U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad neemt klimaatwet aan

29 juni 2021 - door Celeste Wezenbeek

De Raad heeft haar standpunt over de Europese klimaatwet aangenomen. Daarmee is de aannemings­procedure afgerond, en ligt de doelstelling van een klimaat­neutrale EU in 2050 nu vast in wetgeving. Dit volgt op een politiek akkoord met het Europees Parlement op 21 april, en aanneming door het Parlement van zijn standpunt in eerste lezing op 24 juni. Nu de Europese klimaatwet zowel door het Europees Parlement als door de Raad is aangenomen, zal deze worden ondertekend en bekendgemaakt in het Publicatieblad, om dan in werking te treden.

 

Raad neemt klimaatwet aan

2030 doelstellingen

Naast de doelstelling van klimaat­neutraliteit en een ambitieuze doelstelling voor de EU om te streven naar negatieve emissies na 2050, bevat de Europese klimaatwet de bindende doelstelling dat de netto-emissie van broeikas­gassen (na aftrek van verwijderingen) in 2030 ten minste 55% lager moet zijn dan in 1990. Om ervoor te zorgen dat er tot 2030 voldoende inspanningen worden geleverd om emissies te verminderen en te voorkomen, wordt met de klimaatwet een plafond van 225 megaton CO2-equivalent ingevoerd voor het aandeel verwijderingen. De EU zal tevens proberen om uiterlijk in 2030 tot meer netto­koolstof­putten te komen.

2040 doelstellingen

De Commissie zal (als nodig) een tussentijdse klimaat­doelstelling voor 2040 voorstellen, uiterlijk 6 maanden na de eerste algemene inventarisatie in het kader van de Overeenkomst van Parijs. Ze zal tegelijkertijd een indicatieve EU-broeikas­gasbegroting voor 2030-2050 publiceren, samen met de onderliggende methode. Met die begroting wordt bedoeld de indicatieve totale hoeveelheid netto-broeikasgas-emissies (uitgedrukt als CO2-equivalent, met aparte informatie over emissies en verwijderingen) die voor die periode verwacht wordt zonder dat de verbintenissen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs in het gedrang komen.

Wetenschappelijke adviesraad

De Europese klimaatwet voorziet ook in de oprichting van een Europese wetenschappelijke adviesraad inzake klimaat­verandering. Die adviesraad zal onafhankelijk wetenschappelijk advies geven en verslag uitbrengen over EU-maatregelen, klimaat­doelstellingen en indicatieve begrotingen voor broeikas­gassen en de vraag of die stroken met de Europese klimaatwet en de internationale verbintenissen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs.

Overleg met stakeholders 

De Commissie zal in gesprek gaan met economische sectoren die ervoor kiezen vrijwillige indicatieve roadmaps op te stellen voor het behalen van de EU-doelstelling van klimaat­neutraliteit in 2050. Naast het monitoren van de ontwikkeling van die route­kaarten zal de Commissie de dialoog op EU-niveau bevorderen en beste praktijken uitwisselen met de belang­hebbenden.

Bron en meer lezen

https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2021/06/28/council-adopts-european-climate-law/

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons