Vrouwen in raden van bestuur - formeel goedgekeurd

25 november 2022 - door Liese Dewilde

De Raad en het Europees Parlement bereikten op 7 juni 2022 een voorlopig politiek akkoord over de nieuwe EU-wetgeving ter bevordering van genderevenwicht in raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. Dit akkoord is nu formeel aangenomen.

  • De Raad heeft de tekst formeel aangenomen tijdens de AGRIFISH-Raad van 17 oktober 2022.

  • Het Europees Parlement keurde de tekst plenair goed op 22 november 2022.

  • De richtlijn zal in werking treden 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU. De lidstaten zullen de regels binnen 2 jaar moeten uitvoeren.

Genderevenwicht van 33% of 40% van bestuurders

Op 7 juni 2022, na 10 jaar stilstand in dit dossier, bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord over nieuwe EU-wetgeving ter bevordering van genderevenwicht in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen.

De Raad en het Europees Parlement werden het onder andere eens over het volgende:

  • Tegen 2026 moeten bij beursgenoteerde ondernemingen ten minste 40% van de niet-uitvoerende bestuursfuncties ingevuld zijn door leden van het ondervertegenwoordigde geslacht. Als lidstaten ervoor zouden kiezen om de nieuwe regels op zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuursfuncties toe te passen, zou dit totale aantal op 33% moeten liggen in 2026.

  • Kleine en middelgrote ondernemingen met minder dan 250 werknemers vallen buiten de werkingssfeer van de richtlijn.

  • Eén keer per jaar moeten beursgenoteerde ondernemingen de nationale autoriteiten informeren over het evenwicht tussen mannen en vrouwen in hun raden van bestuur. Als de gestelde doelen niet worden gehaald, moeten zij duiden hoe ze de situatie zullen corrigeren.

  • De informatie over het evenwicht in de raad van bestuur moet op de website van de onderneming gepubliceerd worden.

  • In lidstaten waar de doelstellingen niet gehaald worden, moeten beursgenoteerde bedrijven de situatie rechtzetten via transparante selectie- en benoemingsprocedures.

  • In lidstaten waar de doelstelling niet behaald worden, moet voorrang gegeven worden aan de persoon van het ‘ondervertegenwoordigde geslacht’ als twee kandidaten even geschikt zijn voor de functie.

Meer informatie over de inhoud van de richtlijn vind je hier.

Formeel aangenomen door de Raad en het Europees Parlement

De Raad heeft de tekst formeel aangenomen tijdens de AGRIFISH-Raad van 17 oktober 2022. De Raad verspreidde die dag een persbericht.

Het Europees Parlement nam de tekst aan tijdens de plenaire vergadering van 22 november 2022. Er werden geen amendementen voorgesteld en het standpunt werd zonder stemming goedgekeurd. Ook het Europees Parlement verspreidde een persbericht.

Uitvoering vanaf 2026

De richtlijn zal in werking treden 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU. Die bekendmaking is momenteel nog niet gebeurd.

De lidstaten zullen de regels binnen 2 jaar moeten uitvoeren.

De aangenomen tekst kan je vinden in de bijlage onderaan.

Attachment(s)