Bodemmonitoring & bodemveerkracht: méér dan 650 amendementen ingediend

15 december 2023 - door Paula Verschaeve

AGRI-Europarlementariërs dienen meer dan 650 amendementen in op het ontwerpadvies van rapporteur Maria Noichl (S&D, Duitsland) over het Commissievoorstel voor een richtlijn inzake bodemmonitoring en bodemveerkracht (zogenaamde Soil Monitoring Law). 

 • In totaal hebben de AGRI-commissieleden 653 amendementen ingediend.

 • Een aantal amendementen wijzigen het einddoel ‘100% gezonde bodems tegen 2050’.

 • De stemming over het ontwerpadvies zal naar verwachting in februari 2024 plaatsvinden.

Wél 653 amendementen

Op 13 december 2023 heeft de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) van het Europees Parlement amendementen ingediend op het ontwerpadvies over het voorstel voor een EU-richtlijn inzake bodemmonitoring en bodemveerkracht. De AGRI-commissieleden hadden tot 1 december 2023 de tijd om hun amendementen op het ontwerpadvies van M. Noichl in te dienen. In totaal werden wél 653 amendementen ingediend.

Amendementen

De amendementen van de commissieleden hebben vooral betrekking op:

 • algemene bepalingen zoals het einddoel ‘100% gezonde bodems tegen 2050’,

 • monitoring en beoordeling van de bodemgezondheid,

 • duurzaam bodembeheer,

 • verontreinigde locaties,

 • financiering, publieksvoorlichting en rapportage door de EU-lidstaten.

De 653 amendementen staan gedetailleerd beschreven in dit document.

Volgende stappen

Het Europees Parlement 

 • De AGRI-commissie zal naar verwachting stemmen over haar ontwerpadvies en de daarop ingediende amendementen in februari 2024.

De Raad

 • In de komende maanden zullen deskundigen bijeenkomen om het interne standpunt van de Raad voor te bereiden.

 • Naar verwachting zal de Raad Milieu op 18 december 2023 debatteren over dit voorstel.

Achtergrond

Tegen 2050 wil Europa een gezonde bodem. In het kader van deze doelstelling presenteerde de Europese Commissie op 5 juli 2023 de zogenaamde Bodemgezondsheidswet (Soil Health Law), als onderdeel van de EU-bodemstrategie voor 2030. De voorgestelde EU-richtlijn inzake bodemmonitoring en bodemveerkracht is bedoeld om de belangrijkste bedreigingen voor de bodem in de EU aan te pakken, zoals erosie, overstromingen, aardverschuivingen, verontreiniging, verzilting en verlies aan biodiversiteit. Enerzijds voert de voorgestelde richtlijn (a) een coherent kader voor bodemmonitoring in, anderzijds bevat de richtlijn (b) voorschriften met betrekking tot het in kaart brengen en onderzoeken van mogelijk verontreinigde locaties en voor het beheer van verontreinigde locaties.

Bronnen en meer lezen

Amendementen op het AGRI-ontwerpadvies, gepubliceerd op 13 december 2023

Het Commissievoorstel inzake bodemmonitoring en bodemveerkracht, gepubliceerd op 5 juli 2023

Het AGRI-ontwerpadvies, gepubliceerd op 13 november 2023