Boost voor digitaal onderwijs en digitale vaardigheden

20 april 2023

In het kader van het Europees Jaar van de vaardigheden keurt de Europese Commissie twee voorstellen voor een aanbeveling van de Raad goed. 

  • Om de digitale kloof in de EU te overbruggen, neemt de Europese Commissie twee voorstellen voor een aanbeveling van de Raad aan.

  • Beide voorstellen moeten zorgen voor: ontwikkeling van een hoogwaardig digitaal onderwijssysteem en uitbreiding van de digitale vaardigheden en competenties.

  • Bijkomend zal de Commissie een proefproject opzetten: het Europees certificaat voor digitale vaardigheden.

Om de lidstaten en de onderwijs- en opleidingssector te ondersteunen bij het aanbieden van hoogwaardig digitaal onderwijs en digitale opleidingen om de vaardigheden van de Europese burgers te ontwikkelen, heeft de Europese Commissie op 18 april 2023 twee voorstellen aangenomen. De voorstellen zijn gebaseerd op de gestructureerde dialoog over digitaal onderwijs en digitale vaardigheden van 2022 en hebben betrekking op twee belangrijke uitdagingen:

  • Het ontbreken van een overheidsbrede aanpak van digitaal onderwijs en digitale opleiding.

  • Moeilijkheden om de nodige digitale vaardigheden aan mensen aan te reiken.

Nood aan versterking

Ondanks de vooruitgang van innovatie hebben inspanningen op EU-niveau niet geleid tot een digitale transformatie in onderwijs en opleiding. Voor de lidstaten blijft het moeilijk om voldoende te investeren in digitale onderwijs- en opleidingsinfrastructuur, apparatuur en digitale onderwijsinhoud, digitale opleiding van leerkrachten en personeel en toezicht op en evaluatie van het digitale onderwijs- en opleidingsbeleid. In het voorstel voor een ‘aanbeveling van de Raad over de essentiële randvoorwaarden voor succesvol digitaal onderwijs en opleiding’ worden alle lidstaten opgeroepen te zorgen voor universele toegang tot inclusief en hoogwaardig digitaal onderwijs en opleiding. Dit kan worden bereikt door het opzetten van een coherent kader voor investeringen, governance en lerarenopleiding.

Onderwijs in digitale vaardigheden verbeteren

Het voorstel voor een ‘aanbeveling van de Raad over de verbetering van het aanbod van digitale vaardigheden in onderwijs en opleiding’ focust op elk onderwijs- en opleidingsniveau. In dit voorstel worden de lidstaten opgeroepen in een vroeg stadium te beginnen met de versterking van digitale vaardigheden op alle onderwijs- en opleidingsniveaus. Dit kan bereikt worden door bijkomende doelstellingen vast te stellen en gerichte interventies op te zetten voor specifieke groepen. De lidstaten worden ertoe aangezet om hoogwaardige informatica op scholen te ondersteunen, de ontwikkeling van digitale vaardigheden voor volwassenen bij te staan en tekorten in IT-beroepen aan te pakken.

EU-ondersteuning

Om de uitvoering van beide voorstellen te ondersteunen, zal de Commissie gebruikmaken van:

  • EU-instrumenten, zoals het instrument voor technische ondersteuning

  • De Europese hub voor digitaal onderwijs

  • EU-financiering, zoals Erasmus+

Europees certificaat voor digitale vaardigheden

Met een bijkomend actiepunt wil de Commissie de erkenning van gecertificeerde digitale vaardigheden gemakkelijker maken. Om dit mogelijk te maken zal de Commissie samen met verschillende lidstaten een proefproject opzetten: het Europees certificaat voor digitale vaardigheden. 

Doel van dit certificaat is het vertrouwen in en de acceptatie van certificering van digitale vaardigheden in de hele Unie te vergroten. Dit moet ertoe leiden dat mensen hun digitale vaardigheden breed, snel en gemakkelijk kunnen laten erkennen door werkgevers enz. De resultaten zullen tegen eind 2023 gepresenteerd worden. Het definitieve Europees certificaat voor digitale vaardigheden zal in 2024 ingevoerd worden.

Volgende stappen:

  • De Commissie roept de lidstaten op om de voorstellen snel goed te keuren.

  • Ter ondersteuning van beide aanbevelingen wordt een groep inzake digitaal onderwijs en digitale vaardigheden opgericht.

Bron en meer lezen:

Persbericht Europese Commissie, 18 april 2023: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2246