Parlement zet verdere stap richting proper water

29 juni 2023 - door Frédéric Cabistan

De milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement keurde deze week het rapport over geïntegreerd waterbeheer goed. Als onderdeel van het pakket nulvervuiling zet Europa zo een nieuwe stap naar schoner water.

  • De ENVI-commissie keurt haar rapport goed met 69+, 4- en 15 onthoudingen.

  • De Europese waterkwaliteit moet erop vooruitgaan door aanpassingen aan de kaderrichtlijn water, de grondwaterrichtlijn en de richtlijn milieukwaliteitsnormen.

  • Het Europees Parlement stemt plenair over het rapport in september.

1 pakket; verschillende maatregelen

Met het pakket nulvervuiling presenteerde de Commissie eind oktober 2022 haar visie om de vervuiling van water (zowel grond- en oppervlaktewater als stedelijk afvalwater) en lucht in 2050 naar nul te brengen.

Het dossier "geïntegreerd waterbeheer" is een koepelterm die 3 wetgevingswijzigingen bevat: de kaderrichtlijn water, de grondwaterrichtlijn en de richtlijn milieukwaliteitsnormen.

Europa wil voornamelijk strenger optreden tegen watervervuilers (Watch List mechanisme) en 25 extra schadelijke stoffen toevoegen aan een lijst met vervuilende stoffen. Wat de aanpassingen exact inhouden vind je terug in dit artikel.

Wat staat er in het rapport?

Deze week mochten de Parlementsleden in de milieucommissie stemmen over het rapport van Milan Brglez (S&D). Met 69 stemmen voor, 4 tegen en 15 onthoudingen is het rapport met een ruime meerderheid aangenomen.

In het rapport willen de Parlementsleden dat de lijst met (mogelijk) schadelijke stoffen regelmatig wordt geüpdatet aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast moeten microplastics en andere schadelijke micro-organismen aan de lijst worden toegevoegd.

Voor de grondwaterrichtlijn willen de Parlementsleden dat de drempelwaarden 10 keer lager zijn dan die van oppervlaktewater.

Het rapport schenkt ook extra aandacht aan PFAS en de schadelijke gevolgen ervan. Samen met andere pesticiden moeten deze zogenaamde "forever chemicals" (omdat hun aanwezigheid voor een lange periode zichtbaar is) aan de lijst van schadleijke stoffen komen.

Ten slotte steunen de Parlementsleden het "vervuiler betaalt"-principe. Dit betekent dat industrieën bijdragen aan de kosten die nodig zijn om schadelijke stoffen op te sporen en op te ruimen. De reden hiervoor ligt in het feit dat het de industrie is die schadelijke stoffen op de markt en in de natuur brengt.

Verdere stappen

Het Europees Parlement legt haar standpunt vast in de plenaire vergadering van september.

De Raad bespreekt dit dossier in de komende maanden in haar verschillende werkgroepen en raadsformaties.

Zodra beide instellingen hun standpunt officieel hebben ingenomen, kunnen de trilogen van start gaan. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit in het najaar zijn, onder het Spaans voorzitterschap.

Het goedgekeurde rapport vind je in de bijlage onderaan.

Attachment(s)