European Urban Initiative - EUI

Inleiding

Het initiatief is bedoeld om steden samenhangende steun te bieden en zo een einde te maken aan het huidige versnipperde landschap van uiteenlopende initiatieven, programma’s en instrumenten ter ondersteuning van steden in het kader van het cohesiebeleid. Dit initiatief beoogt daarom een geïntegreerde en participatieve aanpak van duurzame stadsontwikkeling te versterken en tegelijkertijd te zorgen voor een sterkere koppeling met relevant EU-beleid, met name door investeringen in het kader van het cohesiebeleid. Om dit te bereiken zal worden ingezet op het vergemakkelijken en ondersteunen van de samenwerking en capaciteitsopbouw van stedelijke actoren, innovatieve acties, kennis, beleidsontwikkeling en communicatie op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Het bestaande programma Urban Innovative Actions (UIA) gaat in het kader hiervan op in het nieuwe programma EUI. Het EUI beoogt voorts, URBACT aan te vullen en beide programma’s op elkaar af te stemmen. Hiernaast worden de activiteiten van het EUI en van de Urban Agenda for the EU (UAEU) met elkaar verbonden.

Het EUI wordt gefinancierd door een bedrag uit het EFRO en het Cohesiefonds.

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming.

 • Europese partners nodig?

Neen

 • Cofinanciering

Maximaal 80%

 • Maximale duur

tbc

 • Aanvraagprocedure

Verloopt via de website van het programma: European Urban Initiative (EUI)

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Artikel 12 van Verordening (EU) 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds

Artikel 110 van Verordening (EU) 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid

Artikel 3, lid 3, sub b van Verordening (2021/1059) van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling “Europese territoriale samenwerking” (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en door externe financieringsinstrumenten.

Doelstellingen

De algemene doelstellingen van het EUI zijn het versterken van geïntegreerde en participatieve benaderingen van duurzame stadsontwikkeling, en het zorgen voor een sterkere koppeling met EU-beleid, met name op het gebied van cohesiebeleid.

Het EUI omvat : a) steun voor innovatieve acties, en b) steun voor capaciteits- en kennisopbouw, territoriale effectbeoordelingen, beleidsontwikkeling en communicatie.

De specifieke doelstellingen van onderdeel a) zijn:

 • Het identificeren en ondersteunen van het testen van overdraagbare en schaalbare innovatieve oplossingen om problemen in verband met duurzame stedelijke ontwikkeling op het niveau van de Unie aan te pakken niveau; en

 • Het verzamelen en delen van de resultaten van experimenten en het ondersteunen van overdrachtactiviteiten, teneinde de innovatiecapaciteiten en kennisopbouw voor alle stedelijke gebieden in de EU te bevorderen en innovatieve oplossingen te integreren in duurzame stedelijke ontwikkeling.

De specifieke doelstellingen van onderdeel b) omvatten:

CAPACITEITSOPBOUW (B.1)

 • Verbetering van de capaciteit van steden om op geïntegreerde en participatieve wijze beleid, strategieën en praktijken voor duurzame stedelijke ontwikkeling op te stellen;

 • Verbetering van de opzet en uitvoering van beleid, strategieën en actieplannen voor duurzame stedelijke ontwikkeling in steden.

KENNISOPBOUW, TERRITORIALE EFFECTBEOORDELINGEN, BELEIDSONTWIKKELING EN COMMUNICATIE (B.2)

 • Ontwikkelen van een kennisbasis ter ondersteuning van een betere uitwerking, uitvoering en mainstreaming van beleid en strategieën voor duurzame stedelijke ontwikkeling;

 • De toegang tot horizontale en thematische kennis vergemakkelijken en knowhow inzake duurzame stedelijke ontwikkeling delen;

 • Ondersteuning van de stedelijke agenda voor de EU en, op verzoek van de lidsta(a)t(en), eventuele ondersteuning van de intergouvernementele samenwerking inzake stedelijke aangelegenheden.

Budget

€ 0.5 miljard

Begunstigden

 • Lokale overheid
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema's

 • Energie en klimaat
 • EU-algemeen
 • Milieu
 • Regionaal beleid en vervoer

Info & contact

 • Website fonds

European Urban Initiative (EUI)

European Urban Initiative - oproep 3

Ontdek alles over oproep 3 in het European Urban Initiative

Lees meer