Oproep 2022 Connecting Europe Facility: 5,12 miljard euro om belangrijke infrastructuur te verbeteren

13 september 2022 - door Kaatje Gevaert

Het programma Connecting Europe Facility (CEF) voor vervoer lanceerde deze week haar jaarlijkse oproep. De oproep stelt  5,12 miljard euro beschikbaar voor projecten die gericht zijn op nieuwe, gemoderniseerde en verbeterde Europese vervoersinfrastructuur:

 • De projecten moeten  bijdragen tot de duurzaamheid van het vervoersnetwerk en de EU op weg helpen om de doelstelling van de Europese Green Deal -een vermindering van de vervoersemissies met 90% tegen 2050- te halen.

 • Deadline voor indiening projecten: 18 januari 2023

 • Naar de oproep op het Funding and Tenders Portal

Duurzame, slimme en veerkrachtige infrastructuur

De oproep ondersteunt de visie van de Europese Commissie op duurzame, slimme en veerkrachtige mobiliteit. Nu de vervoerssector zich herstelt van de COVID-19-pandemie, is het moment aangebroken om duurzame vervoerswijzen verder te ontwikkelen en digitale technologieën ten volle te benutten.

De EU heeft behoefte aan een efficiënt en onderling verbonden multimodaal vervoerssysteem voor zowel passagiers als goederen. Dit betekent een betaalbaar, betrouwbaar en performant spoorwegnet, een verbeterde binnenvaart en infrastructuur in zeehavens, een evenwichtige interconnectie tussen verschillende vervoerswijzen en een verhoogde automatisering en interoperabiliteit voor een grotere efficiëntie en veiligheid van het vervoersnetwerk.

De indicatieve begroting is beschikbaar voor de ondersteuning van infrastructuurprojecten op het kernnetwerk en het uitgebreide TEN-V-netwerk op de volgende gebieden:

 • spoorwegen

 • binnenwateren

 • zee- en binnenhavens

 • verkeersveiligheid

 • spoor-weg terminals

 • multimodale logistieke platforms

 • multimodale passagiersknooppunten

 • slimme en interoperabele toepassingen voor vervoer

 • veilige en beveiligde mobiliteit

 • veerkracht van de infrastructuur

Wie kan een aanvraag indienen?

Aanvragen zijn welkom van:

 • Een of meer lidstaten;

 • Internationale organisaties of publieke of private organen die in een EU-lidstaat zijn gevestigd, met instemming van de betrokken lidstaat of lidstaten.

Aanvragers moeten hun voorstel vóór 18 januari 2023 elektronisch indienen via het Funding and Tenders portal 

Vlaams contactpunt

Het Departement mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse Overheid is contactpunt voor het CEF-programma in Vlaanderen. Bekijk op hun  website welke ondersteuning zij geven. Je vindt er ondermeer een overzicht van de bepalingen die in het werkprogramma zijn vastgelegd, de specifieke voorwaarden en deadlines van de openstaande oproepen en welke stappen u moet ondernemen bij de opmaak en indiening van een projectvoorstel.

Wie beslist welke projecten subsidie krijgen?

De voorstellen worden geëvalueerd door de Europese Commissie/CINEA, bijgestaan door externe deskundigen uit een onafhankelijke database van deskundigen. De aanvragers ontvangen de evaluatieresultaten uiterlijk zes maanden na de indieningstermijn en de subsidieovereenkomsten worden binnen negen maanden na de indieningstermijn ondertekend.

Achtergrond

Het CEF Transport programma is het belangrijkste EU-financieringsinstrument voor de ontwikkeling van goed presterende, duurzame en onderling verbonden Trans-Europese vervoersnetwerken, met de nadruk op de negen corridors. Het programma cofinanciert projecten die de multimodaliteit versterken, de infrastructuur verbeteren en innovatie en nieuwe technologieën bevorderen.

In het kader van het CEF-programma is 25,6 miljard euro beschikbaar voor subsidies uit de EU-begroting voor de periode 2021-2027 voor de medefinanciering van projecten voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) in de lidstaten van de EU. Sinds 2014 heeft het CEF-programma meer dan 1 200 projecten in de vervoerssector gesteund voor een totaalbedrag van 29,7 miljard euro (inclusief subsidies in voorbereiding naar aanleiding van de oproepen voor CEF-vervoer van 2021).

De oproep tot het indienen van voorstellen ondersteunt projecten in het kader van de algemene en cohesie-enveloppen van het CEF-programma Vervoer.

Het Europees Uitvoerend Agentschap voor klimaat, infrastructuur en milieu (CINEA) beheert de promotie en evaluatie van de oproep, en houdt toezicht op de uitvoering van de projecten.

Voor meer informatie: