Belangrijkste resultaten van de Raad Transport

08 juni 2023 - door Celeste Wezenbeek

De ministers van vervoer kwamen in Luxemburg bijeen om het voorstel van de Europese Commissie (EC) voor een herziene richtlijn betreffende het rijbewijs te bespreken en kennis te nemen van een voortgangs­verslag over een herziene richtlijn ter facilitering van de grens­overschrijdende uitwisseling van informatie over verkeers­overtredingen.

 • De Raad hield met de ministers een oriënterend debat over mogelijke manieren om de verkeersveiligheid in de Unie verder te verbeteren.

 • De Europese Commissie informeerde de ministers over de ontwikkelingen op het gebied van vervoer in reactie op de oorlog in Oekraïne.

 • De Tsjechische delegatie informeerde de Raad over het congres van de World Road Association.

Het voorzitterschap informeerde de ministers over de stand van zaken met betrekking tot de vervoers­componenten van het Fit for 55-pakket en andere lopende wetgevingsdossiers.

Hervorming van de rijbewijsrichtlijn

De Raad hield met de ministers een oriënterend debat over mogelijke manieren om de verkeersveiligheid in de Unie verder te verbeteren. De ministers gaven hun mening over een zelfbeoordeling van de gezondheid voordat een rijbewijs wordt afgegeven of verlengd, en over de vraag of het Commissievoorstel de juiste elementen bevat op het gebied van digitalisering en aanpassing aan de technologische ontwikkeling. Ze spraken zich ook uit over het ontwerp en de invoering van digitale rijbewijzen, bijv. met betrekking tot EU-normen, controleerbaarheid, geleidelijke invoering en geleidelijke vervanging van fysieke rijbewijzen. Tijdens het ministeriële debat kwamen goede praktijken van de lidstaten naar voren, die kunnen worden benut voor het lopende wetgevingsproces, en werd gewezen op de te volgen basisbeginselen wanneer nationale deskundigen hun besprekingen op technisch niveau in de voorbereidende instanties van de Raad de komende maanden voortzetten.

Lees hier meer over dit debat.

Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersovertredingen

De ministers namen nota van het voortgangsverslag over het werk dat de voorbereidende instanties van de Raad over het voorstel hebben verricht. Ze waren het erover eens dat deze wetgeving de verkeersveiligheid verbetert door de bevoegde autoriteiten te helpen bij het identificeren van personen die grensoverschrijdende verkeers­overtredingen begaan. Uit het ministerieel debat is echter gebleken dat de Raad de komende maanden meer werk moet maken van een goed resultaat voor dit wetgevingsvoorstel.

Lees hier meer over dit debat.

Fit for 55-pakket

Het voorzitterschap informeerde de ministers over de stand van zaken met betrekking tot de vervoers­componenten van het Fit for 55-pakket:

 • De verordening betreffende het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart (initiatief FuelEU Zeevaart).

 • De verordening betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR).

 • De verordening inzake het waarborgen van een gelijk speelveld voor duurzaam luchtvervoer (initiatief ReFuelEU Luchtvaart).

Lopende wetgevingsvoorstellen

Het voorzitterschap informeerde de Raad over de volgende lopende wetgevingsvoorstellen:

 • De verordeningen inzake het gemeenschappelijk Europees luchtruim 2+

 • De herziening van de richtlijn betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen (ITS)

 • De herziening van de verordening betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

 • De richtlijn betreffende het Uniebrede effect van bepaalde ontzeggingen van de rijbevoegdheid

Enkele andere onderwerpen

Oekraïne

De Europese Commissie informeerde de ministers over de ontwikkelingen op het gebied van vervoer in reactie op de oorlog in Oekraïne. Bijzondere aandacht ging uit naar het initiatief rond de solidariteits­corridors en specifieke vervoers­sancties tegen Rusland.

Luchtvaart

De Commissie heeft mogelijke richtsnoeren verstrekt voor de voorbereidingen voor het zomerseizoen, zoals de coördinatie tussen verleners van luchtvaartnavigatie­diensten en maatregelen om verstoringen als gevolg van vakbondsacties te beperken en opstoppingen en vertragingen voor reizigers te voorkomen.

De Oostenrijkse, de Franse, de Ierse en de Nederlandse delegatie bespraken de milieueffecten van privéjet­vluchten op EU-niveau.

Vervoer over land

 • De Tsjechische delegatie informeerde de Raad over het congres van de World Road Association (PIARC), dat van 2 tot en met 6 oktober 2023 in Praag zal plaatsvinden.

 • De Bulgaarse, de Tsjechische, de Franse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Poolse, de Roemeense en de Slowaakse delegatie bespraken de nieuwe Euro 7-emissienormen voor voertuigen en de gevolgen daarvan voor de mobiliteit in de EU.

 • De Duitse en de Italiaanse delegatie bespraken het vrije verkeer van goederen langs de Brenner-autosnelweg.

 • De Oostenrijkse en de Nederlandse delegatie presenteerden het derde voortgangsverslag van het platform voor internationaal personen­vervoer per spoor (IRP).

Meer lezen

Lees hier meer over Raad vervoer, telecommunicatie en energie op 1 juni 2023.