InvestEU

Inleiding

De algemene doelstelling van het InvestEU-programma is de ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de Unie door middel van financierings- en investeringsverrichtingen die bijdragen tot:

 • het concurrentievermogen van de Unie, waaronder innovatie en digitalisering;

 • de duurzaamheid van de economie van de Unie en van de groei;

 • de sociale veerkracht en inclusiviteit van de Unie; 

 • de integratie van de kapitaalmarkten van de Unie en de versterking van de eengemaakte markt, met inbegrip van oplossingen om de fragmentatie van de kapitaalmarkten van de Unie aan te pakken, meer diversiteit te brengen in de financieringsbronnen voor ondernemingen in de Unie en houdbare financiering te bevorderen. 

Goed om weten 

 • Projecttype

Projecten die in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit InvestEU moeten in lijn zijn met de beleidsprioriteiten van de EU en tekortkomingen op de markt aanpakken waardoor private financiering geen optie is. De projecten moeten economisch rendabel zijn, maar hebben de Europese financiering nodig om daadwerkelijk van de grond te komen. Het de bedoeling dat projecten een ‘multiplier-effect’ zullen hebben: financiering door InvestEU moet uiteindelijk leiden tot private investeringen in het project.

Ten minste 30% van de investeringen in het kader van InvestEU moeten ten goede komen aan de EU-klimaatdoelstellingen.

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Aanvraagprocedure

Aanvragen moeten direct bij de uitvoerende partners zoals de EIB gedaan worden. Het overgrote deel van InvestEU (75% van de EU-garantie) wordt uitgevoerd door de EIB.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/523

Doelstellingen

Het InvestEU-fonds verricht zijn activiteiten via de volgende beleidsvensters die tekortkomingen van de markt of suboptimale investeringssituaties behandelen binnen hun specifiek toepassingsgebied: 

 • Beleidsvenster voor duurzame infrastructuur: omvat duurzame investeringen op het gebied van vervoer, energie, digitale connectiviteit, levering en verwerking van grondstoffen, ruimtevaart, oceanen en water, afval, natuur en andere milieu-infrastructuur, uitrusting, mobiele activa en invoering van innovatieve technologieën die bijdragen aan de doelstellingen inzake milieu of sociale duurzaamheid van de Unie of aan beide, of voldoen aan de normen van de Unie inzake milieu of sociale duurzaamheid;

 • Beleidsvenster voor onderzoek, innovatie en digitalisering: omvat activiteiten op het gebied van onderzoek en innovatie, overdracht van onderzoeksresultaten aan de markt, demonstratie en invoering van innovatieve oplossingen en steun voor opschaling van andere innovatieve ondernemingen dan kmo’s en digitalisering van het bedrijfsleven in de EU; 

 • Beleidsvenster voor kleine en middelgrote ondernemingen: toegang tot en beschikbaarheid van financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen en, in gerechtvaardigde gevallen, voor kleine mid-capondernemingen; 

 • Beleidsvenster voor sociale investeringen en vaardigheden: omvat microfinanciering, financiering voor sociale ondernemingen en sociale economie; vaardigheden, educatie, opleiding en aanverwante diensten; sociale infrastructuur (met inbegrip van sociale woningen en studentenwoningen); sociale innovatie; gezondheidszorg en langdurige zorg; inclusiviteit en toegankelijkheid; culturele activiteiten met een maatschappelijk doel; integratie van kwetsbare personen, waaronder onderdanen van derde landen.

Via het InvestEU-portaal kunnen projecten op zoek naar internationale investeerders. 

Begunstigden

Het InvestEU-fonds verleent steun aan eindontvangers die volgens internationaal aanvaarde normen economisch levensvatbaar worden geacht.

De in aanmerking komende eindontvangers kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn die zijn gevestigd in een EU-land of in een derde in aanmerking komend land, waaronder:

 • Particuliere entiteiten zoals special-purpose vehicles (SPV's) of projectbedrijven, grote ondernemingen, midcap-ondernemingen, inclusief kleine midcap-ondernemingen, en kmo's

 • Entiteiten in de publieke sector 

 • Gemengde entiteiten, zoals publiek-private samenwerking (PPS) en particuliere bedrijven met een publiek doel

 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit
 • Publieke ondernemingen

Thema's

 • Energie en klimaat
 • Milieu
 • Onderzoek en innovatie

Info & contact

 • Website fonds

InvestEU