Europees Parlement stemt voor Due Diligence

07 mei 2024 - door Liese Dewilde

Op 24 april 2024 stemde het Europees Parlement plenair in met de richtlijn inzake een passende zorgvuldigheidsplicht voor ondernemingen en hun waardeketen, de CSDDD - Corporate Sustainability Due Diligence Directive

 • De CSDDD legt bedrijven verplichtingen op om hun negatieve gevolgen voor de mensenrechten en het milieu (zoals kinderarbeid, slavernij, uitbuiting op het werk, vervuiling, ontbossing, overmatig waterverbruik of schade aan ecosystemen) te beperken.

 • De due-diligence verplichtingen gelden voor EU- en niet-EU-bedrijven en moedermaatschappijen met een omzet van meer dan 450 miljoen euro. 

 • Op 14 december 2023 bereikten de raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord over dit dossier. Na de goedkeuring door het Europees Parlement moet de Raad de tekst nu nog formeel aannemen. 

Europees Parlement stemt in 

Op 14 december 2023 bereikten de Raad en het Europees Parlement, tijdens de vijfde ronde van trilogen, een voorlopig politiek akkoord over het dossier. Na zo’n akkoord moeten de medewetgevers daar nog mee instemmen. 

De JURI-commissie van het Europees Parlement (de verantwoordelijke commissie voor dit dossier) stemde op 19 maart 2024 in met het akkoord. Op 24 april 2024 gebeurde dat ook in plenaire vergadering. Het Europees Parlement keurde daar met 374 stemmen voor, 235 stemmen tegen en 19 onthoudingen de nieuwe "zorgvuldigheidseisen"-richtlijn goed. 

Nieuwe regels 

Hieronder volgen een aantal belangrijke aspecten van de nieuwe regels. 

Lees hier meer over het voorlopig politiek akkoord. 

Negatieve gevolgen voor mensenrechten en milieu voorkomen, beëindigen of verminderen

Deze due diligence-richtlijn eist dat bedrijven en hun upstream- en downstreampartners (met inbegrip van toelevering, productie en distributie) hun negatieve impact op mensenrechten en het milieu voorkomen, beëindigen of beperken. Het gaat daarbij om slavernij, kinderarbeid, arbeidsuitbuiting, verlies van biodiversiteit, vervuiling of vernietiging van natuurlijk erfgoed enzovoort. 

Enkele van de verplichtingen voor bedrijven die onder het toepassingsgebied vallen: 

 • Due diligence in hun beleid moeten opnemen

 • Met due diligence samenhangende investeringen doen

 • Contractuele garanties van hun partners vragen

 • Hun bedrijfsplan verbeteren of ondersteuning bieden aan partners in het midden- en kleinbedrijf om ervoor te zorgen dat zij aan de nieuwe verplichtingen voldoen. 

 • Aannemen van een overgangsplan aannemen om hun bedrijfsmodel compatibel te maken met de limiet van 1,5°C voor de opwarming van de aarde (Akkoord van Parijs)

Toepassingsgebied

De regels gelden voor:  

 • EU-bedrijven en moedermaatschappijen met meer dan 1000 werknemers en een wereldwijde omzet van meer dan 450 miljoen euro

 • Bedrijven met franchising- of licentieovereenkomsten in de EU die een gemeenschappelijke bedrijfsidentiteit waarborgen en met een wereldwijde omzet van meer dan 80 miljoen euro als ten minste 22,5 miljoen euro werd gegenereerd door royalty's. 

 • Ondernemingen van buiten de EU, moederondernemingen en ondernemingen met franchising- of licentieovereenkomsten in de EU die dezelfde omzetdrempels in de EU bereiken, zullen ook onder de richtlijn vallen. 

Uitvoering 

De lidstaten moeten bedrijven online gedetailleerde informatie verstrekken over hun zorgvuldigheidseisen via praktische portaalsites met de leidraad van de Commissie. 

Ze zullen ook een toezichthoudende autoriteit oprichten of aanwijzen om onderzoek in te stellen en sancties op te leggen aan bedrijven die de regels niet naleven. Mogelijke sancties zijn "naming and shaming" en boetes tot 5% van de wereldwijde netto-omzet van ondernemingen. 

De Commissie zal het Europees netwerk van toezichthoudende autoriteiten oprichten om de samenwerking te ondersteunen en de uitwisseling van beste praktijken mogelijk te maken. 

Bedrijven zullen aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door het schenden van hun due diligence verplichtingen en zullen hun slachtoffers volledig moeten compenseren. De CSDDD versterkt bovendien de toegang tot de rechter voor de getroffen personen.

Volgende stappen 

Na deze goedkeuring door het Europees Parlement, moet de Raad de tekst nog formeel aannemen. Eens dit is gebeurd, is de tekst klaar voor publicatie in het EU-Publicatieblad en de daaropvolgende inwerkingtreding. 

Meer lezen