Overbrenging Afvalstoffen: Raad en Parlement bereiken voorlopig politiek akkoord

22 november 2023

Tijdens het derde triloog op 16 november 2023 hebben de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord bereikt over het Commissievoorstel om de verordening Overbrenging van Afvalstoffen te actualiseren. Het politieke akkoord legt verboden op voor specifieke soorten afval en bevordert de uitwisseling van informatie.

  • Beide onderhandelaars besloten klimaatneutraliteit, een circulaire economie en nulverontreiniging toe te voegen aan de doelstellingen van de verordening.

  • In het algemeen wordt de uitvoer van kunststofafval naar niet-OESO-landen verboden.

  • Het Europees Parlement en de Raad moeten het voorlopig politiek akkoord nu nog formeel goedkeuren.

Inhoud voorlopig politiek akkoord

Inhoud en doelstellingen 

Beide instellingen besloten klimaatneutraliteit, een circulaire economie en nulverontreiniging toe te voegen aan de doelstellingen van de verordening.

Uitvoer van afvalstoffen buiten de EU 

Beide onderhandelaars bevestigen dat de uitvoer door de EU van bepaalde ongevaarlijke afvalstoffen en mengsels van ongevaarlijke afvalstoffen voor nuttige toepassing alleen zal worden toegestaan aan niet-OESO-landen die hiermee instemmen en die voldoen aan de criteria om dergelijke afvalstoffen op milieuhygiënisch verantwoorde manier te verwerken.

Uitvoer van kunststofafval 

In het voorlopige akkoord bereiken de Raad en het Europees Parlement overeenstemming over een verbod op de uitvoer van ongevaarlijk kunststofafval naar niet-OESO-landen, tenzij het land aan strikte voorwaarden kan voldoen. Voor de uitvoer van ongevaarlijk kunststofafval naar OESO-landen zullen strengere voorwaarden gelden. De Commissie wordt ertoe opgeroepen de uitvoer van ongevaarlijk kunststofafval naar OESO-landen strikt te monitoren en actie te ondernemen als die uitvoer milieuproblemen veroorzaakt in het land van bestemming.

Duidelijkere regels voor overbrenging binnen EU

Raad en Parlement komen ook overeen dat alle overbrengingen van afval, bestemd voor verwijdering in een ander EU-land, in het algemeen verboden zijn en alleen in uitzonderlijke gevallen worden toegestaan.

Betere gegevensuitwisseling 

Tegelijkertijd versterkt het voorlopig akkoord de gegevensuitwisseling door informatie en gegevens over afvaltransporten te digitaliseren en beschikbaar te stellen in een centrale elektronische hub.

Versterking preventie en opsporing illegale overbrengingen 

De  Raad en Parlement sluiten zich aan bij het voorstel van de Commissie om een handhavingsgroep op te richten om de samenwerking tussen de EU-landen ter voorkoming en opsporing van illegale overbrengingen te verbeteren.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft op 17 november 2021 een voorstel ingediend om de EU-wetgeving inzake de Overbrenging van Afvalstoffen te hervormen. Doel van het Commissievoorstel is (a) de transporten van problematisch afval naar buiten de EU terug te dringen, (b) de transportprocedures aan te passen aan de doelen van de circulaire economie en (c) de handhaving te verbeteren.

Volgende stappen

  • Naar verwachting zal de tekst van het voorlopige politieke akkoord in de komende weken beschikbaar worden gesteld.

  • Nu een voorlopig politiek akkoord over dit Commissievoorstel  is bereikt, moeten het (eerst in de commissie, vervolgens plenair) Europees Parlement en vervolgens de Raad het akkoord formeel aannemen.

Bronnen en meer lezen