Programma voor Milieu en Klimaat - LIFE

Inleiding

Het LIFE-programma financiert projecten op het gebied van milieu, klimaat en energie.

Milieu

1. Natuur en biodiversiteit

LIFE Natuur en biodiversiteit (subprogramma milieu) financiert beste praktijk-, piloot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan de implementatie van de richtlijnen vogel- en habitatrichtlijnen en de biodiversiteitsstrategie 2030 en voor de ontwikkeling, uitvoering en het beheer van het Natura 2000-netwerk.

2. Circulaire economie

 • Verminderen van het verbruik van hulpbronnen en vergemakkelijken van de overgang naar een duurzame, circulaire, gifvrije, energie-efficiënte en klimaatbestendige economie.

 • Terugdringen van de afvalproductie in overeenstemming met de kaderrichtlijn afvalstoffen en de vermindering van gevaarlijke afvalstoffen met het oog op de verbintenis van de EU in het kader van het Verdrag van Bazel.

 • Verbetering van het afvalbeheer met betrekking tot de inzameling en opslag van afval.

 • Zorgen voor schone lucht voor de EU-burgers, overeenkomstig het actieplan voor een vervuilingsvrije omgeving.

 • Vermindering van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen.

 • Vermindering van de blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus.

 • Bereiken van een goede toestand van de waterlichamen in de Unie.

 • Bescherming van de EU-bodems tegen verontreiniging

Klimaatactie

1. Klimaatmitigatie en -adaptatie

 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de overgang naar ‘schone’ energie en verbetering van de energie-efficiëntie.

 • Verbetering van de werking van de regeling voor de handel in emissierechten.

 • Ondersteuning van duurzame beheerspraktijken voor land, bossen, bodem, zeeën en oceanen, waardoor de uitstoot wordt verminderd of de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen.

 • Ontwikkeling en bevordering van oplossingen om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen.

 • Stedelijke aanpassing en ruimtelijke ordening, met inbegrip van gezondheidsrelevante aspecten; veerkracht van de infrastructuur, met inbegrip van de toepassing van blauw-groene infrastructuur; op ecosystemen gebaseerde benaderingen van de aanpassing; bescherming en herstel van wetlands; duurzaam beheer van water, met name in droogtegevoelige gebieden; overstromings- en kustbeheer; voorbereiding op extreme weersomstandigheden, met name in de ultraperifere regio's; en veerkracht van de landbouw-, bosbouw- en toeristische sector ten aanzien van klimaatbedreigingen (bijvoorbeeld bosbranden, overstromingen, bodemerosie en droogtes).

2. Clean energy transition

Zal erop gericht zijn de overgang naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en -veerkrachtige economie te vergemakkelijken door coördinatie- en ondersteuningsacties in heel Europa te financieren. Deze acties, met een hoge toegevoegde waarde voor de EU, zijn erop gericht de marktbelemmeringen die de sociaaleconomische overgang naar duurzame energie belemmeren, te doorbreken, waarbij doorgaans meerdere kleine en middelgrote belanghebbenden, waaronder lokale en regionale overheden en organisaties zonder winstoogmerk, worden betrokken en waarbij de consument wordt betrokken.

Soorten projecten

 • Standaardactieprojecten

 • Strategische natuurprojecten (SNAP): uitvoering van samenhangende actieprogramma's in de lidstaten met het oog op de integratie van deze doelstellingen en prioriteiten in andere beleids- en financieringsinstrumenten, onder meer door gecoördineerde uitvoering van de prioritaire actiekaders.

 • Strategische geïntegreerde projecten (SIP): uitvoering, op regionale, multiregionale, nationale of transnationale schaal, van milieu- of klimaatstrategieën of actieplannen van de autoriteiten van de lidstaten en vereist door specifieke milieu-, of klimaat- of relevante energiewetgeving of -beleid van de Unie, waarbij ervoor wordt gezorgd de belanghebbenden erbij te betrekken en de coördinatie met en mobilisering van ten minste één andere EU, nationale of particuliere financieringsbron.

 • Projecten voor technische bijstand: projecten die de ontwikkeling ondersteunen van capaciteit voor deelname aan standaardactieprojecten, de voorbereiding van strategische natuurprojecten en strategische geïntegreerde projecten.

 • Andere acties zoals coördinatie- en ondersteuningsacties gericht op capaciteitsopbouw, op verspreiding van informatie en kennis, en op bewustmaking ter ondersteuning van de overgang naar hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie.

LIFE creëert naast de traditionele projecten twee financiële instrumenten. Deze worden beheerd door de Europese Investeringsbank EIB:

 • De “Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE)” maakt energie efficiënte projecten - die aansluiten bij de Nationale Energie-efficiëntie Actieplannen- mogelijk via leningen bij private banken. Voor België zet Belfius in op dit instrument om interessante leningen beschikbaar te stellen. Website: https://pf4ee.eib.org/

 • Met de “Natural Capital Financing Facility"  tracht de EIB biodiversiteits- en adaptatieprojecten van private of publieke organisaties te financieren.

Om van deze specifieke instrumenten gebruik te maken, dient men zich rechtstreeks te wenden tot de EIB: PF4EE_Instrument@eib.org of NCF_Instrument@eib.org.

Goed om weten

 • Europese partners nodig?

Meestal niet – alleen bij het subprogramma Transitie naar schone energie (3 partners uit 3 lidstaten).

 • Cofinanciering

60% tot 75% van de projectkosten. Voor projecten in het onderdeel Transitie naar schone energie: tot 95%

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 10 jaar

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

LIFEis  in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/783 inzake de vaststelling van het Programma voor milieu en klimaatactie

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Horizon Europe

 • GLB

 • EFRO

 • InvestEU

 • Innovatiefonds

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het LIFE-programma is bij te dragen tot de verschuiving naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte, klimaatneutrale en -veerkrachtige economie.

De projecten zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal door onder meer de EU-biodiversiteitsstrategie en het actieplan voor de circulaire economie te ondersteunen, bij te dragen aan het groene herstel van de COVID-19-pandemie en Europa te helpen tegen 2050 een klimaatneutraal continent te worden. Bij veel van de nieuwe projecten gaat het om grensoverschrijdende projecten waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn.

Budget

Budget 2021-2027: 5,4 miljard euro.

 • Milieu: 3,4 miljard euro en

 • Klimaatactie: 1,9 miljard euro.

60% van het budget is voorzien voor biodiversiteit.

Begunstigden

 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Milieu
 • Regionaal beleid en vervoer
 • Maritieme zaken en visserij
 • Stedelijk beleid
 • Plattelandsbeleid

Info & contact

 • Website fonds

LIFE (Programma voor het milieu en klimaatactie)

 • Vlaamse contactpunten

Vlaams contactpunt Circulaire Economie en Levenskwaliteit

Kris Van Looy

kris.van.looy@ovam.be,

015 284 513

Vlaams contactpunt en federaal contactpunt natuur en biodiversiteit

Wim Smits
wim.smits@vlaanderen.be

T 0492 237915

en

Michaël Moens

michael.moens@vlaanderen.be

LIFE call 2024: Nature & Biodiversity - Standard Action Projects (SAP)

Ontdek alles over de nieuwe LIFE-oproep 2024: Nature & Biodiversity - Standard Action Projects (SAP)

Lees meer

LIFE call 2024: Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP)

Ontdek alles over de LIFE call 2024: Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP)

Lees meer

LIFE call 2024: Climate Change Mitigation and Adaptation Standard Action Projects (SAP)

Ontdek alles over de LIFE oproep 2024: Climate Change Mitigation and Adaptation Standard Action Projects (SAP)

Lees meer

LIFE call 2024: Clean Energy Transition

Ontdek alles over de LIFE call 2024: Clean Energy Transition

Lees meer

Aankondiging LIFE oproep 2024

LIFE lanceert haar oproep 2024 op 18 april

Lees meer