AGRI-commissie publiceert ontwerpadvies inzake Bodemgezondheidswet

17 november 2023

De Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling (AGRI) van het Europees Parlement heeft op 14 november 2023 haar ontwerpadvies gepubliceerd over de Bodemgezondheidswet.

  • Rapporteur Maria Noichl (S&D, Duitsland) dient in haar ontwerpadvies 47 amendementen in.

  • M. Noichl pleit onder andere voor bindende tussentijdse streefdoelen vóór het einddoel ‘2050’.

  • In het ontwerpadvies worden ook de beginselen voor 'duurzaam bodembeheer' gewijzigd.

Gezonde bodems

Tegen 2050 wil Europa een gezonde bodem.

In het kader van deze doelstelling presenteerde de Europese Commissie in juli 2023 de zogenaamde Bodemgezondsheidswet (Soil Health Law), als onderdeel van de EU-bodemstrategie. Dit nieuwe richtlijnvoorstel is bedoeld om de belangrijkste bedreigingen voor de bodem in de EU aan te pakken, zoals erosie, overstromingen, aardverschuivingen, verontreiniging, verzilting en verlies aan biodiversiteit.

Inhoud

De Bodemgezondheidswet biedt een wettelijk kader om tegen 2050 gezonde bodems te bereiken.

Dit zal gebeuren door:

  1. een monitoringskader voor alle bodems in de EU in te voeren, zodat de lidstaten maatregelen kunnen nemen om aangetaste bodems te herstellen;

  2. duurzaam bodembeheer als nieuwe norm te verheffen in de EU; 

  3. de lidstaten te verzoeken om mogelijk verontreinigde locaties op te sporen, deze locaties te onderzoeken en onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid en het milieu aan te pakken.

Belangrijkste wijzigingen

Rapporteur Maria Noichl (S&D, Duitsland) heeft in haar ontwerpadvies 47 amendementen ingediend. De belangrijkste wijzigingen die worden voorgesteld, zijn:

Bindende tussentijdse streefcijfers 
In tegenstelling tot andere grote dossiers binnen de EU Green Deal bevat het richtlijnvoorstel voor een Europese bodemgezondheidswet geen tussentijdse doelen. Toch wijst rapporteur M. Noichl op de noodzaak van bindende tussentijdse streefcijfers voor 2035, 2040 en 2045, voordat het streefcijfer van 100% gezonde bodems in 2050 wordt bereikt. Van de EU-lidstaten wordt verlangd dat zij tegen 2035 55%, tegen 2040 70% en tegen 2045 85% gezonde bodems realiseren.

Monitoring en beoordeling
Wat betreft monitoring en beoordeling van de bodemgezondheid voegt M. Noichl een bepaling toe die de lidstaten verplicht een bodemgezondheidsplan op te maken, en dit in overeenstemming met nationale herstelplannen.

‘Duurzaam bodembeheer’ 
Daarnaast uit de rapporteur haar bezorgdheid over de termijn waarbinnen de lidstaten de maatregelen moeten hebben uitgevoerd om de bodemgezondheid te handhaven of te verbeteren. M. Noichl verlengt de termijn van 4 jaar tot 5 jaar, na de inwerkingtreding van het voorstel. Tegelijkertijd heeft de AGRI-rapporteur nieuwe beginselen voor 'duurzaam bodembeheer' voorgesteld en een bepaling die ervoor moet zorgen dat de lidstaten de ontwerplijst van bodembeheerpraktijken openbaar maken.

Volgende stappen

  • Het voorstel volgt de gewone wetgevingsprocedure onder het Verdrag van Lissabon.

  • Naar verwachting komt de ENVI-commissie op 20 november 2023 bijeen om het ontwerpverslag van de rapporteur te bespreken.

Bronnen en meer lezen

  • Het volledige ontwerpadvies van de AGRI-commissie kan je hier terugvinden.

  • Lees hier het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie.