Raad energie: algemene oriëntatie herziening EPBD-richtlijn

26 oktober 2022 - door Ina De Vlieger

De Raad heeft een akkoord (algemene oriëntatie) bereikt over een voorstel tot herziening van de richtlijn over de energieprestatie van gebouwen (EPBD).

  • De Raad behoudt de doelstelling tegen 2030 alle nieuwe gebouwen emissievrij en tegen 2050 alle bestaande gebouwen omgevormd naar emissievrije gebouwen.

  • Raad stelt doelstelling nieuwe gebouwen van overheidsinstanties emissievrij met één jaar uit (tegen 2028 i.p.v. 2027).

De Raad heeft de datum voor nieuwe gebouwen van overheidsinstanties met één jaar uitgesteld (van 2027 naar 2028). Daarnaast zijn er uitzonderingen voor bepaalde gebouwen (gebedshuizen, historische gebouwen, gebouwen die voor defensiedoeleinden worden gebruikt).

Maximale energieprestatiedrempels bestaande niet-residentiële gebouwen

Voor bestaande niet-residentiële gebouwen zijn de lidstaten overeengekomen maximale energieprestatiedrempels vast te stellen op basis van het primaire energieverbruik. Een eerste drempel wordt vastgesteld onder het primaire energieverbruik van 15% van de slechtst presterende niet-residentiële gebouwen in een lidstaat. Een tweede drempel wordt vastgesteld op minder dan 25%. Volgens de algemene oriëntatie moeten alle niet-residentiële gebouwen in 2030 onder de drempel van 15% liggen en in 2034 onder de drempel van 25%.

De drempels worden vastgesteld op basis van het energieverbruik van het nationale gebouwenbestand op 1 januari 2020, hierbij is differentiatie mogelijk naar gebouwcategorie.

De naleving van de drempels door individuele gebouwen worden gecontroleerd op basis van energieprestatiecertificaten of, in voorkomend geval, andere beschikbare middelen.

De tekst voorziet ook in de mogelijkheid dat de lidstaten criteria vaststellen om individuele gebouwen vrij te stellen van de drempels, rekening houdend met het beoogde toekomstige gebruik van het gebouw of in geval van een ongunstige kosten-batenanalyse.

Traject nationale renovatieplannen voor bestaande residentiële gebouwen

Voor bestaande Residentiële gebouwen zijn de lidstaten overeengekomen minimale energieprestatienormen vast te stellen op basis van een nationaal traject (uit nationale renovatieplannen) dat overeenstemt met de geleidelijke renovatie van hun gebouwenbestand tot een emissievrij gebouwenbestand tegen 2050.

Het nationale traject moet twee controlemomenten bevatten zijnde in 2033 en 2040.

  • Tegen 2033 moeten de lidstaten ervoor zorgen dat het gemiddelde primaire energieverbruik van hun gehele woningbestand ten minste gelijk is aan het niveau van energieprestatieklasse D.

  • Tegen 2040 moet het ten minste gelijk zijn aan een nationaal vastgestelde waarde die is afgeleid van een geleidelijke daling van het gemiddelde primaire energieverbruik tussen 2033 en 2050 (emissievrij).

Optimaal zonne-energie opwekken

Op basis van EU-strategie voor zonne-energie van de Commissie in het kader van het REPowerEU-plan zijn de lidstaten overeengekomen te zorgen voor de installatie van passende technologieën voor zonne-energie.

  • Op alle nieuwe openbare en niet-residentiële gebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 250 m2 tegen 31 december 2026.

  • Op alle bestaande openbare en niet-residentiële gebouwen die een ingrijpende of grondige renovatie ondergaan en met een vloeroppervlakte van meer dan 400 m2 tegen 31 december 2027;

  • Op alle nieuwe residentiële gebouwen tegen 31 december 2029.

Volgende stappen

Europees Parlement

  • 26 oktober stemming in TRAN-commissie (draft advies en amendementen)

  • 28 november stemming in ITRE-commissie (draft rapport en amendementen)

  • Half december stemming in plenaire vergadering EP

De Raad heeft zijn standpunt bepaald en finale tekst komt binnenkort beschikbaar (en aangevuld op deze pagina)

Zodra ook het Europees Parlement zijn standpunt over het voorstel heeft bepaald, starten onderhandelingen (trialogen) om in eerste lezing overeenstemming over het voorstel te bereiken.

Bron en meer lezen

Persmededeling Raad van de EU, 25 oktober 2022: ‘Fit for 55’: Council agrees on stricter rules for energy performance of buildings