Wat werd er besproken op de Raad transport?

21 december 2022 - door Celeste Wezenbeek

  • De Raad bereikte overeenstemming over een onderhandelings­mandaat voor de ontwerp­verordening betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnetwerk.

  • De Raad keurde conclusies goed over de verdere ontwikkeling van de binnenvaart (Naiades III-programma).

  • De ministers van vervoer hebben daarnaast ook de balans opgemaakt over de stand van zaken van de interinstitutionele onderhandelingen over verscheidene dossiers.

Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

De Raad bereikte overeenstemming over een onderhandelings­mandaat (algemene oriëntatie) voor de ontwerp­verordening betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). Doel van het voorstel is een betrouwbaar, naadloos en hoogwaardig trans-Europees vervoersnetwerk op te zetten dat zorgt voor duurzame connectiviteit in de hele EU. Dit zonder fysieke onderbrekingen, knelpunten of ontbrekende schakels. De ontwikkeling van het TEN-T wordt afgestemd op de EU-doelstellingen voor klimaat en duurzame ontwikkeling door multimodaal vervoer te bevorderen, het TEN-T veerkrachtiger te maken en de bestuurs­instrumenten ervan doeltreffender te maken. De tekst bevat duidelijke termijnen voor de voltooiing van het TEN-T. Het kernnetwerk moet eind 2030 voltooid zijn, het uitgebreide kernnetwerk in 2040 en het uitgebreide netwerk in 2050.

In de herziene wetgeving gaat ook aandacht naar een nieuwe bestuurs­structuur voor het TEN-T-beleid. Voorts ligt de focus op multimodaliteit door ambitieuze doelen te stellen, met name voor de ontwikkeling van de spoorweg­infrastructuur – hetgeen het spoorvervoer concurrerender moet helpen maken op de vervoers­markt. Daarnaast wordt er in de algemene oriëntatie gepleit voor een geleidelijke migratie naar een standaard Europese spoorbreedte op het trans-Europese kernnetwerk en het uitgebreide netwerk. Als reactie op de gevolgen van de Russische aanvals­oorlog tegen Oekraïne moeten de herziene regels ook zorgen voor betere connectiviteit van Oekraïne en de Republiek Moldavië met de EU via de Europese vervoers­corridors.

Tijdens het debat spraken de ministers hun unanieme steun uit voor de doelstellingen en aanpak in het voorstel van het voorzitterschap. Ze waren het erover eens dat de voorgestelde richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoers­netwerk een belangrijk instrument zijn in het vervoers­beleid van de EU. Dit beleid moet duurzaam en meer efficiënt vervoer van personen en goederen stimuleren en tegelijkertijd de economische, sociale en territoriale cohesie van de EU versterken. Ondanks de verschillende ambities, prioriteiten en benaderingen bevestigden de ministers dat zij zich willen inzetten voor de ontwikkeling van een coherente, onderling verbonden en hoogwaardige vervoers­infrastructuur in de hele EU.

Ontwikkeling binnenwateren (Naiades III)

De Raad keurde conclusies goed over de verdere ontwikkeling van de binnenvaart (Naiades III-programma).Vervoer over de binnenwateren is een duurzame, energie-efficiënte en veilige vervoers­wijze met minder verkeers­opstoppingen, die een belangrijke rol kan spelen in de inspanningen van de EU om het vervoers­systeem koolstofvrij te maken. In de conclusies van de Raad wordt daarom de positieve bijdrage van de binnenvaart bevestigd en wordt benadrukt dat het potentieel ervan op duurzame wijze en volledig moet worden ontwikkeld. Gezien de grote gevolgen van de klimaat­verandering op de binnenvaart, moeten er maatregelen komen om de vernieuwing van de vloot te versnellen en te stimuleren, te zorgen voor adequate investeringen in infrastructuur, de sector aantrekkelijker te maken voor personeel en gelijke tred te houden met de digitale ontwikkelingen. Daarom worden de lidstaten in de conclusies aangespoord om langetermijn­strategieën op te stellen en uit te voeren, en voort te bouwen op nationale steun­regelingen om de doelstellingen van het Naiades III-actieplan te verwezenlijken.

Overige dossiers

Het voorzitterschap informeerde de ministers over de vervoers­betrekkingen met Oekraïne. Zo zijn er "solidariteits­corridors" opgezet om toeleverings­ketens en controles tussen Oekraïne en de EU te optimaliseren, nieuwe transport­routes tot stand te brengen en knelpunten te vermijden. Sinds mei 2022 is er zo'n 18 miljoen ton graan en olie­houdende zaden uit Oekraïne geëxporteerd via EU-solidariteits­corridors. Ook is er een overeenkomst gesloten om bepaalde vracht­activiteiten over de weg tussen de EU en Oekraïne en Moldavië tijdelijk te liberaliseren. De ministers steunden alle bovengenoemde initiatieven en acties volledig. Ze bespraken evenwel kort de verschillende aanvullende mogelijkheden om obstakels uit de weg te ruimen. De ministers van vervoer hebben daarnaast ook de balans opgemaakt over de stand van zaken van de interinstitutionele onderhandelingen over verscheidene dossiers, zoals RefuelEU Aviation en AFIR. Tot slot heeft het toekomstige Zweedse voorzitterschap van de Raad van de EU zijn werkprogramma voor de eerste helft van 2023 gepresenteerd. De Belgische, Franse, Luxemburgse, Portugese en Nederlandse ministers hebben ook een gezamenlijk document gepresenteerd over het versterken van de duurzaamheid en billijkheid van de luchtvaartsector.

Bron en meer lezen

https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/tte/2022/12/05/