Herziene LULUCF-verordening in EU-publicatieblad

27 april 2023 - door Ina De Vlieger

Op 21 april 2023 verscheen de herziene LULUCF-verordening (Landgebruik, verandering in Landgebruik en bosbouw - Land Use, Land Use Change and Forestry) in het EU-Publicatieblad. De nieuwe verordening (EU) 2023/839 treedt op 11 mei 2023 in werking.

  • EU-doelstelling voor de nettoverwijdering van broeikasgassen (BKG) door LULUCF-sector 310 miljoen ton CO2-equivalent in 2030.

  • Bindende jaarlijkse nationale streefcijfers voor de nettoverwijdering van broeikasgassen vastgesteld volgens een lineair traject.

  • Indien de bindende jaarlijkse nationale streefcijfers niet worden gehaald, wordt een boete ten belope van 108% van het verschil tussen het toegewezen streefcijfer en de in een bepaald jaar gerapporteerde netto broeikasgasverwijderingen toegevoegd aan het streefcijfer van de lidstaat voor 2030.

Op 14 juli 2021 stelde de Europese Commissie haar fit-for-55-pakket voor. Dat omvatte een reeks beleidsmaatregelen om de broeikasgasuitstoot tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990, een doelstelling die juridisch bindend is via de Europese klimaatwet. Dit pakket bevatte ook een voorstel voor de herziening van de LULUCF-verordening.

Lees meer over deze nieuwe verordening

VLEVA-bericht: LULUCF: EP en Raad verhogen EU-doelstelling voor koolstofputten

EU-Publicatieblad: Verordening (EU) 2023/839 Landgebruik, verandering in Landgebruik en bosbouw (LULUCF)

Volledige benaming Verordening (EU) 2023/839

Verordening (EU) 2023/839 van het Europees Parlement en de Raad van 19 april 2023 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/841 wat betreft het toepassingsgebied, vereenvoudiging van de rapportage- en nalevingsvoorschriften, en vaststelling van de streefcijfers voor de lidstaten voor 2030, en van Verordening (EU) 2018/1999 wat betreft verbetering van monitoring, rapportage, het volgen van de vooruitgang en beoordeling.

Volgende stappen

  • De verordening (EU) 2023/839 inzake LULUCF treedt in werking op 11 mei 2023 (20 dagen na bekendmaking in het EU-Publicatieblad).

  • Met de publicatie van de herziene LULUCF-verordening in het EU-Publicatieblad sluit VLEVA de opvolging van dit dossier af.