Voorlopig politiek akkoord over herziene energieprestatierichtlijn gebouwen

08 december 2023 - door Ina De Vlieger

De Raad en het Europees Parlement hebben op 7 december 2023 een voorlopig politiek akkoord bereikt over de herziene energieprestatierichtlijn gebouwen (EPBD).

  • Nieuwe gebouwen moeten vanaf 2030 emissievrij zijn.

  • Uitfasering verwarmingsketels op fossiele brandstoffen tegen 2040.

  • Voor bestaande gebouwen is het doel om eerst de slechtst presterende gebouwen te renoveren en de informatieuitwisseling over energieprestaties te verbeteren.

De Raad en het Europees Parlement zijn overeengekomen dat nieuwe gebouwen vanaf 2030 geen emissies meer mogen uitstoten. Gebouwen gebruikt door of eigendom van overheidsinstanties moeten vanaf 2028 emissievrij zijn.

De lidstaten zouden rekening kunnen houden met het broeikaseffectpotentieel van het gebouw over de hele levenscyclus, met inbegrip van de productie en verwijdering van de bouwproducten.

Vermindering energieverbruik en renovaties

Volgens het akkoord moeten de minimumnormen voor energieprestaties van niet-residentiële gebouwen in 2030 het beter doen dan de 16% die het slechtst presteren en in 2033 beter dan de 26% slechtst presterende.

Voor residentiële gebouwen moeten de lidstaten ervoor zorgen dat het gemiddelde energieverbruik van die gebouwen 16% lager ligt in 2030 en 20-22% lager in 2035. 55% van de energiebesparing moet worden gerealiseerd door renovatie van de slechtst presterende gebouwen.

Zonne-energie-installaties

Indien technisch en economisch haalbaar, moeten de lidstaten geleidelijk zonne-energie-installaties installeren in openbare en bestaande niet-residentiële gebouwen (die een renovatie ondergaan waarvoor een vergunning vereist), en in alle nieuwe residentiële gebouwen tegen 2030.

Uitfasering verwarmingsketels op fossiele brandstoffen

Het doel is verwarmingsketels op fossiele brandstoffen tegen 2040 volledig uit te faseren. Hiertoe gaan de lidstaten maatregelen nemen om verwarmingssystemen koolstofarmer te maken en fossiele brandstoffen voor verwarming en koeling geleidelijk te bannen.

Lidstaten moeten vanaf 2025 stoppen met het subsidiëren van stand-alone boilers op fossiele brandstoffen. Financiële stimulansen blijven mogelijk voor hybride verwarmingssystemen, zoals systemen die een ketel combineren met een zonneboiler of een warmtepomp.

Renoveren: instrumenten op nationaal niveau

Volgens de overeengekomen bepalingen zullen de lidstaten

  • nationale renovatieplannen voor gebouwen opstellen om de nationale strategie voor het koolstofvrij maken van het gebouwenbestand uiteen te zetten en aan te geven hoe de resterende belemmeringen, zoals financiering, opleiding en het aantrekken van meer geschoolde werknemers, moeten worden aangepakt;

  • nationale paspoortsystemen voor gebouwrenovatie opzetten om eigenaars van gebouwen te begeleiden bij hun gefaseerde renovaties in de richting van emissievrije gebouwen;

  • one-stop-loket oprichten waar huiseigenaren, kleine en middelgrote ondernemingen en alle actoren in de renovatiewaardeketen terechtkunnen voor specifieke en onafhankelijke ondersteuning en begeleiding.

Prik alvast 25 januari 2024 in je agenda!

Op 25 januari organiseert VLEVA samen met Minaraad de infosessie 'Wonen in Vlaanderen: op weg naar energielabel A?'

Deelname is gratis. Schrijf je snel in.

Context

De herziening van de wetgeving maakt deel uit van het "Fit for 55"-pakket (2021), waarbij de bestaande klimaat- en energiewetgeving wordt aangepast aan de nieuwe EU-doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minimaal 55% te verminderen. De voorgestelde doelstellingen zijn verder verhoogd in het kader van het REpowerEU-pakket (november 2022), dat tot doel heeft Europa minder afhankelijk te maken van de invoer van fossiele brandstoffen uit Rusland, na de agressie van dat land tegen Oekraïne. Een nieuwe Europese klimaatwet (juli 2021) heeft zowel de 2030- als de 2050-doelstellingen vastgelegd in bindende Europese wetgeving.

Volgende stappen

  • Het Europees Parlement (EP) en de Raad moeten het voorlopige politieke akkoord nog

  • formeel aannemen.

  • 23 januari 2024: stemming over de tekst in de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) van het EP.

Bron en meer lezen