European Local ENergy Assitance Facility - ELENA

Inleiding

ELENA, de European Local ENergy Assistance facility, biedt financiële ondersteuning voor het uitwerken van een projectplan voor een grootschalige investering (ten minste € 30 miljoen) op het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie of stedelijke mobiliteit en transport.

ELENA richt zich vooral op stedelijke en regionale autoriteiten, maar ook andere publieke en private organisaties, zoals woningcorporaties, met grote projecten (of een bundeling van kleinere projecten) zonder winstoogmerk kunnen aanvragen doen.

ELENA ondersteunt drie sectoren en heeft voor elke sector een aparte ‘enveloppe’ met geld:

 • energie-efficiëntie;

 • duurzame residentiële gebouwen;

 • stedelijke mobiliteit en transport.

ELENA subsidieert tot 90% van de voorbereidingskosten van projecten (waaronder personele kosten die hiermee te maken hebben). Bijvoorbeeld technisch onderzoek, het inhuren van externe experts die technische ondersteuning bieden of het verder uitwerken van een businessplan. De subsidie is afhankelijk van de gemobiliseerde investeringen, wat betekent dat de aanvrager een investeringsprogramma moet uitvoeren dat in verhouding staat tot de ontvangen ELENA-subsidie. De investering moet tussen de 10 en 20 keer groter zijn dan de subsidie.

Voor de daadwerkelijke uitvoering van projecten geeft ELENA geen financiële ondersteuning.

De Europese Commissie verstrekt de subsidie maar de uitvoering is in handen van de Europese Investeringsbank (EIB). De toekenning van een subsidie van ELENA is geen voorwaarde voor het verkrijgen van EIB-financiering, en vice versa. Aangezien een van de hoofddoelstellingen van ELENA echter is om de financierbaarheid van investeringsprogramma’s te verbeteren, kan de technische bijstand van ELENA:

 1. de toegang tot financiering door de EIB vergemakkelijken, met inbegrip van financiering die onder een Invest EU-garantie valt;

 2. financiering uit de Europese structuurinvesteringsfondsen (ESIF, bijvoorbeeld EFRO) helpen te verkrijgen;

 3. de toegang tot financiering door andere banken of financiële instellingen vergemakkelijken.

Goed om weten

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

90% van de ontwikkelingskosten (dus kosten ter voorbereiding van de uitvoering). De uitvoering van het project wordt niet door ELENA gefinancierd

 • Maximale duur

3 jaar voor projecten op het gebied van energie-efficiëntie en 4 jaar voor projecten op het gebied van stedelijke mobiliteit en transport.

 • Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen ingediend worden via de Europese Investeringsbank (EIB). Eerst moet een initieel voorstel samen met het ‘pre-application’ formulier per mail aan de EIB worden verstuurd. Als deze vooraanmelding succesvol is moet een volgend aanmeldformulier ingevuld moeten worden. Het ELENA-secretariaat begeleidt aanvragers, ook inhoudelijk, bij dit proces.

Er is geen deadline voor aanvragen. ELENA heeft een beperkte hoeveelheid middelen, toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Doelstellingen

ENERGIE-EFFICIËNTIE

 • projecten voor verbeterde energie-efficiëntie in residentiële en niet-residentiële gebouwen;

 • toepassing van hernieuwbare energie in gebouwen (bv zonnepanelen);

 • straatverlichting, verkeerslichten en stadsverwarming;

 • ‘smart grids’: elektriciteitssystemen die de vraag naar elektriciteit beïnvloeden aan de hand van het aanbod op dat moment.

DUURZAME RESIDENTIËLE GEBOUWEN

 • renovatieprojecten voor innovatieve energiebesparing en het toepassen van hernieuwbare energie in residentiële gebouwen, inclusief sociale woningbouw.

STEDELIJKE MOBILITEIT EN TRANSPORT

 • gebruik en integratie van innovatieve oplossingen die het gebruik van alternatieve brandstoffen voor stedelijke mobiliteit stimuleren, zoals voertuigen en laadinfrastructuur;

 • de uitrol op grote schaal van energie-efficiënt vervoer, van gedeelde mobiliteit en intelligente vervoerssystemen tot stedelijke infrastructuur.

Budget

€ 132 miljoen

Begunstigden

 • Kmo's
 • Lokale overheid
 • Koepelorganisaties
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema's

 • EU-algemeen
 • Milieu
 • Onderzoek en innovatie
 • Regionaal beleid en vervoer

Info & contact

 • Website fonds

ELENA (European Local Energy Assistance Facility)