Raad keurt conclusies tussentijdse evaluatie van de Recovery and Resilience Facility goed

17 april 2024 - door Florence De Vlam

Tijdens de Raad van Economische en Financiële Zaken op 12 april 2024, nam de Raad conclusies aan over de uitvoering van de Recovery and Resilience Facility. Deze conclusies bieden een samenvatting van de vooruitgang bij de uitvoering van de Recovery and Resilience Facility (RRF) en fungeren als richtsnoer voor zowel de Commissie als de lidstaten tijdens de tussentijdse evaluatie van de RRF.

  • De doelstelling van de Recovery and Resilience Facility is het bevorderen van het herstel van de Europese economieën op lange termijn en het versterken van de veerkracht van de EU tegen toekomstige uitdagingen.

  • In februari heeft de Commissie de tussenbeoordeling van de Recovery and Resilience Facility aan de Raad voorgelegd, welke inmiddels is goedgekeurd door de Raad.

  • Ondanks de goedkeuring van de conclusies over de tussentijdse evaluatie door de Raad, zijn zij het erover eens dat het nog te vroeg is voor een volledige effectbeoordeling van de faciliteit.

Conclusies tussentijdse evaluatie RRF


Op 21 februari 2024 heeft de Commissie de tussentijdse beoordeling van de Recovery and Resilience Facility (RRF) gepresenteerd, het EU-herstel instrument ter waarde van 800 miljard euro dat centraal staat in NextGenerationEU (NGEU).

De RRF, opgericht in februari 2021, is van een ongekende omvang en ambitie. Het heeft een tweeledig doel: ten eerste om lidstaten te helpen herstellen van de corona pandemie en hun veerkracht te vergroten, en ten tweede om onze economieën en samenlevingen groener, digitaler en concurrerender te maken. Het is ook van cruciaal belang gebleken om dringende kwesties aan te pakken, zoals het grote effect van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Tijdens de Raad van Economische en Financiële Zaken heeft de Raad de conclusies goedgekeurd over de tussentijdse beoordeling van de Recovery and Resilience Facility (RRF).


Hierin wordt de positieve impact van de faciliteit op de groene en digitale transitie, evenals andere EU-prioriteiten, benadrukt. Ook wordt opgemerkt dat de faciliteit de uitvoering van landspecifieke aanbevelingen stimuleert, met name door het bevorderen van structurele hervormingen. Verder is de Raad het eens dat het nog te vroeg is voor een uitgebreide evaluatie van de faciliteit, en kijkt uit naar de eindbeoordeling in 2028, die de volledige impact van het instrument zal onderzoeken.


De Raad verzoekt de Commissie en de lidstaten om concrete manieren te vinden om de uitvoering van de faciliteit en de herstel- en veerkrachtplannen te verbeteren, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor een goede bescherming van de financiële belangen van de Unie. De Raad benadrukt het belang van het blijven leren van de uitvoering van dit instrument op basis van prestaties, en onderstreept dat een snelle uitvoering van investeringen en hervormingen vóór augustus 2026 cruciaal blijft voor het volledig benutten van de faciliteit.

Achtergrond


De Recovery and Resilience Facility is een belangrijk onderdeel van het Europese herstelplan genaamd "NextGenerationEU". Dit plan is opgezet als reactie op de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie in de Europese Unie. De Recovery and Resilience Facility is bedoeld om financiële steun te bieden aan lidstaten van de EU om hun economieën te herstellen en veerkrachtiger te maken voor toekomstige crises.

Lidstaten kunnen gebruikmaken van deze faciliteit door nationale herstel- en veerkrachtplannen op te stellen en in te dienen bij de Europese Commissie. Deze plannen moeten gericht zijn op het bevorderen van duurzaamheid, digitalisering, economisch herstel, en het versterken van de sociale cohesie en de gezondheidszorgsystemen. De Commissie beoordeelt vervolgens de ingediende plannen en verstrekt financiële steun aan de lidstaten op basis van de mate waarin deze plannen voldoen aan de gestelde criteria.

Bronnen

Persbericht Europese Commissie, 21 februari 2024

De conclusies van de Raad: Tussentijdse evaluatie RRF, 12 april 2024

Persbericht Raad, 12 april 2024

Voorzitterschapgids