Sociaal beleid

Het sociaal beleid is een belangrijke pijler van het lokaal beleid waar lokale besturen zelf een regierol opnemen. Hieronder staat een overzicht van de Europese subsidiemogelijkheden. Klik door op de individuele subsidieprogramma's om er meer over te weten te komen.

Europees beleid

De basis voor het Europees sociaal beleid vloeit voort uit de Europese Pijler voor Sociale Rechten. Dit document lijst twintig beginselen op die moeten leiden tot een eerlijker en socialer Europa. Die beginselen dienen als leidraad voor toekomstige initiatieven.

Ook het bijhorend actieplan voor de implementatie ervan, die enkele concrete doelstellingen beschrijft, is een belangrijke leidraad in het Europees sociaal beleid. De EU wil:

  • minstens 78% van de beroepsbevolking aan het werk tegen 2030

  • minstens 60% van alle volwassen laten deelnemen in jaarlijkse trainingen tegen 2030

  • een vermindering van minstens 15 miljoen personen die risico lopen op armoede of sociale uitsluiting

Europese subsidies

Projecten met betrekking tot arbeidsmarkt en werkgelegenheid kunnen steun krijgen via het Europees Sociaal Fonds. Projecten moeten gericht zijn op het creëren van werkgelegenheid en het versterken van sociale cohesie. Daarnaast richt het fonds zich ook op innovatieve projecten, de sociale economie en inclusie.

Wat betreft vaardigheden biedt vooral Erasmus+ mogelijkheden. Erasmus+ onderwijsprojecten richten zich op (innovatieve) samenwerking rond opleiding en vorming.

Daarnaast zijn er nog subsidiemogelijkheden voor specifieke aspecten van sociaal beleid.

  • EU4Health voor projecten met betrekking tot een veerkrachtig gezondheidsstelsel voor de toekomst.

  • AMIF voor sociale projecten rond integratie en inclusie van migranten.

  • Horizon Europe richt zich op ontwikkeling van sociale transformaties en flankerend/faciliterend beleid om de socio-economische veerkracht en duurzaamheid te versterken.

Overzicht oproepen