EUROPEAN CITY FACILITY - EUCF

Inleiding

De European City Facility is een financiële ondersteuning op maat van €60.000 die steden en gemeenten kunnen ontvangen voor het ontwikkelen van investeringsconcepten om de transitie naar duurzame energie te versnellen.

Lokale besturen spelen een sleutelrol in de energietransitie. Ze hebben een groot potentieel om investeringsprogramma’s voor duurzame energie op te zetten (investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie). Ze spelen ook een grote rol bij het bundelen van kleinere projecten in grotere investeringsportefeuilles en bij het mobiliseren van de financiële middelen die nodig zijn voor de energietransitie. Er zijn ook obstakels. In veel gevallen ontbreekt het aan geloofwaardige en voldoende uitgewerkte investeringsconcepten (inclusief een gedetailleerde beschrijving van het geplande investeringsproject en van de promotor(en) en lokale belanghebbenden, een juridische analyse, een economische en financiële analyse en stappenplan voor de investeringen). Een solide investeringsconcept is echter een eerste voorwaarde voor toegang tot verschillende financieringsbronnen.

Goed om weten 

  • Projecttype

haalbaarheidsstudies, financiële, juridische en marktanalyses, risico-evaluatie, etc.

  • Europese partners nodig?

Nee

  • Cofinanciering

Vast bedrag van € 60.000 per aanvraag

  • Aanvraagprocedure

Het aanvragen van een subsidie kunt u doen via de website van de EUCF.

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen, namelijk een controle of u in aanmerking komt voor een subsidie en de daadwerkelijke aanvraag zelf. Het eerste onderdeel dient u zelf te voltooien en bestaat uit een vijftal vragen, die u antwoord geven op de vraag of u in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. In de kern komt het erop neer dat u een gemeente, lokale overheid, groepering daarvan of een publieke entiteit waarin gemeenten zich verenigen moet zijn. Tevens wordt verwacht dat er een energie- en klimaatstrategie bestaat en de investering vanuit de EUCF door een politiek relevant persoon (meestal burgemeester of andere politieke vertegenwoordiger) wordt ondersteund. De tweede stap is het doen van de aanvraag zelf, waarbij de vereiste documenten inclusief het plan dienen te worden ingeleverd.

De aanvraag dient in het Engels gedaan te worden (met uitzondering van de lokale energie- en klimaatstrategie).

De laatste aanvraagronde liep tot 30 september 2022. Of er een vervolg komt met nieuwe calls na deze periode is niet bekend. Houd hiervoor de EUCF-website in de gaten.

Doelstellingen

Het European City Facility instrument verleent snelle, vereenvoudigde financiële ondersteuning (in de vorm van forfaitaire bedragen van 60.000 euro) en andere gerelateerde diensten aan steden en gemeenten om hen te helpen  investeringsconcepten te ontwikkelen op het gebied van energietransitie. Voorbeelden hiervan zijn  haalbaarheidsstudies, financiële, juridische en marktanalyses, risico-evaluatie, etc. De investeringsconcepten moeten aansluiten bij bestaande en politiek goedgekeurde klimaat- en energieplannen.

De investeringsconcepten die EUCF ondersteunt zijn geen eindresultaat, maar een eerste stap in de richting van een volwaardig bedrijfsplan en financieel plan en daaropvolgende mobilisatie van (lokale) investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Financieringsbronnen voor het vervolg van het project kunnen afkomstig zijn uit de particuliere sector, maar ook uit andere EU instrumenten zoals het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese structuur- en investeringsfondsen diverse faciliteiten voor bijstand bij projectontwikkeling, zoals de ELENA-faciliteit van de Europese Investeringsbank of nationale investeringsplatforms.

Budget

€ 4,1 miljoen

Begunstigden

EUCF staat open voor gemeenten, lokale overheden of groeperingen daarvan, en lokale publieke entiteiten waarin gemeenten of lokale autoriteiten zich verenigen.

  • Lokale overheid
  • Regionale of bovenlokale overheden

Thema's

  • EU-algemeen
  • Milieu
  • Regionaal beleid en vervoer

Info & contact

  • Website fonds

European City Facility (EUCF)