Deal bereikt over EU-certificeringskader voor koolstofverwijdering

21 februari 2024 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over een nieuw Europees certificeringskader voor koolstofverwijdering.

 • De verordening zet een EU-certificeringskader voor koolstofverwijdering op om het gebruik ervan te stimuleren en bij te dragen aan de klimaatneutraliteit van de EU tegen 2050.

 • De regelgeving stelt de EU beter in staat de activiteiten in de koolstofverwijderingssector beter te kwantificeren, te controleren en te verifiëren.

 • Dit is een eerste stap naar de integratie van een algemeen kader voor koolstofverwijdering in de EU-wetgeving.

De verordening zal het mogelijk maken een EU-breed kader te creëren voor de vrijwillige certificering van vier verschillende vormen van koolstofverwijdering:

 • permanente koolstofverwijdering via industriële technologieën

 • koolstofopslag in producten met lange levensduur

 • koolstoflandbouw

 • bepaalde landbouwpraktijken die de bodememissies verminderen, op voorwaarde dat ze de algemene koolstofbalans van de bodem helpen verbeteren.

Dankzij nieuwe de regels kunnen boeren worden betaald om koolstof te verwijderen.

Certificeringscriteria en principes

De overeenkomst bepaalt dat voor vier categorieën van koolstofverwijdering verschillende eenheden worden gebruikt vanwege hun verschillende milieueffecten. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van verschillende certificeringsmethoden. Permanente koolstofverwijdering moet in staat zijn om atmosferische of biogene koolstof voor meerdere eeuwen op te slaan.

Om in aanmerking te komen voor certificering moet een activiteit niet alleen de Europese en nationale eisen overtreffen, maar ook aantonen dat het stimulerende effect van certificering noodzakelijk is voor de financiële levensvatbaarheid ervan. Alle koolstofverwijderingen en emissiereducties die in het kader van deze verordening worden bereikt, tellen mee voor de nationaal vastgestelde bijdragen (NDC’s) van de EU in het kader van het Akkoord van Parijs.

Certificering zal gebaseerd zijn op vier belangrijke criteria:

 • kwantificering

 • additionaliteit

 • langetermijnopslag

 • en duurzaamheid

De Commissie zal op maat gemaakte methodologieën ontwikkelen om een geharmoniseerde en kosteneffectieve implementatie te garanderen.

Duurzaamheidseisen

De tekst stelt minimale duurzaamheidsvereisten vast om ervoor te zorgen dat activiteiten geen significante schade aan het milieu toebrengen. Deze activiteiten moeten extra voordelen opleveren voor biodiversiteit en ecosystemen die verder gaan dan de basisvereisten voor duurzaamheid. Gecertificeerde koolstofeenheden die deze voordelen opleveren zullen economisch meer gewaardeerd worden dan eenheden die dat niet doen.

Transparantie

Om transparantie te garanderen en de risico's van fraude of dubbeltelling te voorkomen, wordt een openbaar EU-register voor koolstofverwijderingen en emissiereducties door middel van grondgebruik opgezet.

Dit register zal alle documenten bevatten die betrekking hebben op het certificeringsproces, waaronder certificaten en auditsamenvattingen, en moet uiterlijk 4 jaar na de inwerkingtreding van de verordening worden opgezet.

Volgende stappen

 • Het Europees Parlement en de Raad moeten de tekst van het akkoord formeel goedkeuren.

 • Na formele goedkeuring van de tekst verschijnt deze in het EU-Publicatieblad en treedt de verordening op de twintigste dag volgende op die van zijn bekendmaking in werking.

Achtergrond

In november 2022 presenteerde de Commissie haar voorstel voor een kader voor de certificering van koolstofverwijderingen. Dit richt zich op koolstofverwijdering van hoge kwaliteit, met certificering op basis van vier belangrijke criteria: kwantificering, additionaliteit, langetermijnopslag en duurzaamheid. Deze certificering, bekend onder de naam QU.ALITY, is bedoeld om de effectiviteit van koolstofabsorptiepraktijken in heel Europa te standaardiseren en te garanderen.

Bron en meer lezen

Voorzitterschapgids