Overbrenging afvalstoffen: Parlement keurt voorlopig akkoord goed

28 februari 2024 - door Paula Verschaeve

Gisteren gaf het Parlement haar definitieve goedkeuring aan de compromistekst over strengere regels voor de overbrenging van afvalstoffen.

  • De compromistekst verbiedt de export van kunststofafval naar niet-OESO-landen. 

  • Overbrenging van afval voor verwijdering naar een ander EU-land wordt enkel bij uitzondering toegestaan.

  • Binnen de Raad zal de tekst nu eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Coreper.

Strengere regels

De compromistekst over de overbrenging van afvalstoffen werd gisteren goedgekeurd met 587 stemmen voor en 8 tegen, bij 33 onthoudingen. 

Overbrenging binnen de EU

In de compromistekst wordt de overbrenging van voor verwijdering bestemde afvalstoffen binnen de EU in het algemeen verboden, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. Voor de overbrenging van afvalstoffen die uitdrukkelijk bestemd zijn voor laboratoriumanalyse of experimentele proeven geldt een uitzondering, indien de hoeveelheid niet meer dan 250 kg bedraagt. 

Uitvoer van afvalstoffen 

Ook de uitvoer van voor verwijdering bestemde afvalstoffen naar derde landen en de uitvoer van voor nuttige toepassing bestemde gevaarlijke afvalstoffen naar niet-OESO-landen wordt verboden

Uitvoer van kunststofafval 

De regels voor de uitvoer van kunststofafval naar derde landen worden aangescherpt. Zo komt er een verbod op de uitvoer van ongevaarlijk kunststofafval naar niet-OESO-landen (binnen tweeënhalf jaar na inwerkingtreding). Volgens de tekst kunnen niet-OESO-landen ten vroegste 5 jaar na de inwerkingtreding van de verordening bij de Commissie een verzoek indienen om aan te geven bereid te zijn om kunststofafval uit de EU in te voeren. 

Ongevaarlijk kunststofafval mag naar OESO-landen worden uitgevoerd, maar de Commissie wordt ertoe opgeroepen deze actie strikt te monitoren. Over het algemeen zullen strengere voorwaarden gelden. 

Gegevensuitwisseling & handhaving

De compromistekst introduceert ook een digitaal platform voor het centraliseren van gegevens over afvaltransporten om de uitwisseling van informatie binnen de EU te vergemakkelijken. 

De nieuwe verordening richt ook een handhavingsgroep op om de samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren en om illegale transporten te voorkomen en op te sporen.

Volgende stappen

Europees Parlement 

  • De goedgekeurde compromistekst vormt nu het standpunt van het Parlement in eerste lezing. 

Raad 

  • De compromistekst zal nu eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Coreper. 

  • Na bekrachtiging in het Coreper zal de tekst worden afgerond en formeel worden aangenomen door de Raad. Hoewel de stemming nog niet is gepland, zal deze naar verwachting plaatsvinden in maart of april 2024.

Achtergrond

De Commissie diende op 17 november 2021 haar voorstel in om de EU-wetgeving over de overbrenging van afvalstoffen te hervormen. Doel van het Commissievoorstel is (a) de transporten van problematisch afval naar buiten de EU terug te dringen, (b) de transportprocedures aan te passen aan de doelen van de circulaire economie en (c) de handhaving te verbeteren. 

Midden november 2023 bereikten de onderhandelaars van het Parlement en de Raad reeds een voorlopig politiek akkoord. De leden van de ENVI-commissie bekrachtigden de tekst van dat akkoord begin januari 2024.

Bronnen, en meer lezen

Voorstel van de Europese Commissie, 17 november 2021

Standpunt van het Europees Parlement, 18 januari 2023

Algemene oriëntatie van de Raad, 25 mei 2023

Tekst van het voorlopig politiek akkoord, 7 december 2023

Persbericht van het Europees Parlement, 27 februari 2024

Voorzitterschapgids