Herziening IED-richtlijn: Raad publiceert onderhandelingspositie

23 maart 2023

Op 16 maart hebben de ministers van Milieu van de lidstaten de algemene oriëntatie van de Raad betreffende de herziening van de richtlijn industriële emissies (IED-richtlijn) aangenomen.

 • Het onderhandelingsstandpunt van de Raad wijzigt het Commissievoorstel op een aantal punten.

 • De algemene benadering omvat o.a. een beperking van het toepassingsgebied tot intensieve veehouderijen.

 • De Raad voorziet een passende mate van flexibiliteit bij sancties en compensatie en een afwijking van uitstootgrenswaarden in crisistijden.

Belangrijkste wijzigingen door de Raad

De lidstaten hebben het Commissievoorstel op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Een beperking van het toepassingsgebied tot intensieve veehouderijen met:

 • > 350 grootvee-eenheden voor runderen en varkens

 • > 280 grootvee-eenheden voor pluimvee

 • > 350 grootvee-eenheden voor gemengde bedrijven

 • De meest extensieve veeteeltbedrijven worden uitgesloten aangezien zij positief bijdragen tot de instandhouding van landschappen, de preventie van bosbranden en de bescherming van de biologische diversiteit en habitat.

De toevoeging van mijnbouwactiviteiten 

 • De lidstaten introduceren een drempel van 500 ton productiecapaciteit per dag voor niet-energetische mineralen en ertsen die op industriële schaal worden geproduceerd.

 • Gips wordt uitgesloten.

 • Voor waterstof die door elektrolyse van water wordt geproduceerd, wordt een drempel opgenomen.

Flexibiliteit wat betreft sancties en compensatie

 • De lidstaten krijgen de ruimte om bepalingen inzake sancties en compensatie in geval van volksgezondheidsschade aan te passen aan hun nationale rechtsstelsel.

Een afwijking van uitstootgrenswaarden in crisistijden 

 • Wanneer er sprake is van een crisis, die leidt tot ernstige verstoringen van de energievoorziening of een tekort aan essentiële hulpbronnen, mag er onder strikte voorwaarden worden afgeweken van de grenswaarden.

Een afwijking voor stookinstallaties

 • Voor stookinstallaties die deel uitmaken van kleine geïsoleerde systemen, die niet zijn aangesloten op het energienetwerk op het vasteland, wordt een in de tijd beperkte afwijking opgenomen. Op die manier krijgen de lidstaten de kans om de nodige koppelingen tot stand te brengen en zo de energiezekerheid te waarborgen. 

Bijkomende zaken

 • De onderhandelingspositie van de Raad specificeert de doelstelling van Innovatiecentrum voor industriële transformatie en emissies (INCITE).

 • Andere delen van het Commissievoorstel worden verduidelijkt.

 • Administratieve lasten voor exploitanten en nationale autoriteiten worden verminderd.

 • De Raad heeft de mogelijkheid toegevoegd om zeer grote bedrijven, die onder het ETS-systeem vallen, vrij te stellen van de voorschriften inzake energie-efficiëntie.

Achtergrond

Om industriële vervuiling tegen te gaan heeft de EU reeds regels opgesteld. De IED-richtlijn is het belangrijkste EU-instrument om de verontreiniging door industriële installaties en intensieve veehouderijen te voorkomen en terug te dringen. In april 2022 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor de herziening van de richtlijn industriële emissies om de grote industriesectoren en intensieve landbouwbedrijven naar de groene transitie te loodsen. Het doel is om de huidige regels te actualiseren en te moderniseren aan de EU-ambities uit de Europese Green Deal: verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul terugdringen en tot een gifvrij milieu komen.

Volgende stappen

Van zodra het Europees Parlement zijn onderhandelingspositie heeft bepaald, kunnen de interinstitutionele onderhandelingen van start gaan.

Het voorstel volgt de gewone wetgevingsprocedure van het Verdrag van Lissabon.

 • Stemming AGRI-MEPs over ontwerpadvies en amendementen: 23 maart 2023.

 • Stemming ENVI-MEPs over ontwerpverslag en amendementen: 27 april 2023.

 • Stemming ITRE-MEPs over ontwerpadvies en mogelijke amendementen: 28 maart 2023.

De stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement is gepland op 25 mei 2023.

Bronnen en meer lezen

Persbericht Raad, 16 maart 2023: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/03/16/council-reaches-agreement-on-amendments-to-industrial-emissions-directive/ .

Algemene benadering herziene richtlijn industriële emissies: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7537-2023-INIT/en/pdf  .