Wetgevingspakket ter bevordering van waterstof en koolstofvrije gassen

16 november 2023 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie heeft op 15 december haar nieuwe gaspakket gepubliceerd, met als doel:

  • Het aandeel van hernieuwbare en koolstofarme gassen geleidelijk te verhogen

  • En het aandeel van fossiel gas in het EU-energiesysteem te verlagen

Dit gaspakket is een onderdeel van de Europese Green Deal en omvat twee voorstellen voor herziene wetgeving:

  1. Richtlijn (2009/73) betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor fossiel gas

  2. Verordening (715/2009) over de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten.

Dit artikel focust op waterstof gerelateerde aspecten van deze herzieningen. Voor de aardgas/methaan gerelateerde aspecten verwijzen we naar de berichtgeving van de Commissie.

Definitie koolstofarme gassen

Koolstofarme gassen en waterstof zijn gassen die gedurende hun volledige levenscyclus ten minste 70% minder broeikasgassen uitstoten dan fossiel gas.

Om consumenten te helpen onderscheid te maken tussen de beschikbare gassen, introduceert de Commissie ook certificeringsregels voor koolstofarm gas en de derivaten daarvan.

Deze regels zouden een aanvulling vormen op de certificeringsregeling voor hernieuwbare brandstoffen en gassen die in juli is voorgesteld in het kader van de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (2018/2001) (RED II).

Verlaagde toegangstarieven

Om de toetreding van hernieuwbare en koolstofarme gassen tot het gasnet van de EU aan te moedigen, stelt de Commissie voor om kortingen van 75% op deze toegangstarieven toe te staan.

Een waterstofmarkt met specifieke infrastructuur

Om de EU tegen 2030 een concurrerende, open en dynamische waterstofmarkt te geven, stelt de instelling voor de traditionele EU-regels tot 2030 flexibeler toe te passen, een tienjarig netwerkontwikkelingsplan voor de hele EU op te stellen en een Europees netwerk van waterstofnetwerkexploitanten (ENNOH) op te richten.

Verder stelt de Commissie een Europees plafond voor grensoverschrijdende interconnectiepunten voor om het risico van marktsegmentering te beperken.

Transmissiesysteembeheerders zouden dus vanaf 1 oktober 2025 grensoverschrijdende gasstromen met een waterstofgehalte (in volume) van maximaal 5% moeten aanvaarden.

Bron en meer lezen

Persbericht van de Europese Commissie, 15 december 2021: Commission proposes new EU framework to decarbonise gas markets, promote hydrogen and reduce methane emissions