Single Permit in EU-Publicatieblad

08 mei 2024 - door Liese Dewilde

Op 30 april 2024 is de Richtlijn gecombineerde vergunning in het EU-Publicatieblad verschenen. Dit zijn de herziene regels voor één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning voor onderdanen van derde landen.

  • De nieuwe regels stroomlijnen (en verkorten) de procedure voor het aanvragen van een verblijfs­vergunning met het oog op werk op het grondgebied van een lidstaat en introduceren de mogelijkheid om te veranderen van werkgever. Doel is om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om internationaal personeel aan te werven.  

  • Op 18 december 2023 bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord. Het Europees Parlement keurde dit plenair goed op 13 maart 2024. De Raad nam de tekst nadien formeel aan op 12 april 2024. 

  • Nu de tekst is gepubliceerd, kan inwerkingtreding volgen. De nieuwe regels treden in werking op 20 mei 2024.

Totstandkoming nieuwe regels 

De vorige richtlijn gecombineerde vergunning dateerde van 2011. Op 27 april 2022 stelde de Commissie voor deze richtlijn te actualiseren (zie volledige tekst Commissievoorstel). Vervolgens namen de Raad en het Europees Parlement elk hun standpunt in over dit voorstel. 

Op basis van die standpunten startten de Raad en het Europees Parlement met trilogen (interinstitutionele onderhandelingen). Op 18 december 2023, tijdens de 5 ronde van de onderhandelingen, bereikten de medewetgevers een voorlopig politiek akkoord over het dossier. 

Na een voorlopig politiek akkoord, moeten de medewetgevers elk nog instemmen met dit akkoord. Het Europees Parlement stemde in de LIBE-commissie in met het akkoord op 23 januari 2024. Een plenaire goedkeuring volgde op 13 maart 2024. De Raad nam de tekst nadien formeel aan op 12 april 2024. 

Na de formele goedkeuring door de medewetgevers kan de tekst gepubliceerd worden in het EU-Publicatieblad. Dat gebeurde op 30 april 2024. De nieuwe regels treden in werking op 20 mei 2024.

Inhoud nieuwe regels 

De nieuwe regels stroomlijnen de procedure voor het aanvragen van een verblijfs­vergunning met het oog op werk op het grondgebied van een lidstaat.  Onderdanen van niet-EU-landen zullen bijvoorbeeld een gecombineerde vergunning kunnen aanvragen vanuit niet EU-landen én vanuit een EU-lidstaat als ze al in die lidstaat verblijven op basis van een verblijfsvergunning. 

De nieuwe regels verkorten ook de aanvraagprocedure. De gecombineerde vergunningen moeten worden afgegeven binnen 3 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag. 

De richtlijn introduceert bovendien de mogelijkheid om te veranderen van werkgever. Houders van een gecombineerde vergunning zullen van werkgever kunnen veranderen op voorwaarde dat ze de bevoegde autoriteiten daarvan in kennis stellen. Lidstaten kunnen een minimumperiode voorschrijven gedurende dewelke de houder van de gecombineerde vergunning voor de eerste werkgever gewerkt moet hebben. Werknemers uit derde landen die hun baan verliezen, mogen onder bepaalde voorwaarden ook legaal op het grondgebied van de lidstaat blijven: 

  •  indien de totale periode van werkloosheid niet meer dan 3 maanden bedraagt gedurende de geldigheidsduur van de gecombineerde vergunning 

  • indien de periode van werkloosheid niet meer dan 6 maanden bedraagt na 2 jaar vergunning. 

De nieuwe regels zorgen ervoor dat personen volgens de nationale wetgeving bescherming genieten en aanspraak kunnen maken op gelijke behandeling als zij mogen werken. 

Lidstaten krijgen nieuwe verplichtingen om te voorzien in inspecties, monitoring en sancties tegen werkgevers die de rechten van werknemers van buiten de EU schenden. 


Meer info over de nieuwe regels

Meer lezen