EC-voorstel verordening methaanemissies energiesector verminderen

16 november 2023 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een EU-verordening om de uitstoot van methaan (CH4) door de energiesector te verminderen gepubliceerd op 15 december 2021. 

  • Geen bindende reductiedoelstellingen

  • Verplichte detectie en reparatie van lekken en verbod op ontluchten en routinematig affakkelen

  • Verplichte monitoring, rapportage en verificatie (MRV) van alle energie gerelateerde methaanemissies

Deze verordening is een onderdeel van de Europese Green Deal. Ze heeft betrekking op de upstream exploratie en productie van olie en fossiel gas, de winning en verwerking van fossiel gas (inclusief inactieve olie- en fossiele gasbronnen), gastransmissie, -distributie, ondergrondse opslag en terminals voor vloeibaar gas (LNG) die werken met fossiel en/of hernieuwbaar (bio- of synthetisch) methaan, in bedrijf zijnde ondergrondse en bovengrondse steenkoolmijnen en gesloten en verlaten ondergrondse steenkoolmijnen.

Geen bindende reductiedoelstellingen

Het voorstel bevat geen bindende streefcijfers voor de vermindering van de methaanuitstoot door de energiesector. De Commissie motiveert deze keuze met het argument dat voor specifieke bindende streefcijfers eerst betrouwbare gegevens over het uitgangsniveau en de oorsprong van de methaanemissies nodig zijn, hetgeen momenteel niet het geval is.

Toch wil zij de methaanemissies van deze sector verminderen door regels vast te stellen voor de monitoring, rapportage en verificatie (MRV) van emissies en voor de opsporing en reparatie van methaanlekken, en door het ontluchten (het vrijkomen van onverbrand methaan in de atmosfeer) en affakkelen (het gecontroleerd verbranden van methaan voor verwijdering in een daarvoor bestemde installatie) te beperken.

Ook wil de Commissie de lidstaten verplichten mitigatieplannen op te stellen voor verlaten kolenmijnen en inactieve olie- en gasbronnen.

MRV

Wat het meten en rapporteren van emissies betreft, is de voorgestelde aanpak gebaseerd op het "Oil and Gas Methane Partnership 2.0" (OGMP) dat samen met de Verenigde Naties is ontwikkeld.

Dit zou de exploitanten in de EU ertoe verplichten directe metingen van hun emissies aan de bron te verstrekken binnen 24 maanden voor geëxploiteerde activa en 36 maanden voor niet-geëxploiteerde activa.

Reparatie van lekken

Volgens het voorstel moeten de exploitanten binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de verordening een programma voor het opsporen en repareren van lekken bij de bevoegde autoriteiten indienen en binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de verordening (en vervolgens om de drie maanden) een controle op lekkagedetectie en reparatie van alle relevante onderdelen die onder hun verantwoordelijkheid vallen, uitvoeren.

De exploitanten moeten ook alle onderdelen repareren of vervangen die een bepaalde hoeveelheid methaan, nl. 500 deeltjes per miljoen (ppm) of meer, uitstoten, en dit uiterlijk vijf dagen nadat het lek is opgespoord.

Voor componenten met emissies van minder dan 500 ppm moeten zij nagaan of de omvang van het lek niet is toegenomen door deze componenten uiterlijk drie maanden na de vaststelling van de emissies te inspecteren.

Emissies buiten de EU

De Commissie wil ook de CH4-emissies door de invoer van fossiele brandstoffen aanpakken.

Naast de invoering van transparantie-instrumenten stelt de Commissie voor om de methaanverordening tegen 2025 te herzien, met het oog op de invoering van strengere maatregelen voor de invoer van fossiele brandstoffen wanneer alle gegevens beschikbaar zijn.

De Commissie schat dat de EU haar methaanemissies uit energiebronnen (afgezien van fossiele brandstoffen) tegen 2030 met 58% zou moeten verminderen ten opzichte van 2020 om haar klimaatdoelstellingen te halen. Met alle lopende initiatieven verwacht zij een vermindering van de aan fossiele brandstoffen gerelateerde CH4-emissies met 80%.

Volgende stappen

Dit voorstel volgt de 'gewone wetgevingsprocedure' en is dus overgemaakt aan het Europees Parlement en de Raad om elk hun standpunt te bepalen en vervolgens tot een compromis akkoord te komen.

Bron en meer lezen

Persbericht van de Europese Commissie, 15 december 2021: Commission proposes new EU framework to decarbonise gas markets, promote hydrogen and reduce methane emissions

In dit persbericht vind je de linken naar alle aanverwante documenten, hier alvast: