U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Herziening richtlijn industriële emissies

06 april 2022 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie moderniseert en versterkt de richtlijn inzake industriële emissies (2010/75/EU, IED-richtlijn) om de grote industrie naar een groene omslag te loodsen.

 • Uitbreiding toepassingsgebied naar meer grote industriële installaties en intensieve landbouwbedrijven
 • Verbetering belangrijke bepalingen voor vergunningverlening aan en toezicht op industriële installaties om innovatie te stimuleren
 • Burgers transparantere toegang bieden tot relevante milieu-informatie, met de mogelijkheid om verhaal te halen in geval van een inbreuk die tegen hen is gepleegd
Herziening richtlijn industriële emissies

De herziening EID-richtlijn zal richting helpen geven aan de industriële investeringen die nodig zijn voor de overgang van Europa naar een concurrerende, klimaatneutrale economie zonder verontreiniging tegen 2050. Het doel is innovatie aan te moedigen, koplopers te belonen en het speelveld op de EU-markt gelijk te trekken. De herziening zal bijdragen tot investeringszekerheid op lange termijn, waarbij de eerste nieuwe verplichtingen voor de industrie in de tweede helft van het decennium worden verwacht.  

Belangrijkste veranderingen EID-richtlijn

Doeltreffender vergunningen voor installaties

 • In plaats van genoegen te nemen met de minst veeleisende grenswaarden van de beste beschikbare technieken (BBT), zoals momenteel bij ongeveer 80% van de installaties het geval is, zal bij het verlenen van exploitatievergunningen moeten worden nagegaan of het haalbaar is de beste prestaties te bereiken.
 • De richtlijn zal de regels voor het toestaan van afwijkingen aanscherpen door de vereiste beoordelingen te harmoniseren en te zorgen voor een regelmatige evaluatie van de toegestane afwijkingen.

Meer hulp voor koplopers op het gebied van innovatie

 • Als alternatief voor vergunningen op basis van bewezen beste technieken zullen koplopers opkomende technieken kunnen testen, waarbij zij kunnen profiteren van flexibelere vergunningen.
 • Een innovatiecentrum voor industriële transformatie en emissies (INCITE) zal de industrie helpen bij het zoeken naar oplossingen om vervuiling tegen te gaan. Ten slotte zullen de exploitanten tegen 2030 of 2034 transformatieplannen voor hun vestigingen moeten ontwikkelen om de EU-doelstellingen inzake nulvervuiling in 2050, circulaire economie en het koolstofvrij maken van de economie te verwezenlijken.

Ondersteuning investeringen industrie in een circulaire economie

 • Nieuwe beste beschikbare technieken kunnen bindende prestatieniveaus voor het gebruik van hulpbronnen omvatten.
 • Het bestaande milieubeheersysteem zal worden verbeterd om het gebruik van toxische chemicaliën te verminderen. 

Synergieën tussen vermindering van verontreininging en het koolstofarm maken van de economie

 • Energie-efficiëntie zal een integraal onderdeel zijn van de vergunningen.
 • Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken zal systematisch rekening worden gehouden met technologische en investeringssynergieën tussen het koolstofarm maken van de economie en het terugdringen van verontreiniging.

 

Uitbreiding toepassingsgebied IED-richtlijn

Meer grootschalige intensieve veehouderijen. Varkens- en pluimveehouderijen, die 60-73% van de ammoniakvoorraad en 42-62% van de in het milieu vrijkomende methaan voor hun rekening nemen, zouden ook onder de richtlijn vallen. Voorlopig is het voorstel gericht op de meest problematische, d.w.z. ongeveer 50% van deze veehouderijen.

Winning van industriële mineralen en metalen en grootschalige productie van batterijen. Deze zullen naar verwachting exponentieel groeien om de elektromobiliteit te ontwikkelen en de door de EU nagestreefde digitale omschakeling te bevorderen.

 

Meer transparantie

De nieuwe regels zullen de transparantie en de inspraak van het publiek in het vergunningsproces vergroten. Daarnaast zal het European Pollutant Release and Transfer Register worden omgevormd tot het EU Industrial Emissions Portal, waar burgers op een eenvoudige manier toegang zullen krijgen tot gegevens over overal in Europa afgegeven vergunningen en inzicht zullen krijgen in verontreinigende activiteiten in hun onmiddellijke omgeving.

 

Bron en meer lezen

Persbericht Europese Commissie, 5 april: Green Deal: Modernising EU industrial emissions rules to steer large industry in long-term green transition

Vragen en antwoorden over de herziene EU-voorschriften inzake industriële emissies

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons