Herziene verordening lastenverdeling in EU-publicatieblad

26 april 2023 - door Ina De Vlieger

Op 26 april 2023 verscheen de herziene verordening inzake lastenverdeling (ERS) in het EU-Publicatieblad. De nieuwe verordening (EU) 2023/857 treedt op 17 mei 2023 in werking.

  • De nieuwe ESR-verordening stelt een EU-streefcijfer voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 40% tegen 2030 (t.o.v. 2005) voor wegvervoer en binnenlands zeevervoer, gebouwen, landbouw, afval en kleine industrieën.

  • De sectoren gebouwen en wegvervoer zullen onder zowel de nieuwe specifieke ETS als de verordening rond lastenverdeling vallen.

  • De herziene verordening kent elke lidstaat een nationale doelstelling toe en past de manier aan waarop lidstaten flexibiliteit kunnen gebruiken om hun doelstellingen te halen.

De ESR-verordening heeft uitwerking op de sectoren: gebouwen, wegvervoer & binnenlands maritiem vervoer, landbouw, afvalverwerking en kleine industrieën.

Op 14 juli 2021 stelde de Europese Commissie haar fit-for-55-pakket voor. Dat omvatte een reeks beleidsmaatregelen om de broeikasgasuitstoot tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990, een doelstelling die juridisch bindend is via de Europese klimaatwet. Dit pakket bevatte ook een voorstel voor de herziening van de verordening inzake lastenverdeling.

Lees meer over deze nieuwe verordening

VLEVA-bericht: EP en Raad bereiken akkoord over herziene verordening lastenverdeling

EU-Publicatieblad (L111): Verordening (EU) 2023/857 lastenverdeling lidstaten 2021-2030

Volledige benaming Verordening (EU) 2023/857

Verordening (EU) 2023/857 van het Europees Parlement en de Raad van 19 april 2023 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/842 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en van Verordening (EU) 2018/1999.

Volgende stappen

  • De verordening (EU) 2023/857 inzake lastenverdeling treedt in werking op 16 mei 2023 (20 dagen na bekendmaking in het EU-Publicatieblad).

  • Met de publicatie van de herziene verordening lastenverdeling in het EU-Publicatieblad sluit VLEVA de opvolging van dit dossier af.