Aangescherpte CO2-emissienormen personenauto’s & lichte bedrijfsvoertuigen in EU-publicatieblad

25 april 2023 - door Ina De Vlieger

Op 25 april 2023 verschenen de strengere CO2-emissienormen voor nieuwe auto's en lichte bedrijfsvoertuigen in het EU-Publicatieblad. De nieuwe verordening (EU) 2023/851 treedt op 15 mei 2023 in werking.

  • Alle nieuwe auto's en lichte bedrijfsvoertuigen emissievrij vanaf 2035.

  • Van 2025 tot eind 2029 regelgevend stimuleringsmechanisme voor emissievrije en emissiearme voertuigen (ZLEV) van kracht.

  • De verordening bevat een verwijzing naar e-fuels, waarbij de Commissie een voorstel zal doen voor de registratie van voertuigen die na 2035 uitsluitend op CO2-neutrale brandstoffen rijden.

Op 14 juli 2021 stelde de Europese Commissie haar fit-for-55-pakket voor. Dat omvatte een reeks beleidsmaatregelen om de broeikasgasuitstoot tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990, een doelstelling die juridisch bindend is via de Europese klimaatwet. Dit pakket bevatte ook een voorstel voor de wijziging van de verordening voor CO2-emissienormen van nieuwe auto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen.

Met de publicatie van de herziene verordening in het EU-Publicatieblad sluit VLEVA de opvolging van dit dossier af.

Lees meer over deze nieuwe verordening

VLEVA-bericht: Formeel akkoord over verordening CO2-emissies nieuwe auto's en bestelwagens

EU-Publicatieblad (L110): Verordening (EU) 2023/851 inzake aangescherpte CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto’s en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

Volledige benaming Verordening (EU) 2023/851

Verordening (EU) 2023/851 van het Europees parlement en de raad van 19 april tot wijziging van Verordening (EU) 2019/631 wat betreft de aanscherping van de CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto’s en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in overeenstemming met de verhoogde klimaatambitie van de Unie.

Volgende stappen

  • De verordening (EU) 2023/851 inzake aangescherpte CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto’s en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen treedt in werking op 15 mei 2023 (20ste dag na haar bekendmaking in het EU-Publicatieblad).

  • Met deze bekendmaking in het EU-publicatieblad sluit VLEVA de opvolging van dit dossier af.