Voorlopig politiek akkoord: Uitbreiding digitale tools en processen in het EU-vennootschapsrecht

22 maart 2024 - door Florence De Vlam

Op 13 maart bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord om het gebruik van digitale instrumenten in het EU-vennootschapsrecht uit te breiden. Het doel is om de transparantie over Europese bedrijven te vergroten en tegelijkertijd de administratieve last te verminderen wanneer ze in meerdere lidstaten actief zijn.

  • Deze herziening zorgt ervoor dat bedrijven meer digitale tools kunnen gebruiken in hun administratie om bedrijfsgegevens toegankelijker te maken en de betrouwbaarheid en transparantie van Europese bedrijven te vergroten.


  • Daarnaast zorgt de herziening voor een versterkte samenwerking tussen overheidsinstanties, resulterend in verminderd grensoverschrijdend papierwerk voor bedrijven en mensen die zaken doen over de grens.


  • Met deze herziening wordt gestreefd naar een meer geïntegreerde en gedigitaliseerde markt voor bedrijven in Europa.

“De digitale transformatie moet zich op alle gebieden van economische activiteit voltrekken. In het vennootschapsrecht zullen digitale oplossingen de administratieve rompslomp fors verminderen zodat bedrijven zich meer met hun hoofdactiviteit kunnen bezighouden.” - Paul Van Tigchelt, vicepremier en minister van Justitie en Noordzee van België

Voornaamste aspecten van het akkoord

Het voorlopige akkoord behoudt de belangrijkste doelen van het voorstel, maar maakt bepaalde procedures eenvoudiger en vermindert de administratieve lasten voor bedrijven en nationale instanties.

Het EU-bedrijfscertificaat moet het doel van de onderneming omvatten. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van NACE-codes, indien toegestaan door nationale wetgeving en indien het doel van de onderneming is opgenomen in het nationale register. Een NACE-code is een zes-cijferige code die gebaseerd is op de statistische nomenclatuur van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap.

Daarnaast specificeert het akkoord welke gegevens de digitale EU-volmacht moet bevatten. Door dit veelzijdige standaardmodel zijn geen apostilles of vertalingen meer vereist voor grensoverschrijdende procedures.

Vervolgens wordt het mogelijk voor commanditaire vennoten om hun identiteit via BRIS openbaar te maken, op voorwaarde dat deze informatie toegankelijk is in nationale registers. Bepaalde ondernemingen, zoals (kapitaal)vennootschappen, kunnen kosteloos hun elektronische EU-bedrijfscertificaat verkrijgen, tenzij het nationale register dit economisch niet kan dragen. In dat geval mag de prijs niet hoger zijn dan de administratieve kosten.

Ten slotte wordt er een herzieningsclausule opgenomen die de mogelijkheid biedt om de richtlijn vennootschapsrecht in de toekomst uit te breiden naar coöperatieven.

Volgende stappen

Het voorlopig politiek akkoord moet nu door beide instellingen worden goedgekeurd alvorens het formeel kan worden aangenomen.

Bronnen

Persbericht van de Raad van de EU, 13 maart 2024

Voorlopig politiek akkoord, 20 maart 2024

Commissievoorstel, 31 maart 2023