Transportcomité Europees Parlement wil einde maken aan straffeloosheid van niet-residentiële bestuurders

01 december 2023 - door Kelly Digneffe

Met de volgende maatregelen wil het Europees parlement een einde maken aan de straffeloosheid van verkeersovertreders die in een ander EU-land wonen: 

  • Ontzegging van de rijbevoegdheid in één EU-land moet in de hele EU gelden

  • Meer verkeersovertredingen die aanleiding geven tot grensoverschrijdend onderzoek

  • Speciaal IT-portaal voor informatie-uitwisseling

Ontzeggen rijbevoegdheid

Volgens de voorgestelde nieuwe regels van het TRANS comité moeten beslissingen over de schorsing, beperking of intrekking van het rijbewijs van een niet-ingezetene worden doorgegeven aan het EU-land dat het rijbewijs heeft afgegeven, om ervoor te zorgen dat de beslissing tot ontzegging van de rijbevoegdheid in alle EU-landen wordt toegepast.

Meer verkeersovertredingen die aanleiding geven tot grensoverschrijdend onderzoek

Ze stellen voor om de lijst van ernstige verkeersovertredingen die aanleiding geven tot het uitwisselen van informatie over ontzegging van de rijbevoegdheid uit te breiden. Naast het voorstel van de Commissie om buitensporige snelheidsovertredingen, rijden onder invloed van alcohol of drugs en verkeersovertredingen die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben op te nemen in de lijst, voegen de Europarlementariërs het rijden zonder geldig rijbewijs toe.
Lidstaten moeten elkaar en de betrokkenen binnen strikte termijnenen informeren over beslissingen tot ontzegging van de rijbevoegdheid.

Stroomlijnen van informatie-uitwisseling

Het TRANS Comité stelt voor om nationale contactpunten meer te betrekken bij grensoverschrijdende onderzoeken, door hen toegang te geven tot verschillende nationale registers en door het opzetten van een IT-portaal voor informatie-uitwisseling.

Volgende stappen

Zodra de plenaire vergadering groen licht heeft gegeven in december 2023 kunnen de onderhandelingen met de lidstaten starten.

Achtergrond

Het voorstel maakt deel uit van het verkeersveiligheidspakket dat de Commissie in maart 2023 heeft gepresenteerd om de veiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren, de grensoverschrijdende handhaving van verkeersregels te vergemakkelijken en de rijbewijsregels te moderniseren. Het uiteindelijke doel is om tegen 2050 het aantal verkeersdoden in het EU-wegvervoer zo dicht mogelijk bij nul te brengen ("Vision Zero").

Bronnen en meer lezen:

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20231127IPR15438/road…