Justitie en binnenlandse zaken

Volg hier het laatste nieuws over de Raadswerkzaamheden van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)  tijdens het Belgisch EU-Voorzitterschap. De bevoegde overheden, dossiers op de agenda, inhoudelijke prioriteiten, relevante contactpersonen, nieuws, evenementen, ledenstandpunten enzovoort - al die info vind je hier!

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) werkt aan samenwerking en gemeenschappelijk beleid inzake grens­overschrijdende aangelegen­heden om zo een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te creëren.

De Raad neemt, meestal samen met het Europees Parlement, wetgeving aan die de grondrechten moet beschermen, het vrije verkeer van personen in de EU moet waarborgen en de burger een hoog niveau van bescherming moet bieden. De Raad is verantwoordelijk voor het asiel- en immigratiebeleid, justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken, civiele bescherming en de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit en terrorisme. De Raad houdt zich ook bezig met aangelegenheden die verband houden met de Schengen­ruimte zonder grenzen in Europa.

Verder bevordert en versterkt de Raad de coördinatie van de eigen activiteiten van de lidstaten op vlak van interne veiligheid. De Raad doet dit door zich in te zetten voor de bescherming van de buitengrenzen en voor nauwere samenwerking tussen politie- en douanediensten.

Wie is bevoegd?

De Federale Regering is tijdens het Belgisch Voorzitterschap zowel Voorzitter van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken als woordvoerder voor België in deze Raadsformatie.

Dossiers op de agenda

 • Mid-term evaluatie en bijsturing EU-actieplan Integratie en Inclusie 2021-2027

 • Pact voor Asiel en migratie

 • European Cross-Border Mechanism

Meer weten over (de stand van zaken van) een dossier? Volg het 'Gerelateerd nieuws' hieronder.

Inhoudelijke prioriteiten

De Vlaamse Regering stelt voor het EU-Voorzitterschap een aantal inhoudelijke prioriteiten.

 • Voorbereiding van inhoudelijke voorstellen richting nieuwe EU-legislatuur

 • Europese democratie moet zich assertiever en weerbaarder opstellen

 • Organisatie en financiering van het inburgerings- en integratiebeleid en de rol van lokale besturen, alsook de opvang en integratie van nieuwkomers.

 • Verwezenlijkingen en uitdagingen van het inburgerings- en integratiebeleid op verschillende maatschappelijke vlakken internationaal in de kijker zetten, de geleerde lessen delen met andere Europese landen, regio’s en gemeenten, en het debat over de EU-aanpak van integratie en inclusie in het kader van het EU actieplan aangaan

 • Uitwisseling best practices stedenbeleid, om een sociaal-rechtvaardige, groene en productieve stad te realiseren waarbij digitalisering de rode draad is

 • Holistische en whole of route aanpak van de grondoorzaken van migratie, zonder loutere focus op economische aspecten, maar maar met aandacht voor sociale en politieke rechten en nadruk op de meest kwetsbare groepen

 • Vlaanderen als voorloper in de digital decade: Focus op dataruimten, personal Dataspaces (POD’s) en Europese Data economie

Lees meer over deze prioriteiten in het Vlaams projectplan (pagina 74-75).

Belangrijke evenementen & vergaderingen

Formele Raadsvergaderingen

De formele Raadsvergaderingen van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken zijn gepland op:

Andere evenementen

Volgende facultatieve en (semi-)verplichte evenementen staan op de planning:

 • Workshop: Civiele bescherming - 23-24 januari (Antwerpen)

 • Informele bijeenkomst van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken - 24-26 januari (Brussel) - zie pagina Raad

 • Lancering European Ports Alliance - 24 januari - Antwerpen

 • Bijeenkomst van het netwerk van directeurs-generaal van de Europese crisiscentra - 30 januari (Brussel)

 • Beleidsforum en ministeriële conferentie op hoog niveau over "de integratie van nieuwkomers door EU-lidstaten" - 8-9 februari (Mechelen)

 • Bijeenkomst: ENAA Core Group (European Network for the Administrative Approach) - 20 februari (Brussel)

 • Bijeenkomst: ENAA Full Network - 21 februari (Brussel)

 • Huiselijk geweld: een uitdaging voor de Europese strafrechtstelsels en reclasseringsdiensten - 13-14 maart (Brussel)

 • Conferentie Samenleven in diversiteit en rol van lokale besturen - 19 april (Mechelen)

 • Conferentie Data - Europese interoperabiliteit - juni (TBC)

Je vindt meer informatie in het onderstaande luik 'Evenementen'.

Evenement

Openingsfeest van het EU-Voorzitterschap

6 januari 2024 - 7 januari 2024

Gratis stadsfestival met Vlaamse topartiesten om alle Vlamingen bij het EU-voorzitterschap te betrekken.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Europees Parlement stemt voor Due Diligence

Het Europees Parlement stemde op 24 april plenair in met de richtlijn inzake een passende zorgvuldigheidsplicht voor ondernemingen en hun waardeketen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Website Belgisch Voorzitterschap

Website Vlaamse overheid voor het Belgisch Voorzitterschap

Website Departement Kanselarij en Buitenlandse zaken