Sport, jeugd en cultuur

Sport, jeugd en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met het lokale gemeenschapsleven. Ze vormen de kern van een inclusieve samenleving. Organiseer je jaarlijks een wedstrijd, of wil je je samenwerking met zustergemeenten verder in de verf zetten? De Europese Unie kan steun bieden in jouw projectidee.

Europees beleid

Sport is een relatief nieuw domein op Europees niveau. Europa wil vooral sportieve samenwerking tussen lidstaten doorheen de hele Unie steunen. De focus ligt daarbij vaak op laagdrempelige sport.

Het Europees jeugdbeleid is vooral gericht op het engageren, verbinden en empoweren van de Europese jeugd. De EU wil jongeren met elkaar in contact brengen, en zorgen voor een toegankelijke, kwalitatieve en inclusieve samenleving. Het volledige beleidskader rond jeugd is terug te vinden in:

Het Europese cultuurbeleid is dan weer gebaseerd op vier thema’s: cultureel erfgoed, de socio-economische waarde van cultuur, gendergelijkheid en -diversiteit en de positieve impact van cultuur meten. Dit wordt verder verduidelijkt in:

Het cultureel raamwerk 2019-2022

Europese subsidies

Erasmus+ Sport steunt:

  • internationale mobiliteit van sportbegeleiders

  • partnerschappen rond het uitwisselen van best practices

  • uitvoeren van de Europese beleidsagenda inzake sport

Erasmus+ Jeugd is het belangrijkste programma voor de uitvoering van uw jeugdbeleid. Jeugdwerkers kunnen er internationale uitwisselingen mee doen en als lokale overheid kan je projecten rond kennisuitwisseling opzetten of acties ondernemen om jongeren nauwer te betrekken.

Daarnaast zijn er mogelijkheden binnen:

Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV)

Het Europees Solidariteitskorps

Voor je cultuurproject kijk je best naar het Creative Europe programma. Dit programma steunt internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sector. Onder het motto ‘Imagine, Create, Share’ ondersteunt Creative Europe projecten met een Europese toegevoegde waarde. Het programma is ontwikkeld vanuit een blijvende overtuiging dat cultuur een belangrijke meerwaarde biedt aan de ontwikkeling van de Europese samenleving en betrokken moet zijn bij de Europese beleidsvoering.

Het programma richt zich specifiek naar creatieve en culturele organisaties. Maar ook lokale besturen passen zeker in dit plaatje. Zij zijn het gewoon om klantgericht en verbindend te werken. Lokale besturen kunnen cultuur in de brede zin in de maatschappij inbedden en een breder draagvlak creëren. Denk dan vooral aan afdelingen cultuur, culturele centra en bibliotheken.

Overzicht oproepen