Op 20 februari 2024 bereikten de Raad en het Parlement een deal over de richtlijn luchtkwaliteit. Die deal kreeg dinsdag groen licht in de ENVI-commissie van het Parlement. Het voorlopig akkoord is met 49 stemmen voor, met 29 stemmen tegen en bij 3 onthoudingen aangenomen.

Stedelijk afvalwater

Op 29 januari 2024 bereikten de onderhandelaars van de Raad en het Parlement een deal over de herziene richtlijn behandeling stedelijk afvalwater. Ook deze deal kreeg dinsdag groen licht in de ENVI-commissie. 67 leden stemden voor, 7 tegen en 6 leden onthielden zich van de stemming.

Volgende stappen 

Richtlijn bodemmonitoring & -veerkracht

Europees Parlement 

 • Als het ontwerpverslag in de plenaire vergadering van 11 april 2024 wordt aangenomen, vormt het de onderhandelingspositie van het Parlement. 

 • Het dossier zal worden opgevolgd door het nieuwe Parlement na de Europese verkiezingen. 

Raad

 • Het standpunt van de Raad (algemene oriëntatie) is nog niet bepaald. 

 • België, dat tijdelijk voorzitter is van de Raad van de EU, wil het standpunt tegen eind juni 2024 goedgekeurd zien. 

Richtlijn luchtkwaliteit 

Europees Parlement 

 • Het voltallige Parlement moet de tekst van het voorlopig akkoord nu nog formeel goedkeuren. De stemming staat voorlopig gepland op 24 april 2024

Raad 

 • Na bekrachtiging door het Parlement is het aan de EU-lidstaten om hun definitieve goedkeuring te geven. 

Richtlijn behandeling stedelijk afvalwater 

Europees Parlement 

 • Het voltallige Parlement moet de compromistekst nu nog formeel goedkeuren. De stemming staat gepland tijdens de plenaire van 22 april 2024

Raad

 • Op 1 maart 2024 bekrachtigden de EU-ambassadeurs (Coreper) de deal. 

 • Eenmaal aangenomen door het Parlement wordt de tekst naar de Raad gestuurd ter goedkeuring.

Bronnen, en meer lezen 

Richtlijn bodemmonitoring & -veerkracht

Voorstel Europese Commissie, 5 juli 2023

EU-bodemstrategie voor 2030

Ontwerpverslag ENVI-commissie, 31 oktober 2023

Persbericht Europees Parlement, 11 maart 2024

Richtlijn luchtkwaliteit

Voorstel Europese Commissie, 26 oktober 2022 

Standpunt Europees Parlement, 13 september 2023 

Algemene oriëntatie Raad, 9 november 2023 

Tekst van het voorlopig politiek akkoord, 8 maart 2024

Richtlijn behandeling stedelijk afvalwater

Voorstel Europese Commissie, 26 oktober 2023

Standpunt Europees Parlement, 5 oktober 2023 

Algemene oriëntatie Raad, 16 oktober 2023 

Tekst van het voorlopig politiek akkoord, 1 maart 2024 

Voorzitterschapgids