LIFE call 2024: Clean Energy Transition

Deadline

19 september 2024

Code

LIFE-2024-CET

Inleiding

Het LIFE-programma is het EU-programma voor milieu- en klimaatactie. Het levert éénn van de belangrijkste bijdragen aan de Europese Green Deal , die tot doel heeft:

 • de EU om te vormen tot een eerlijke en welvarende samenleving, met een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie waarin er in 2050 geen netto-uitstoot van broeikasgassen is en waarin economische groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen

 • het natuurlijke kapitaal van de EU te beschermen, in stand te houden en te verbeteren, en de gezondheid en het welzijn van burgers te beschermen tegen milieu- en klimaatgerelateerde risico's en effecten.

De specifieke doelstellingen van het subprogramma "Overgang naar schone energie" zijn de volgende

 • het ontwikkelen, demonstreren en bevorderen van innovatieve technieken, methoden en benaderingen voor het bereiken van de doelstellingen van de EU-wetgeving en het EU-beleid inzake de overgang naar duurzame hernieuwbare energie en een grotere energie-efficiëntie, en het bijdragen aan de kennisbasis en de toepassing van beste praktijken

 • het ondersteunen van de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en handhaving van de EU-wetgeving en het EU-beleid inzake de overgang naar duurzame hernieuwbare energie of een grotere energie-efficiëntie

 • katalyseren van de grootschalige toepassing van succesvolle technische en beleidsgerelateerde oplossingen voor de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving inzake de overgang naar hernieuwbare energie of meer energie-efficiëntie door het repliceren van resultaten

 • het integreren van gerelateerde doelstellingen in ander beleid en in de praktijken van de publieke en private sector

 • het mobiliseren van investeringen en het verbeteren van de toegang tot financiering

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 81 250 000.

Doelstellingen

Dit subprogramma heeft tot doel de overgang naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en -bestendige economie te vergemakkelijken door coördinatie- en ondersteuningsacties in heel Europa te financieren. Deze acties, met een grote toegevoegde waarde voor de EU, zijn gericht op het wegnemen van marktbelemmeringen die de sociaaleconomische overgang naar duurzame energie in de weg staan, waarbij doorgaans meerdere kleine en middelgrote belanghebbenden, meerdere actoren, waaronder lokale en regionale overheidsinstanties en non-profitorganisaties, en consumenten worden betrokken. Het subprogramma zal bijdragen aan de uitvoering van de energiegerelateerde acties van de Green Deal, waaronder het initiatief "Renovatiegolf" voor de bouwsector, en zal de nodige aandacht besteden aan gebieden die niet op de Europese netwerken zijn aangesloten, zoals de ultraperifere gebieden van de EU. Het zal bijdragen aan de doelstellingen van een rechtvaardige overgang door de gebieden en de groepen burgers te begeleiden die de negatieve gevolgen ondervinden van de overgang van fossiele brandstoffen naar schone energie, door de capaciteit van actoren op te bouwen en investeringen in schone energie te bevorderen, voornamelijk in energie-efficiëntie en lokaal beschikbare, duurzame, hernieuwbare energiebronnen. Activiteiten met betrekking tot biobrandstoffen vallen hier niet onder.

De oproep rond Clean Energy Transition omvat volgende topics:

 • LIFE-2024-CET-LOCAL: Clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions

 • LIFE-2024-CET-POLICY: Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy

 • LIFE-2024-CET-PRODUCTS: Real world energy consumption of energyrelated products

 • LIFE-2024-CET-BETTERRENO: Energy Performance of Buildings - Making renovation faster, deeper, smarter, service- and data-driven

 • LIFE-2024-CET-BUSINESS: Supporting the clean energy transition of European businesses

 • LIFE-2024-CET-BUILDSKILLS: BUILD UP Skills – Upskilling and reskilling interventions for building decarbonisation

 • LIFE-2024-CET-HEATPUMPS: Supporting the roll-out of high-quality heat pump installations

 • LIFE-2024-CET-DHC: Supporting district heating and cooling

 • LIFE-2024-CET-PRIVAFIN: Crowding in private finance

 • LIFE-2024-CET-OSS: One-Stop-Shops - Integrated services for clean energy transition in buildings and businesses

 • LIFE-2024-CET-RENOPUB: Facilitation structures for the renovation of public buildings

 • LIFE-2024-CET-PDA: Project Development Assistance for sustainable energy investments

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Vlaams contactpunt voor Clean energy transition

Simon De Wachter
veka.eufinanciering@vlaanderen.be

T 02 553 11 70

website: www.energiesparen.be/life-programma

Programma voor Milieu en Klimaat - LIFE

Inleiding

Het LIFE-programma financiert projecten op het gebied van milieu, klimaat en energie.

Milieu

1. Natuur en biodiversiteit

LIFE Natuur en biodiversiteit (subprogramma milieu) financiert beste praktijk-, piloot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan de implementatie van de richtlijnen vogel- en habitatrichtlijnen en de biodiversiteitsstrategie 2030 en voor de ontwikkeling, uitvoering en het beheer van het Natura 2000-netwerk.

2. Circulaire economie

 • Verminderen van het verbruik van hulpbronnen en vergemakkelijken van de overgang naar een duurzame, circulaire, gifvrije, energie-efficiënte en klimaatbestendige economie.

 • Terugdringen van de afvalproductie in overeenstemming met de kaderrichtlijn afvalstoffen en de vermindering van gevaarlijke afvalstoffen met het oog op de verbintenis van de EU in het kader van het Verdrag van Bazel.

 • Verbetering van het afvalbeheer met betrekking tot de inzameling en opslag van afval.

 • Zorgen voor schone lucht voor de EU-burgers, overeenkomstig het actieplan voor een vervuilingsvrije omgeving.

 • Vermindering van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen.

 • Vermindering van de blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus.

 • Bereiken van een goede toestand van de waterlichamen in de Unie.

 • Bescherming van de EU-bodems tegen verontreiniging

Klimaatactie

1. Klimaatmitigatie en -adaptatie

 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de overgang naar ‘schone’ energie en verbetering van de energie-efficiëntie.

 • Verbetering van de werking van de regeling voor de handel in emissierechten.

 • Ondersteuning van duurzame beheerspraktijken voor land, bossen, bodem, zeeën en oceanen, waardoor de uitstoot wordt verminderd of de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen.

 • Ontwikkeling en bevordering van oplossingen om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen.

 • Stedelijke aanpassing en ruimtelijke ordening, met inbegrip van gezondheidsrelevante aspecten; veerkracht van de infrastructuur, met inbegrip van de toepassing van blauw-groene infrastructuur; op ecosystemen gebaseerde benaderingen van de aanpassing; bescherming en herstel van wetlands; duurzaam beheer van water, met name in droogtegevoelige gebieden; overstromings- en kustbeheer; voorbereiding op extreme weersomstandigheden, met name in de ultraperifere regio's; en veerkracht van de landbouw-, bosbouw- en toeristische sector ten aanzien van klimaatbedreigingen (bijvoorbeeld bosbranden, overstromingen, bodemerosie en droogtes).

2. Clean energy transition

Zal erop gericht zijn de overgang naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en -veerkrachtige economie te vergemakkelijken door coördinatie- en ondersteuningsacties in heel Europa te financieren. Deze acties, met een hoge toegevoegde waarde voor de EU, zijn erop gericht de marktbelemmeringen die de sociaaleconomische overgang naar duurzame energie belemmeren, te doorbreken, waarbij doorgaans meerdere kleine en middelgrote belanghebbenden, waaronder lokale en regionale overheden en organisaties zonder winstoogmerk, worden betrokken en waarbij de consument wordt betrokken.

Soorten projecten

 • Standaardactieprojecten

 • Strategische natuurprojecten (SNAP): uitvoering van samenhangende actieprogramma's in de lidstaten met het oog op de integratie van deze doelstellingen en prioriteiten in andere beleids- en financieringsinstrumenten, onder meer door gecoördineerde uitvoering van de prioritaire actiekaders.

 • Strategische geïntegreerde projecten (SIP): uitvoering, op regionale, multiregionale, nationale of transnationale schaal, van milieu- of klimaatstrategieën of actieplannen van de autoriteiten van de lidstaten en vereist door specifieke milieu-, of klimaat- of relevante energiewetgeving of -beleid van de Unie, waarbij ervoor wordt gezorgd de belanghebbenden erbij te betrekken en de coördinatie met en mobilisering van ten minste één andere EU, nationale of particuliere financieringsbron.

 • Projecten voor technische bijstand: projecten die de ontwikkeling ondersteunen van capaciteit voor deelname aan standaardactieprojecten, de voorbereiding van strategische natuurprojecten en strategische geïntegreerde projecten.

 • Andere acties zoals coördinatie- en ondersteuningsacties gericht op capaciteitsopbouw, op verspreiding van informatie en kennis, en op bewustmaking ter ondersteuning van de overgang naar hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie.

LIFE creëert naast de traditionele projecten twee financiële instrumenten. Deze worden beheerd door de Europese Investeringsbank EIB:

 • De “Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE)” maakt energie efficiënte projecten - die aansluiten bij de Nationale Energie-efficiëntie Actieplannen- mogelijk via leningen bij private banken. Voor België zet Belfius in op dit instrument om interessante leningen beschikbaar te stellen. Website: https://pf4ee.eib.org/

 • Met de “Natural Capital Financing Facility"  tracht de EIB biodiversiteits- en adaptatieprojecten van private of publieke organisaties te financieren.

Om van deze specifieke instrumenten gebruik te maken, dient men zich rechtstreeks te wenden tot de EIB: PF4EE_Instrument@eib.org of NCF_Instrument@eib.org.

Goed om weten

 • Europese partners nodig?

Meestal niet – alleen bij het subprogramma Transitie naar schone energie (3 partners uit 3 lidstaten).

 • Cofinanciering

60% tot 75% van de projectkosten. Voor projecten in het onderdeel Transitie naar schone energie: tot 95%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 10 jaar

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

LIFEis  in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/783 inzake de vaststelling van het Programma voor milieu en klimaatactie

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Horizon Europe

 • GLB

 • EFRO

 • InvestEU

 • Innovatiefonds

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het LIFE-programma is bij te dragen tot de verschuiving naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte, klimaatneutrale en -veerkrachtige economie.

De projecten zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal door onder meer de EU-biodiversiteitsstrategie en het actieplan voor de circulaire economie te ondersteunen, bij te dragen aan het groene herstel van de COVID-19-pandemie en Europa te helpen tegen 2050 een klimaatneutraal continent te worden. Bij veel van de nieuwe projecten gaat het om grensoverschrijdende projecten waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn.

Budget

Budget 2021-2027: 5,4 miljard euro.

 • Milieu: 3,4 miljard euro en

 • Klimaatactie: 1,9 miljard euro.

60% van het budget is voorzien voor biodiversiteit.

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Milieu
 • Regionaal beleid en vervoer
 • Maritieme zaken en visserij
 • Stedelijk beleid
 • Plattelandsbeleid

Info & contact

 • Website fonds

LIFE (Programma voor het milieu en klimaatactie)

 • Vlaamse contactpunten

Vlaams contactpunt Circulaire Economie en Levenskwaliteit

Kris Van Looy

kris.van.looy@ovam.be,

015 284 513

Vlaams contactpunt en federaal contactpunt natuur en biodiversiteit

Wim Smits
wim.smits@vlaanderen.be

T 0492 237915

en

Michaël Moens

michael.moens@vlaanderen.be

Naar Programma pagina