Herziening richtlijn industriële emissies: ontwerp EP-rapport/adviezen

30 januari 2023 - door Ina De Vlieger

In april 2022 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor de herziening van de richtlijn industriële emissies. De rapporteurs van het Europees Parlement hebben hun ontwerprapport/ -advies klaar, waarop de MEPs in de betrokken commissies bijkomende amendementen hebben geformuleerd.

 • ENVI-rapporteur (milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, leidende commissie) heeft nieuwe definities toegevoegd, zoals "EU-50-technologieën", die de doelstellingen van de Europese klimaatwet bevorderen, en verschillende soorten landbouwpraktijken.

 • ITRE (industrie, onderzoek en energie) en AGRI (Landbouw en plattelandsontwikkeling) zijn geassocieerde commissies van het Europees Parlement voor dit dossier.

 • Dit nieuwsbericht bevat de links naar het ontwerprapport, ontwerpenadviezen en de daarop geformuleerde amendementen.

ENVI-ontwerprapport

Het ontwerpverslag van de ENVI-rapporteur bevat in totaal 126 amendementen.

Daarvan gaan er 53 over overwegingen en gemeenschappelijke bepalingen.

 • De rapporteur heeft in het ontwerpverslag nieuwe definities toegevoegd, zoals “EU-50-technologieën”, die de doelstellingen van de Europese klimaatwet bevorderen, evenals verschillende soorten landbouwpraktijken, zoals “kleinschalige extensieve landbouw”, “kleinschalige gezinslandbouw” en “biologische landbouw”.

 • Het ontwerpverslag bracht ook wijzigingen aan in het soort informatie dat de lidstaten uit verleende vergunningen openbaar kunnen maken. Met name heeft de rapporteur het toepassingsgebied van deze bepalingen beperkt tot niet-vertrouwelijke informatie.

 • Bovendien zou het ontwerpverslag de lidstaten in staat stellen sneller vergunningen te verlenen aan exploitanten die in hun installaties “EU-50-technologieën” toepassen.

 • Met betrekking tot de in het voorstel opgenomen nalevingsbepalingen stelde de rapporteur voor dat de bevoegde autoriteiten maximaal 36 maanden de tijd krijgen om deze maatregelen te ontwikkelen en toe te passen.

De Commissie ENVI publiceerde nog eens meer dan 1000 amendementen op het ontwerpadvies van haar rapporteur gepubliceerd(scroll naar beneden op deze EP-webpagina naar Documentation gateway \ European Parliament).

ITRE-ontwerpadvies

De ITRE-rapporteur stelt voor de bepalingen van de oorspronkelijke richtlijn te handhaven die de lidstaten de vrijheid geven geen voorschriften voor energie-efficiëntie voor verbrandingseenheden toe te passen. Volgens de rapporteur voorkomt deze bepaling conflicterende regelgeving met de regeling voor de handel in emissierechten en moet zij worden gehandhaafd.

Het ontwerpadvies van de ITRE-rapporteur bevat 19 amendementen op het EC-voorstel.

AGRI-ontwerpadvies

Het ontwerpadvies wijkt af van het Commissievoorstel wat betreft de drempels voor vee-eenheden, die, wanneer zij worden overschreden, de bedrijven verplichten de maatregelen van het voorstel na te leven.

 • In het EC-voorstel (april 2022) staat de drempel voor pluimveebedrijven varkenshouderijen vast op 150 stuks vee per bedrijf.

 • De rapporteur kiest voor de volgende drempels: 40.000 eenheden voor pluimvee, 2000 plaatsen voor gebruiksvarkens (van meer dan 30 kg); 750 plaatsen voor zeugen.

 • Het ontwerpadvies van de AGRI-rapporteur bevat28 amendementen.

De Commissie AGRI heeft nog eens 238 amendementen op het ontwerpadvies van haar rapporteur gepubliceerd.

Volgende stappen

 • Stemming AGRI-MEPS over draft advies en amendementen (datum nog niet gekend)

 • Stemming ITRE MEPS over draft advies en mogelijke amendementen: 27 maart (indicatief)

 • Stemming ENVI-MEPs over ontwerp verslag en amendementen: 25 april (indicatief)

 • Stemming in plenaire zitting Europees Parlement: mei 2023 (indicatief)