Europees Parlement steunt doelstelling 45% hernieuwbare energie tegen 2030

16 september 2022 - door Ina De Vlieger

In het kader van de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED II) hebben de Europarlementariërs gestemd voor een verhoging van het aandeel van hernieuwbare energie in het finale energieverbruik tot 45% in 2030. Dit stemt overeen met een doelstelling die de Europese Commissie vermeldt in haar "RepowerEU"-pakket.

  • Het voltallig EP volgt de ITRE-commissie wat betreft de 2030 doelstelling 45% hernieuwbare energie en de sectorale subdoelstellingen.

  • De tekst is ingrijpend gewijzigd t.o.v. van de ITRE-tekst door enkele aangenomen amendementen over waterstof en biomassa.

  • Onderhandelingen met de 27 lidstaten om herziening RED II voor eind 2022 af te ronden kunnen starten.

De goedkeuring op 14 september 2022 gebeurde met een zeer grote meerderheid: 418 stemmen voor, 109 tegen en 111 onthoudingen.

Het Europese Parlement volgt de visie van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) op vele vlakken, zoals:

  • Het 2030 streefcijfer aandeel energie geproduceerd uit hernieuwbare bronnen verhoogt naar 45%

  • De sectorale subdoelstellingen (industrie, gebouwen, vervoer, verwarming en koeling)

  • het idee om een strategie voor de invoer van waterstof vast te stellen

  • De verplichting voor elke lidstaat om met een of meer andere lidstaten gezamenlijke projecten voor de productie van hernieuwbare energie op te zetten.

Wel wijzigen sommige van de aangenomen amendementen over waterstof en biomassa de tekst ingrijpend.

Definitie van hernieuwbare waterstof

De (nipte) goedkeuring van amendement 13 betekent dat het Europees Parlement in de richtlijn hernieuwbare energie (REDII) criteria wil invoeren voor het definiëren van hernieuwbare brandstof van niet-biologische oorsprong (RFNBO's) en niet wacht op de gedelegeerde handeling van de Commissie die voor dit doel is voorzien. Hernieuwbare waterstof valt onder de categorie RFNBO's.

Volgens het amendement zou hiervoor het bewijs nodig zijn dat de elektriciteit die aan het net wordt onttrokken om de hernieuwbare waterstof te produceren, uitsluitend uit hernieuwbare bronnen is geproduceerd.

Om dit bewijs te leveren moeten brandstofproducenten "verplicht worden een of meer overeenkomsten voor de aankoop van hernieuwbare elektriciteit te sluiten met installaties die elektriciteit opwekken voor een hoeveelheid die ten minste gelijk is aan de hoeveelheid elektriciteit die als volledig hernieuwbaar wordt opgegeven", volgens het amendement.

Opdat de geproduceerde waterstof volledig als hernieuwbaar zou worden beschouwd, moet het evenwicht tussen de hernieuwbare elektriciteit die via een of meer stroomafnameovereenkomsten is aangekocht en de hoeveelheid elektriciteit die van het net is afgenomen om de brandstof te produceren, op kwartaalbasis worden bereikt. De tekst voert ook voorwaarden in voor de locatie van de elektrolyser.

Deze criteria moeten er voor zorgen dat waterstof die als hernieuwbaar wordt gelabeld, is geproduceerd door een elektrolyser die wordt aangedreven door elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

Biomassa

Rond biomassa heeft het Parlement een reeks amendementen aangenomen die voorzien in de invoering van een plafond voor de opname van energie uit primaire houtachtige biomassa in de doelstellingen voor hernieuwbare energie en een einde aan de subsidiëring van dergelijke energie.

Het aandeel energie uit vaste brandstoffen uit primaire houtachtige biomassa mag niet groter zijn dan het aandeel in het totale elektriciteitsverbruik van het gemiddelde van dergelijke brandstoffen in 2017-2022 op basis van de meest recente beschikbare gegevens.

Verder is de voorgestelde definitie van primaire houtachtige biomassa minder ruim dan die bepleit door de Milieucommissie van het Parlement (ENVI).

De EP-leden het voorstel van de Groenen/EVA om de subdoelstelling voor de sector verwarming en koeling bindend te maken (zoals voorgesteld door de Commissie) niet hebben aanvaard.

Volgende stappen

De Raad heeft zijn het standpunt het voorstel al op 27 juni 2022 aangenomen. Nu ook het standpunt van het EP (14 september) gekend is, kunnenen  de informele onderhandelingen beginnen om in eerste lezing overeenstemming over het voorstel te bereiken.

Bron en meer lezen

Persbericht Europees Parlement, 14 september 2022: Parliament backs boost for renewables use and energy savings

Door Europees Parlement goedgekeurde document