Raad bereikt akkoord over herziening richtlijn hernieuwbare energie

27 juni 2022 - door Ina De Vlieger

Op 27 juni 2022 heeft de Raad zijn onderhandelingsstandpunten aangenomen over de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie.

  • Bindend EU-streefcijfer van 40% energie uit hernieuwbare bronnen in de totale energiemix tegen 2030. Hiermee volgt de Raad het initiële EC-voorstel (juli 2021), maar niet de verhoogde ambitie uitgesproken in het REPowerEU-plan (mei 2022).

  • Bindend streefcijfer voor broeikasgasintensiteitreductie met 13% tegen 2030 voor vervoer, idem aan EC-voorstel.

  • Bindende streefcijfers voor verwarming en koeling: periode tot 2026 een jaarlijkse toename hernieuwbare energiebronnen op nationaal niveau met 0,8% en periode 2026-2030 jaarlijks 1,1 procentpunt (EC-voorstel over de hele periode 1,1 %).

Bindend EU-streefcijfer hernieuwbare energie voor 2030

De Raad bepaalde een bindend EU-streefcijfer van 40% energie uit hernieuwbare bronnen in de totale energiemix tegen 2030. Hiermee volgt de Raad het hiermee volgt de Raad het initiële voorstel van de Europese Commissie (juli 2021), maar niet de verhoogde EC-ambitie uitgesproken in het REPowerEU-plan (mei 2022). Momenteel bedraagt het streefcijfer ten minste 32%.

Om gezamenlijk het nieuwe streefcijfer te halen, moeten de lidstaten (LS) hun nationale bijdragen in hun geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) verhogen. LS moeten deze plannen in 2023 en 2024 actualiseren.

De Raad bereikte ook consensus over ambitieuzere sectorspecifieke streefcijfers en maatregelen, en over flexibiliteit bij de berekenings­methoden. Dat moet de integratie van hernieuwbare energiebronnen bevorderen in sectoren waar dit proces trager verloopt.

Hernieuwbare energie voor vervoer

Voor deelstreefcijfers voor vervoer biedt de Raad de lidstaten de keuze tussen:

  • een bindend streefcijfer voor een broeikasgasintensiteitreductie met 13% tegen 2030. De lidstaten kunnen deze doelstelling op verschillende manieren bereiken, bijvoorbeeld door een gedifferentieerd doel voor zeevervoer vast te stellen mits het algemene doel wordt bereikt;

  • of een bindend streefcijfer van ten minste 29% hernieuwbare energie binnen het eindverbruik van energie in de vervoerssector tegen 2030.

De bindende streefcijfers voor het aandeel van geavanceerde biobrandstoffen in de hernieuwbare energievoorziening van de vervoersector zijn vastgesteld op 0,2% in 2022, 1% in 2025 en 4,4% in 2030. Voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong in het vervoer is een indicatief substreefcijfer van 2,6% overeengekomen.

Hernieuwbare energie voor verwarming en koeling

De Raad stelt volgende bindende streefcijfers voor hernieuwbare energiebronnen voor verwarming en koeling vast: een jaarlijkse verhoging van 0,8% per jaar op nationaal niveau tot 2026 en 1,1% van 2026 tot 2030.

Hernieuwbare energie voor de industrie

De Raad stelt voor de industrie een indicatief streefcijfer van 1,1% vast voor de gemiddelde jaarlijkse toename van het gebruik van hernieuwbare energie.

Ook is er een consensus over streefcijfers voor het gebruik van waterstof afkomstig van hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong: 35% in 2030 en 50% in 2035.

Hernieuwbare energie in gebouwen

Voor gebouwen stelt de Raad een indicatief streefcijfer vast van ten minste 49 % hernieuwbare energie.

Daarnaast heeft de Raad een akkoord om de duurzaamheidscriteria voor biomassa aan te scherpen om het risico op niet-duurzame productie van bio-energie te verkleinen. Zij voegt ook maatregelen toe om fraude met biobrandstoffen tegen te gaan.

Verder voorziet de Raad vin snellere vergunningsprocedures voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie, volgens, in overeenstemming met de prioriteiten van het REPowerEU-plan, dat de Commissie in mei heeft voorgesteld. Doel is de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen in het kader van het plan van de EU om na de Russische invasie van Oekraïne onafhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen.

De herziening van de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie kadert in het fit for 55 pakket, dat de Commissie in juli 2021 publiceerde. De hogere streefcijfers zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de algemene doelstelling van de EU om de netto-broeikasgasuitstoot tussen nu en 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990.

Samen met zijn onderhandelingsstandpunten over de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie, heeft de Raad ook zijn standpunten aangenomen over de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie.

Volgende stappen

  • Dankzij deze "algemene oriëntatie" kan de Raad onderhandelingen met het Europees Parlement starten.

  • 13 juli: stemming ITRE-commissie (EP) over het ontwerpverslag en de amendementen. Het ENVI -advies is al beschikbaar.

Bron en meer lezen

Persbericht Raad van de EU, 27 juni 2022: "Fit for 55": Council agrees on higher targets for renewables and energy efficiency

De definitieve tekst van de "algemene oriëntatie" van de Raad van de EU komt binnenkort beschikbaar. (link naar tekst volgt als die beschikbaar is)